ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
พบการทุจริต
face book บึงทองหลาง


Untitled Document

หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์เมืองไทย

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้านประชารัฐ คืออะไร

 ประชารัฐ คืออะไร                                                   

คำว่า ประชารัฐ มีที่มาอย่างไร


1. มาจากเพลงชาติ ซึ่งมีใจความว่า ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล ด้วยไทยล้วนหมาย รักสามัคคี………..”
2. มาจาก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (แผนฯ 8)
3. มาจากชื่อ ส่วนประสานเครือข่ายประชารัฐสำนักงานคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)วัตถุประสงค์ของการพัฒนาประชารัฐ คือ
(1) เพื่อเสริมสร้างการใช้หลักนิติธรรมในการบริหารรัฐกิจ การจัดการพัฒนาและการดำเนิน กิจกรรมต่างๆ ของทุกภาคส่วนของสังคมให้มากยิ่งขึ้น
(2) เพื่อสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดการการพัฒนาประเทศ
(3) เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิผลและประสิทธิภาพของภาครัฐ ในการบริหารรัฐกิจ และการจัดการพัฒนาประเทศ
(4) เพื่อสนับสนุนให้เกิดความต่อเนื่องในงานบริหารรัฐกิจ และการจัดการพัฒนาประเทศ ทั้งใน ด้านนโยบายและการปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประชารัฐ มี 4 ข้อใหญ่ได้แก่
(1) การเสริมสร้างหลักการใช้บังคับกฎหมายที่ถูกต้องตามเจตนารมณ์ และปรัชญากฎหมาย โอกาสและสภาวะแวดล้อม ให้สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ย่อย คือ
- การให้หลักประกันสิทธิเสรีภาพ
- การจัดการแก้ไขความขัดแย้งในสังคมด้วยสันติวิธี
- การสร้างเสริมสมรรถนะของประชาชนและพลังทางสังคม
(2) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาของทุกภาคส่วน ประกอบด้วย 4
ยุทธศาสตร์ย่อย คือ
- การสร้างภาคีเพื่อการพัฒนา
- การปรับดุลยภาพการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
- การส่งเสริมท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
-การเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรพัฒนาเอกชนและองศ์กรประชาชน
(3) การเพิ่มพูนประสิทธิผลและประสิทธิภาพของภาครัฐ ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ย่อย ได้แก่
- การปรับปรุงบทบาทการบริหารจัดการของส่วนราชการ
- การปรับปรุงกระบวนการทางงบประมาณ
- การกำหนดให้จังหวัดมีบุคลากรที่มีความสามารถมากขึ้น
- การสร้างเกณฑ์ชี้วัดและระบบประเมินผลงาน
- การสร้างความรับผิดชอบทางการบริหาร
- การสร้างความโปร่งใส
- การปรับการบริหารจัดการนโยบายสาธารณะ
- การพัฒนาด้านกฎหมายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ

(4) การสร้างความต่อเนื่องในการบริหารรัฐกิจ ประกอบด้วย 2 ยุทธศาสตร์ย่อย ได้แก่
- การสร้างพันธมิตรเพื่อกำหนดระเบียบวาระแห่งชาติ
- การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะเพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ ร่วมกัน
ส่วนประสานเครือข่ายประชารัฐสทบ. ได้กล่าวถึง ประชารัฐว่า
เป็นการรวมพลัง 4 ฝ่ายหลักในสังคม ได้แก่
- ฝ่ายการเมือง
- ฝ่ายหน่วยงานรัฐ (ราชการ)
- ฝ่ายชุมชน (ประชาชน)
- ฝ่ายประชาสังคม (เอกชน)
เป้าหมายประชารัฐ ประกอบด้วย
- สร้างความชอบธรรมในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม ให้กับภาคประชาชน
- ผลักดันประสบการณ์ บทเรียนและภูมิปัญญาภาคประชาชน สู่นโยบายประเทศ
- สร้างการเมืองภาคพลเมือง เพื่อตรวจสอบการเมืองในระบบ
- ผนึกกำลัง ประชารัฐอย่างมีศักดิ์ศรี และประกาศจุดยืน ของภาคประชาชนอย่างชัดเจน

 


 

