ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
พบการทุจริต
face book บึงทองหลาง


Untitled Document

หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์เมืองไทย

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้านประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง

เรื่อง  สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน

**************

 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ดูประกาศทั้งหมด)

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ๕ศล. หมู่ที่ 13 (ซอยบุญรอด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค ซอยกลุ่มบ้านผู้ใหญ่ลภ หมู่ที่ 9 ถนนคลองซอยที่ 10 ฝั่งตะวันตก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค ซอยกลุ่มบ้านผู้ใหญ่ลภ หมู่ที่ 9 ถนนคลองซอยที่ 10 ฝั่งตะวันตก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ร่าง) ประกาศ และ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค ซอยกลุ่มบ้านผู้ใหญ่ลภ หมู่ที่ 9 ถนนคลองซอยที่ 10 ฝั่งตะวันตก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการขยายเขตระบบจำหน่ายประปาส่วนภูมิภาค ซอยกลุ่มบ้านผู้ใหญ่ลภ หมู่ที่ 9 ถนนคลองซอยที่ 10 ฝั่งตะวันตก
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจันทร์ไพรศรี หมู่ที่ 4
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ซอยตาเติม หมู่ที่ 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค ซอยผ่องใส 2 หมู่ที่ 20 (2 ฝั่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศและเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการขยายเขตระบบจำหน่ายประปาส่วนภูมิภาค ซอยกลุ่มบ้านผู้ใหญ่ลภ หมู่ที่ 9 ฝั่งตะวันตก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงานวางท่อระบายน้ำและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจันทร์ไพรศรี หมู่ที่ 4
ประกาศ และเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค ซอยผ่องใส 2 หมู่ที่ 20 (2 ฝั่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ซอยต้นข้าว
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค ซอยต้นข้าว หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (Overlay) หมู่ที่ 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สายปากคลองหกวา-หนองจอก หมู่ที่ 20
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 ,หมู่ 4 ถนนคลองซอยที่ 10 ฝั่งตะวันออก
ประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (Overlay) หมู่ที่ 18 ทางเข้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ซอยต้นข้าว คลองซอยที่ 11 (ฝั่งตะวันตก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค ซอยต้นข้าว หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 9
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาคหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6
ประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 20
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการว่างท่อขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 4
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการวางท่อขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 9
(ร่าง) ประกาศและ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 9
ประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 หมู่ที่ 4
ประกาศ และเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาคหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6
ร่าง ประกาศ และ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 หมู่ที่ 4
ประกาศ และเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 1
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญสุข หมู่ที่ 9
ประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการว่างท่อขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 4 ซอยจันทร์ไพศรี
ประกาศและเอกสารราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญสุขหมู่ที่ 9
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)
ประกาศ ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา และยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญสุข หมู่ที่ 9
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ซอยสังวาล ยังสิริ คลองซอยที่ 9 ฝั่งตะวันออก
ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่สำหรับก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบริเวณด้านหลังโรงเรียนวัดสุวรรณ
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่สำหรับก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ดับเบิ้ลแค็ป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญสุข หมู่ที่ 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (ทางเข้าวัดโสภณาราม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศและเอกสารประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญสุข หมู่ที่ 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ดับเบิ้ลแค็ป
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1
ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ประกาศและ เอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ซอยสังวาล ยังสิริ คลองซอยที่ 9 ฝั่งตะวันออก วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ร่าง) ประการและ(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ร่างเอกสารและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ซอยสังวาล ยังสิริ คลองซอยที่ 9 ฝั่งตะวันออก วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาและ เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 2 ซอยกลุ่มบ้านนายบุญสม และ ซอยกลุ่มบ้านนางชด นาคสิงห์ หมู่ที่ 15 จำนวน 2 โครงการ
ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อขยายเขตระบบจำหน่ายประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 9
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563)
(ร่าง) ประกาศและ(ร่าง)เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อขยายเขตระบบจำหน่ายประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 9
