ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
พบการทุจริต
face book บึงทองหลาง


Untitled Document

หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์เมืองไทย

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้านโครงสร้างการบริหารงาน

โครงสร้างการบริหารงานของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง  อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่   อัตรากำลังปัจจุบันมีพนักงานส่วนตำบล 26 คน  ลูกจ้างประจำ 4 คน พนักงานจ้าง 45 คน  รวมทั้งสิ้น 75 คนแบ่งส่วนราชการออกเป็น 6  ส่วนราชการ  ได้แก่

1.  สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล โครงสร้าง สป.pdf

-การรับเรื่องราวร้องทุกข์  การรับเรื่องราวร้องทุกข์.pdf

-การขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  การขอข้อมูลข่าวสาร.pdf

-การบริการด้านสาธารณภัย  การบริการด้านสาธารณภัย.pdf

-การบริการสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค  การบริการสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค.pdf

-การจดทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนพาณิชย์.pdf

 

2.  กองคลัง โครงสร้าง กองคลัง.pdf

     -การรับขำระภาษีป้าย  ภาษีป้าย.pdf

     -การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน.pdf

     -การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่  ภาษีบำรุงท้องที่.pdf

 

3.  กองช่าง โครงสร้าง กองช่าง.pdf

-การขออนุญาตก่อสร้าง  ดัดแปลงอาคาร  การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร.pdf

 

4.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โครงสร้าง กองสาธารณสุข.pdf

-การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.pdf


5.  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม โครงสร้างกองการศึกษา ฯ.pdf

-การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด อบต.บึงทองหลาง การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา.pdf

 

6.  กองสวัสดิการสังคม โครงสร้าง กองสวัสดิการ.pdf

-การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ  ,เบี้ยความพิการ  และผู้ป่วยเอดส์  การขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์.pdfCopyright © 2012 All Rights Reserved.

ห้องสมุดความรู้  
ข่าวสารและชีวิตประจำวัน
เหตุการณ์สำคัญ I เบ็ดเตล็ด I วิทยุ โทรทัศน์ I การทำอาหาร I งานอดิเรก I ตกแต่ง hi5
บรรณานุกรม และความรู้ทั่วไป
บรรณานุกรม I พจนานุกรม I สารานุกรม I นามานุกรม I วารสาร นิตยสาร I บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ I งานวิจัย และโครงงาน
ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์
พระมหากษัตริย์และราชวงศ์ I บุคคลสำคัญของไทย I บุคคลสำคัญของโลก I ปฏิทิน และวันสำคัญ I ประวัติศาสตร์และอารยธรรม I ประวัติศาสตร์ไทย I พิพิธภัณฑ์และโบราณคดี I ภูมิศาสตร์และการท่องเที่ยว
ปรัชญา จิตวิทยา และศาสนา
ศาสนาพุทธ I ศาสนาคริสต์ I ศาสนาอิสลาม I ศาสนาสิกข์ I ศาสนาอื่น ๆ I ศาสนาเปรียบเทียบ
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ I สังคมศาสตร์ I รัฐศาสตร์และการปกครอง I เศรษฐศาสตร์ I บริหารธุรกิจ I กฎหมาย I ประเพณีและวัฒนธรรม I การศึกษา I บัญชีและภาษีอากร I สมาคม ชมรม และองค์กร
ภาษาและวรรณกรรม
ภาษาและการสื่อสาร I ภาษาท้องถิ่น I ภาษาไทย I ภาษาอังกฤษ I วรรณคดี I เรื่องสั้น นวนิยาย I เรื่องเร้นลับ I เรื่องเล่าและตำนาน I บทกลอน I วรรณกรรมเด็กและเยาวชน
ศิลปกรรม และการบันเทิง
สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง I ประติมากรรม I จิตรกรรมและวาดเขียน I การถ่ายภาพ I เพลงและดนตรี I ภาพยนตร์ I ศิลปะการแสดง I ศิลปินและดารา I ศิลปหัตถกรรม I เพลง และเนื้อเพลง I ละคร และซีรี่ย์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ทั่วไป I คณิตศาสตร์และสถิติ I ดาราศาสตร์ I ฟิสิกส์ I เคมี I ชีววิทยา I ธรณีวิทยา I พฤกษศาสตร์และการเกษตร I สัตวศาสตร์ I วิศวกรรมศาสตร์ I แพทยศาสตร์ I อุตสาหกรรม I สิ่งแวดล้อม
คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต
คอมพิวเตอร์และฮาร์ดแวร์ I อินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ I เขียนโปรแกรมและซอฟต์แวร์ I กราฟิกดีไซน์ I เกมส์ I มือถือและอุปกรณ์ I โทรคมนาคมและการสื่อสาร