ความหมายของ ประชารัฐที่สั้นที่สุด
ประสานพลังทุกส่วนของ ประชากับทุกส่วนของ รัฐ
เพื่อพัฒนาสังคมทุกระดับคติพจน์ ประชารัฐที่อาจนำ มาใช้เพื่อสื่อความหมายในมิติต่างๆ
ประสานพลังทุกส่วน เพื่อมวลประชามุ่งพัฒนาสังคม
ร่วมด้วยช่วยกัน สร้างสรรค์สังคม
มาร่วมมือรวมพลังกันเถิด อย่าเดินแยกอยู่ต่างหากเลย
รวมทุกพลังสร้างสรรค์ ไม่กีดกันผู้ใดออก
ระดับต่างๆ ของ ประชารัฐอาจแยกได้ดังนี้
ประชารัฐตำบล
ประชารัฐเทศบาล
ประชารัฐอำเภอ
ประชารัฐจังหวัด
ประชารัฐกลุ่มจังหวัด
ประชารัฐส่วนกลาง
4 “ประชารัฐประสานพลังทุกส่วนของประชากับทุกส่วนของรัฐ เพื่อพัฒนาสังคมทุกระดับ
ประชารัฐระดับท้องถิ่น (ตำบล/เทศบาล) สำคัญมาก ควรส่งเสริมอย่างยิ่ง ซึ่งมี
องค์ประกอบได้แก่
ฝ่ายองค์กรประชาชนในท้องถิ่น (องค์กรชุมชน กลุ่ม ประชาคม ฯลฯ)
ฝ่ายสถาบันในท้องถิ่น (วัด โรงเรียน องค์กรศาสนา สถานศึกษา ฯลฯ)
ฝ่ายบริหารท้องถิ่น (อบต. เทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ)
ฝ่ายหน่วยงานรัฐ (ราชการส่วนภูมิภาค หน่วยงาน รัฐจากส่วนกลาง ฯลฯ)
ฝ่ายประชาสังคมนอกท้องถิ่น (นักพัฒนา นักวิชาการ นักวิชาชีพ ธุรกิจ สื่อ ฯลฯ เข้ามาสนับสนุนท้องถิ่น)
ประชารัฐระดับเหนือกว่าท้องถิ่น (อำเภอ จังหวัด ฯลฯ) ควรประกอบด้วย
เครือข่าย ประชารัฐระดับท้องถิ่น (เครือข่ายประชารัฐ ตำบล/ เทศบาล)
• “ประชารัฐส่วนอื่นๆ (ประชาสังคมภูมิภาค ราชการภูมิภาค ฝ่ายการเมือง ภูมิภาค ฯลฯ)
ประชารัฐส่วนกลาง ควรประสานกันให้ดี ก่อนลงไปสนับสนุน ประชารัฐท้องถิ่น
ประชารัฐ ส่วนกลาง ประกอบด้วย
ฝ่ายการเมือง (รัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนตรี ที่ปรึกษารัฐมนตรี ฯลฯ)
ฝ่ายหน่วยงานรัฐ (กระทรวง กรม องค์การมหาชน องค์การเฉพาะกิจ ฯลฯ)
ฝ่ายชุมชน (เครือข่ายองค์กรชุมชนระดับชาติ ฯลฯ)
ฝ่ายประชาสังคม (องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ ธุรกิจ สื่อ ฯลฯ)
สรุปความหมายของ ประชารัฐโดยย่อได้ดังนี้ปัจจุบัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีเข้ามามี บทบาทสำคัญ ในการบริหารราชการแผ่นดินยุคใหม่ เพราะเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการงบประมาณ ดูแลทรัพย์สินและกิจการต่างๆ ของชุมชน ทั้งทางด้าน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม เพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ชุมชน อันเกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิต ของประชาชนโดยตรง เป็นกลจักรสำคัญที่จะขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของภาครัฐในทุกระดับ ดังนั้นหากรัฐบาลยิ่งมีความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรนี้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะประสบความสำเร็จในการบริหารปกครอง ประเทศได้ดีเท่านั้น อันส่งผลต่อความพึงพอใจของประชาชนต่อรัฐบาล อันเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารประเทศ อีกทั้งยังจะสะท้อนกลับมาเป็นคะแนนนิยมของผู้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งที่มี ต่อผู้สมัครผู้แทนราษฎร และพรรคการเมือง ครั้งต่อไป และกุญแจที่จะไขประตูสู่ความสำเร็จของภารกิจอันสำคัญยิ่งนี้ จำเป็นต้องมีองค์ประกอบหลักสำคัญ ที่ขาดไม่ได้ 3 ส่วน นั่นก็คือ
1. นโยบายที่ดี มีประสิทธิภาพ และการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอในการ ดำเนินการตามนโยบายที่อำนวยประโยชน์ ที่ได้วางแผน หรือสัญญาไว้กับประชาชน
2. การนำนโยบายไปปฏิบัติอย่างจริงจัง มีประสิทธิผล และการประเมินผลการทำงาน รับรู้ถึงปัญหาและสภาพความเป็นไป สามารถติดตามความเคลื่อนไหวว่าภารกิจที่มอบหมายไปนั้น ได้ถูกนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นรูปธรรมหรือไม่ เพื่อสามารถกำหนดกลยุทธ์และแก้ไขปรับปรุง เพิ่มเติมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ประเด็นสุดท้ายที่สำคัญที่สุด นั้นคือวัดผลที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบว่าการดำเนินการตามนโยบาย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว ผลที่เกิดขึ้นส่งผลทางด้านบวกหรือลบ ต่อทัศนคติที่ประชาชนมีต่อคณะผู้บริหารและรัฐบาลอย่างไร มากหรือน้อยเท่าไหร่? ซึ่งจะส่งผลต่อความนิยมต่อพรรคการเมือง ต่อตัวผู้สมัคร สส.และ รัฐบาลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