(ร่าง) ประกาศและ(ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 2 ซอยกลุ่มบ้านนายบุญสม และ ซอยกลุ่มบ้านนางชด นาคสิงห์ หมู่ที่ 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ำรูปทรงแชมเปญ พร้อมงานระบบสูบน้ำบ่อบาดาล หมู่ที่ 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา ส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 9 ถนนคลองซอยที่ 10 ฝั่งตะวันตก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางตะวัน หมู่ที่ 4 คลองซอยที่ 10 ฝั่งตะวันตก โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)
(ร่าง) ประกาศและ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางตะวัน หมู่ที่ 4 คลองซอยที่ 10 ฝั่งตะวันตก โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ำรูปทรงแชมเปญ พร้อมงานระบบสูบน้ำบ่อบาดาล บริเวณบ้านนายวันชัย ต่ายสุวรรณ หมู่ที่ 1
(ร่าง) ประกาศ และ(ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านนายวันชัย ต่ายสุวรรณ หมู่ที่ 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) หมู่ที่ 13 ถนนเลียบคลองซอยที่ 9 ฝั่งตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อขยายเขตระบบจำหน่ายประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 9 ถนนคลองซอยที่ 10 ฝั่งตะวันตกด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อขยายเขตระบบจำหน่ายประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 9 ถนนคลองซอยที่ 10 ฝั่งตะวันตกด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อขยายเขตระบบจำหน่ายประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 9 ถนนคลองซอยที่ 10 ฝั่งตะวันตกด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
แบบแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการวางท่อขยายเขตระบบจำหน่ายประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 9 ถนนคลองซอยที่ 10 (ฝั่งตะวันตก)
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) หมู่ที่ 13 ถนนเลียบคลองซอยที่ 9 ฝั่งตะวันออก โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) หมู่ที่ 13 ถนนเลียบคลองซอยที่ 9 ฝั่งตะวันออก
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) หมู่ที่ 13 ถนนเลียบคลองซอยที่ 9 ฝั่งตะวันออก
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมสะพานไม้ หมู่ที่ 5 ข้ามคลองซอยที่ 10 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)
(ร่าง)ประกาศและ(ร่าง)เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมสะพานไม้หมู่ 5
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบคลองซอยที่ 10 (ฝั่งตะวันออก)
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ 7 หมู่ 8
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 15 คลองซอยที่ 9 (ฝั่งตะวันออก) (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e – bidding)
(ร่าง) ประกาศและ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ 7 หมู่ 8 ถนนคลองซอยที่ 10 (ฝั่งตะวันตก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
(ร่าง) ประกาศและ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบคลองซอยที่ 10 (ฝั่งตะวันออก) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e – bidding)
(ร่าง) ประกาศ และ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 15 คลองซอยที่ 9 ฝั่งตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 15 คลองซอยที่ 9 (ฝั่งตะวันออก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 ถนนเลียบคลองซอยที่ 10 (ฝั่งตะวันออก) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e – bidding)
(ร่าง)ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 15 คลองซอยที่ 9 (ฝั่งตะวันออก) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e – bidding)
ประกาศยกเลิกโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 15 คลองซอยที่ 9 (ฝั่งตะวันออก)
(ร่าง) ประกาศและ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 ถนนเลียบคลองซอยที่ 10 (ฝั่งตะวันออก) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e – bidding)
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ 2 ฝั่ง ซอยกลุ่มบ้านนายสายันต์ คุ้มนุช หมู่ที่ 18 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e – bidding)
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 15 คลองซอยที่ 9 (ฝั่งตะวันออก) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e – bidding)
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 13 คลองซอยที่ 9 (ฝั่งตะวันออก) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e – bidding)
(ร่าง)ประกาศและ(ร่าง)เอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ 2 ฝั่ง ซอยกลุ่มบ้านนายสายันต์ คุ้มนุช หมู่ที่ 18 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e – bidding)
(ร่าง) ประกาศและ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุง-ซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 15 คลองซอยที่ 9 (ฝั่งตะวันออก) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e – bidding)
(ร่าง)ประกาศและ(ร่าง)เอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 13 คลองซอยที่ 9 (ฝั่งตะวันออก)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง คลองแอลใหญ่ จำนวน 2 โครงการ
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุง-ซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง คลองแอลใหญ่โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e – bidding)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง คลองแอลใหญ่
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง คลองแอลใหญ่ จำนวน 2 โครงการ
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุง-ซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง คลองแอลใหญ่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ (ครั้งที่ 2)
ประกาศ ยกเลิกโครงการการประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 34 รายการ
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ 7 หมู่ 8
(ร่าง)ประกาศและ(ร่าง)เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ 7 หมู่ 8 ถนนคลองซอยที่ 10 ฝั่งตะวันตก โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมสะพานไม้ หมู่ที่ 5 (ข้ามคลองซอยที่ 10) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)
