ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
พบการทุจริต
face book บึงทองหลาง


Untitled Document

หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์เมืองไทย

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้านประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อสภาพ article

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง

เรื่อง  ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ

****************

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บึงทองหลาง

ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น และการรับฟังความคิดเห็น ร่าง ข้อกำหนดว่าด้วยการะบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.....
ประชาสัมพันธ์การรับเรื่องราวร้องทุกข์และแจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา หมายเลขสายด่วน1374 ของ กอ.รม.น
บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (เมษายน 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม พ.ศ.2565
ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
ประกาศ ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
คำสั่งจังหวัดปทุมธานี เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชนเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี เตรียมส่ง "คุณมาดี" ลงพื้นที่นับจดสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565
ประกาศ เปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 และกำหนดระยะเวลาการจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลางปีการศึกษา 2565
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศ ปิดการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (เมษายน 2565)
บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (มีนาคม 2565)
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564
คำสั่งปรับปรุงคำสั่งการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม
คำสั่งปรับปรุงคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คำสั่ง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของกองช่าง
คำสั่ง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง
คำสั่ง การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2564
มอบอำนาจหน้าที่ของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน
ประกาศ กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. 2560
ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2564)
ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560
ประกาศ กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558
ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
ประกาศ กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558
รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
ประกาศ การดำเนินการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สรุปผลการตอบแบบสอบถามประชาชนในการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
ประกาศผลการลดพลังงานตามมาตรการลดการใช้พลังงานขององค์การบริการส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำปี 2564
ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
สถิติการให้บริการตามอำนาจหน้าที่ องค์การบริการส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำปีงบประมาณ 2565
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 ในรอบ 6 เดือน
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม – 31 มีนาคม 2565
สรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 6 แห่ง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำปีการศึกษา 2565
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘)
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
ประชาสัมพันธ์เชิญขวนเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “คลองสวยน้ำใส วิถีไทยต้องกลับมา”
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำในฤดูร้อน
ประชาสัมพันธ์ เรื่องสำเนาคำสั่ง
แอปพลิเคชั่น “THAI DISASTER ALERT”
ประกาศผลการสอบพนักงานจ้าง
ประชาสัมพันธ์ การงดจ่ายกระแสไฟฟ้าในกรณีผู้ใช้ไฟฟ้ามียอดค้างชำระ ตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าเรียนหลักสูตรออนไลน์ด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม(MOOC ANAMAI) รุ่นที่ 1 ปี 2565
ประกาศองค์การประกาศ การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (กุมภาพันธ์ 2565)
ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565
ประชาสัมพันธ์ยกระดับสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตการสาธารณสุข
ตรวจ ATK ผลเป็นบวก ควรทำอย่างไร????
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การฝึกเดินทางไกลของนักเรียนหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด ฝึกเดินทางไกล บริเวณพื้นที่ตำบลบึงทองหลาง
ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนพฤศจิกายน 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ขอเชิญเข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) ในระบบ ITAS
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ประชาสัมพันธ์กำชับละติดตามการจัดงานหรือกิจกรรมในพื้นที่ซึ่งมีการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก
ประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชั่น “THAI DISATER ALERT”
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้่าง ประจำปีงบประมาณ 2565
ขอความร่วมมือสถานประกอบการประเมินมาตรการ Thai Stop COVID Plus เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประชาสัมพันธ์การประเมิณตนเองตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting)
ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) และการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากกรณีที่เนื้อสุกรชำแหละมีราคาสูง
ประกาศ นโยบายบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2565
รายงานสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำปีงบประมาณ 2564
บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (มกราคม 2565)
ประชาสัมพันธ์ "การจัดการประชากรสุนัขจรจัดประเทศไทย"
ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565
ประกาศ เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565
ประกาศ กำหนดให้ถนนคลองสิบเอ็ดเป็นถนนปลอดถังขยะและกำหนดเลาทิ้งขยะมูลฝอย ของถนนคลองสิบเอ็ด ตำบลบึงทองหลาง หมู่ที่ 1, 2 และ 3
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองแจ้งตามกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือ