ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
พบการทุจริต
face book บึงทองหลาง


Untitled Document

หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์เมืองไทย

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้านแบบสอบถามความพึงพอใจ

                   องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง  ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง  หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่มาติดต่อใช้บริการงานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง  เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปผลลัพธ์ทำแผนปรับปรุงการให้บริการและดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการบริการด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป


ชื่อผู้ขอรับบริการ(บุคคลหรือหน่วยงาน) :  *
ที่อยู่ผู้ขอรับบริการ :
เบอร์โทรศัพท์ผู้ขอรับบริการ :
ส่วนที่ 2 : เรื่องที่ขอรับบริการ : การขอข้อมุลข่าวสารของทางราชการ
การยื่นเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
การขอแบบบ้านเพื่อประชาชน
การออกแบบอาคาร
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การชำระภาษีป้าย
การชำระภาษีบำรุงท้องที่
การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ
การขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
การฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
การขอจัดตั้งสถานจำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร
การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การสมัครเข้าเรียนในศุนย์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
อื่น ๆ
ส่วนที่ 3 : แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
:
1.ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ :
1)เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัว เรียบร้อย : ควรปรับปรุง
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
2)เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่ : ควรปรับปรุง
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
3)เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ : ควรปรับปรุง
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
4)เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม : ควรปรับปรุง
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
2.ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ :
1)มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย : ควรปรับปรุง
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
2)ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน : ควรปรับปรุง
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
3)ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความส
ะดวก รวดเร็ว :
ควรปรับปรุง
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
4)มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริก
ารอย่างชัดเจน :
ควรปรับปรุง
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
3.ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก :
1)การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บร
ิการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม :
ควรปรับปรุง
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
2)มีเครื่องมือ / อุปกรณ์ / ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ : ควรปรับปรุง
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
3)มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไ
ว้อย่างชัดเจน สะดวก เหมาะสม :
ควรปรับปรุง
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
4)อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย : ควรปรับปรุง
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
ส่วนที่ 4 : ท่านคิดว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ควรปรับปรุงด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) : ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ด้านข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการแก่ประชาชน
ด้านสถานที่ในการบริการข้อมูลข่าวสาร
ด้านวิธีการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา
ด้านบริการการรับชำระภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ด้านบริการการอนุญาตก่อสร้างอาคาร
อื่น ๆ


Copyright © 2012 All Rights Reserved.

ห้องสมุดความรู้  
ข่าวสารและชีวิตประจำวัน
เหตุการณ์สำคัญ I เบ็ดเตล็ด I วิทยุ โทรทัศน์ I การทำอาหาร I งานอดิเรก I ตกแต่ง hi5
บรรณานุกรม และความรู้ทั่วไป
บรรณานุกรม I พจนานุกรม I สารานุกรม I นามานุกรม I วารสาร นิตยสาร I บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ I งานวิจัย และโครงงาน
ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์
พระมหากษัตริย์และราชวงศ์ I บุคคลสำคัญของไทย I บุคคลสำคัญของโลก I ปฏิทิน และวันสำคัญ I ประวัติศาสตร์และอารยธรรม I ประวัติศาสตร์ไทย I พิพิธภัณฑ์และโบราณคดี I ภูมิศาสตร์และการท่องเที่ยว
ปรัชญา จิตวิทยา และศาสนา
ศาสนาพุทธ I ศาสนาคริสต์ I ศาสนาอิสลาม I ศาสนาสิกข์ I ศาสนาอื่น ๆ I ศาสนาเปรียบเทียบ
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ I สังคมศาสตร์ I รัฐศาสตร์และการปกครอง I เศรษฐศาสตร์ I บริหารธุรกิจ I กฎหมาย I ประเพณีและวัฒนธรรม I การศึกษา I บัญชีและภาษีอากร I สมาคม ชมรม และองค์กร
ภาษาและวรรณกรรม
ภาษาและการสื่อสาร I ภาษาท้องถิ่น I ภาษาไทย I ภาษาอังกฤษ I วรรณคดี I เรื่องสั้น นวนิยาย I เรื่องเร้นลับ I เรื่องเล่าและตำนาน I บทกลอน I วรรณกรรมเด็กและเยาวชน
ศิลปกรรม และการบันเทิง
สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง I ประติมากรรม I จิตรกรรมและวาดเขียน I การถ่ายภาพ I เพลงและดนตรี I ภาพยนตร์ I ศิลปะการแสดง I ศิลปินและดารา I ศิลปหัตถกรรม I เพลง และเนื้อเพลง I ละคร และซีรี่ย์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ทั่วไป I คณิตศาสตร์และสถิติ I ดาราศาสตร์ I ฟิสิกส์ I เคมี I ชีววิทยา I ธรณีวิทยา I พฤกษศาสตร์และการเกษตร I สัตวศาสตร์ I วิศวกรรมศาสตร์ I แพทยศาสตร์ I อุตสาหกรรม I สิ่งแวดล้อม
คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต
คอมพิวเตอร์และฮาร์ดแวร์ I อินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ I เขียนโปรแกรมและซอฟต์แวร์ I กราฟิกดีไซน์ I เกมส์ I มือถือและอุปกรณ์ I โทรคมนาคมและการสื่อสาร