(ร่าง)ประกาศและ(ร่าง)เอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการซ่อมแซมสะพานไม้ หมู่ที่ 5 (ข้ามคลองซอยที่ 10) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปท.ถ.52-003 สายถนนปากคลองหกวา – หนองจอก บ้านคลองหกวา หมู่ที่ 22 ต.บึงทองหลาง กว้าง 6 เมตร ยาว 1,440 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ร่าง) ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปท.ถ.52-003 สายถนนปากคลองหกวา – หนองจอก บ้านคลองหกวา หมู่ที่ 22 ต.บึงทองหลาง กว้าง 6 เมตร ยาว 1,440 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 ถนนคลองซอยที่ 10 ฝั่งตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 ถนนคลองซอยที่ 10 ฝั่งตะวันออก โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e – bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 ถนนคลองซอยที่ 10 ฝั่งตะวันออก (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e – bidding)
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 ถนนคลองซอยที่ 10 ฝั่งตะวันออก (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e – bidding)
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 4 ถนนคลองซอยที่ 10 ฝั่งตะวันตก (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e – bidding)
(ร่าง)ประกาศและ(ร่าง)เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 4 ถนนคลองซอยที่ 10 ฝั่งตะวันตก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 ถนนคลองซอยที่ 10 ฝั่งตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ำรูปทรงแชมเปญ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคลองซอยที่ 9 หมู่ที่ 12 ฝั่งตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ำรูปทรงแชมเปญ พร้อมงานระบบสูบน้ำบ่อบาดาล หมู่ที่ 3
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคลองซอยที่ 9 หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 13
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ำรูปทรงแชมเปญ พร้อมงานระบบสูบน้ำบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 คลองซอยที่ 11 ฝั่งตะวันตก ตำบลบึงทองหลาง
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคลองซอยที่ 9 หมู่ที่ 12 หมู่ 13 ฝั่งตะวันออก ตำบลบึงทองหลาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯโครงการ อาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ฯ
แบบแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมใหล่ทางผิวถนนจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 14
แบบแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ำรูปทรงแชมเปญ หมู่ที่ 8
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในงานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ อาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถขยะมูลฝอย ขนาก 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี . หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )
แบบแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง และบันทึกข้อความของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการจัดจ้างกล้องวงจรปิด (CCTV) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงส่องหล้า 1
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2561 การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์
แบบแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์
ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2560 การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปท.ถ.52-001 ถนนสายคลองซอยที่ 9
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ปท.ถ.52-001 ถนนคลองซอยที่ 9 ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 11, 12 ตำบลบึงทองหลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
แบบแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปท.ถ.52-001 สายถนนคลองซอยที่ 9 ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 11,12 ตำบลบึงทองหลาง
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การกำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมท่อประปาจ่ายน้ำบาดาลในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง และแบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา โครงการ ขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 ถนนคลองซอยที่ 10 ฝั่งตะวันออก
แบบแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง และใบประมาณการก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงต่อเติมสำนักงาน (กองช่าง) ห้องทำงาน ห้องเก็บของ
แบบแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง และแบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้ ข้ามคลอง 9 หมู่ที่ 13 วัดลานนา
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเรือ (โป๊ะ) กำจัดผักตบชวาและวัชพืช
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาจ้างขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 ถนนคลองซอยที่ 10 ฝั่งตะวันออก
แบบแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)และประมาณการ โครงการ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
แบบแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)และประมาณการ โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเรือ (โป๊ะ) ผักตบชวาและวัชพืช
แบบแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)และประมาณการ โครงการติดตั้งเหล็กดัดมุ้งลวด ประตูม้วนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงส่องหล้า ๑
ประกาศเรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ใบปริมาณงานโครงการปรับปรุงสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงส่องหล้า 1
สอบราคาจ้างขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 1 ถนนคลองซอยที่ 11 ฝั่งตะวันตก
รายละเอียดกำหนดราคากลางจัดซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุม
รายละเอียดกำหนดราคากลางจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดจำนวน 4 จุด
สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 ถนนคลองซอยที่ 10 ฝั่งตะวันตก