หากเราสามารถสร้างกลไกที่จะควบคุม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายภาครัฐที่ได้วางแผน ไว้ รวมถึงสร้างสามารถสำรวจดัชนี ชี้วัดความพึงพอใจของประชาชน อันเป็นผลสะท้อนสืบเนื่องจากการดำเนินการนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ว่ามีผล กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเขาอย่างไร? ชอบหรือไม่? ก็จะเป็นข้อมูลที่ทรงคุณค่าของผู้บริหาร ระดับสูงที่ชาญฉลาด ใน การใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจ วางแผน กำหนด ยุทธศาสตร์ในการดำเนินการได้อย่างมั่นใจว่า จะประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายทั้งทางด้าน การเมืองและการบริหารราชการแผ่นดิน

 

 
เกร็ดความรู้ทั่วไป

สาระสำคัญภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
เมื่อธนบัตรชำรุดควรทำอย่างไร นำไปแลกคืนได้ที่ไหนบ้าง
เกร็ดความรู้ประชาคมอาเซี่ยน article
โรคแพ้อากาศ article
เริ่มต้นปีใหม่..เริ่มใส่ใจการกิน..(ซะที) article
ออฟฟิตซินโดรม ปวดคอ บ่า ไหล่ article
จัดอาหารให้ผู้ใหญ่แบบไหนดี article
ชวนชะลออัลไซเมอร์ด้วยอาหารเช้า article
ประชารัฐ คืออะไร
5 ทำ 5 ไม่ ห่างไกลมะเร็ง article
เที่ยวป่ากางเต็นท์ ระวังรับ 'โรค' เป็นของแถม
เพิ่มเวลานอนช่วยลดความเจ็บปวดได้
จริงหรือมีดทำครัว "ตัวแพร่ไวรัส"
เคล็ดลับหลีกเลี่ยงอาการหวัดง่ายๆ ที่เรายังไม่รู้
6 อันดับอาหารเช้าจานโปรด เมนูไหนเปี่ยมประโยชน์มากที่สุด
"หอมแดง" เพิ่มภูมิต้านหวัดCopyright © 2012 All Rights Reserved.

ห้องสมุดความรู้  
ข่าวสารและชีวิตประจำวัน
เหตุการณ์สำคัญ I เบ็ดเตล็ด I วิทยุ โทรทัศน์ I การทำอาหาร I งานอดิเรก I ตกแต่ง hi5
บรรณานุกรม และความรู้ทั่วไป
บรรณานุกรม I พจนานุกรม I สารานุกรม I นามานุกรม I วารสาร นิตยสาร I บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ I งานวิจัย และโครงงาน
ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์
พระมหากษัตริย์และราชวงศ์ I บุคคลสำคัญของไทย I บุคคลสำคัญของโลก I ปฏิทิน และวันสำคัญ I ประวัติศาสตร์และอารยธรรม I ประวัติศาสตร์ไทย I พิพิธภัณฑ์และโบราณคดี I ภูมิศาสตร์และการท่องเที่ยว
ปรัชญา จิตวิทยา และศาสนา
ศาสนาพุทธ I ศาสนาคริสต์ I ศาสนาอิสลาม I ศาสนาสิกข์ I ศาสนาอื่น ๆ I ศาสนาเปรียบเทียบ
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ I สังคมศาสตร์ I รัฐศาสตร์และการปกครอง I เศรษฐศาสตร์ I บริหารธุรกิจ I กฎหมาย I ประเพณีและวัฒนธรรม I การศึกษา I บัญชีและภาษีอากร I สมาคม ชมรม และองค์กร
ภาษาและวรรณกรรม
ภาษาและการสื่อสาร I ภาษาท้องถิ่น I ภาษาไทย I ภาษาอังกฤษ I วรรณคดี I เรื่องสั้น นวนิยาย I เรื่องเร้นลับ I เรื่องเล่าและตำนาน I บทกลอน I วรรณกรรมเด็กและเยาวชน
ศิลปกรรม และการบันเทิง
สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง I ประติมากรรม I จิตรกรรมและวาดเขียน I การถ่ายภาพ I เพลงและดนตรี I ภาพยนตร์ I ศิลปะการแสดง I ศิลปินและดารา I ศิลปหัตถกรรม I เพลง และเนื้อเพลง I ละคร และซีรี่ย์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ทั่วไป I คณิตศาสตร์และสถิติ I ดาราศาสตร์ I ฟิสิกส์ I เคมี I ชีววิทยา I ธรณีวิทยา I พฤกษศาสตร์และการเกษตร I สัตวศาสตร์ I วิศวกรรมศาสตร์ I แพทยศาสตร์ I อุตสาหกรรม I สิ่งแวดล้อม
คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต
คอมพิวเตอร์และฮาร์ดแวร์ I อินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ I เขียนโปรแกรมและซอฟต์แวร์ I กราฟิกดีไซน์ I เกมส์ I มือถือและอุปกรณ์ I โทรคมนาคมและการสื่อสาร