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงเสริมผิวจาราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVERLAYX)
ประกาศสอบราคาโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVERLAY) หมู่ที่ 18 ถนนคลองซอยที่ 10 ฝั่งตะวันออก
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวถนนจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 13 คลองซอยที่ 9 ฝั่งตะวันออก
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
แบบแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุง-ซ่อมแซมท่อประปาจ่ายน้ำบาดาลประจำตำบลบึงทองหลาง
ใบประมาณราคาก่อสร้างและตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
แบบแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารและสถานที่ และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
ประกาศแสดงคุณลักษณะพร้อมแบบแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน)
ประกาศแสดงคุณลักษณะพร้อมแบบแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน)
ประกาศสอบราคาโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 ถนนคลองซอยที่ 11 ฝั่งตะวันตก (ด้านซ้ายทาง) article
ประชาสัมพันธ์ การสอบราคาโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6
ประชาสัมพันธ์คุณลักษณะ พร้อมแบบแสดงวงเงินงบประมาณ การจัดซื้อชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะ (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 30 วัตต์ จำนวน 60 ชุด article
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 2 ถนนคลองซอยที่ 11 ฝั่งตะวันตก (ด้านขวาทาง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุง-ซ่อมแซม สะพานไม้ หมู่ที่ 11 ข้ามฝั่งหมู่ที่ 22 (ข้ามคลองหกวา)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านปากคลองหกวา-หนองจอก (ทางไปสำนักจุฬาราชมนตรี) หมู่ที่ 22
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุง-ซ่อมแซมท่อประปาจ่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลบบึงทองหลาง
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงรูปทรงแชมเปญ ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 18
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVER LAY) สายเลียบคลองซอยที่ 9 ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 15
ประกาศเพิ่มเติมโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 21 และหมู่ที่ 22 ถนนนิมิตรใหม่-ลำไทร
ประกาศสอบราคาโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 21 และหมู่ที่ 22 ถนนนิมิตใหม่-ลำไทร
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 5 ถนนคลองซอยที่ 10 (ฝั่งตะวันตก)
ประกาศยกเลิกประมูลการจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 5 ถนนคลองซอยที่ 10 (ฝั่งตะวันตก)
ประกาศสอบราคาซื้อโทรศัพท์มือถือ จำนวน 13 เครื่อง
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการวางท่อเมนประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 6 ถนนคลองซอยท่ี 10 (ฝั่งตะวันออก) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายระบบประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 5 ถนนคลองซอยท่ี 10 (ฝั่งตะวันตก) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการวางท่อเมนประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 6 ถนนคลองซอยท่ี 10 (ฝั่งตะวันออก) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายระบบประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่5 ถนนคลองซอยท่ี 10 (ฝั่งตะวันตก) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการวางท่อเมนประปาบริเวณถนนเลียบคลอง 10 (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 6
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคาร 2 ห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงเสาธงและบริเวณโดยรอบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
ประกาศสอบราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ำรูปทรงแชมเปญ หมู่ที่ 11 (บริเวณวัดสุวรรณบำรุงราชวราราม)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สถ.ศพด.2)
ประกาศสอบราคาจ้างขยายเขตระบบจำหน่ายประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 2 ถนนคลองซอยที่ 11 (ฝั่งตะวันตก)
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 คลองซอยที่ 11 (ฝั่งตะวันตก)
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุง-ซ่อมแซมถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 14 เลียบคลองซอยที่ 9 (ฝั่งตะวันออก)
ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อเมนประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 6 บริเวณถนนเลียบคลองซอยที่ 10 (ฝั่งตะวันออก)
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 20 สายคลองหกวา- หนองจอก ฝั่งตะวันตก article
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้ หมู่ 5 ข้ามคลองซอยที่ 10 article
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ article
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุง-ซ่อมแซมถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณ หมู่ที่ 1 (ถนนซอยทางข้ามไปวัดโสภณาราม) คลองซอยที่ 11 (ฝั่งตะวันตก)
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง (อาคาร 2) หมู่ที่ 18
ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนซอยปู่ขาว หมู่ที่ 14 ถนนเลียบคลองซอยที่ 9 (ฝั่งตะวันออก)
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุง-ซ่อมแซมท่อเมนประปาจ่ายน้ำบาดาล พี.วี.ซี ณ หมู่ที่ 3 คลองซอยที่ 11 (ฝั่งตะวันตก)
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงติดตั้งหอถังเก็บน้ำรูปทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 15 ลบ.ม. สูง 12 เมตร ณ หมู่ที่ 14 ถนนเลียบคลองซอยที่ 9 (ฝั่งตะวันออก)
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ำรูปทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 15 ลบ.ม. สูง 15 เมตร ณ หมู่ที่ 19 (บ้านนายยอดยิ่ง ผ่องใส)
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ำรูปทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 15 ลบ.ม. สูง 15 เมตร ณ หมู่ที่ 17 ถนนนิมิตรใหม่-ลำไทร
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 15 ถนนเลียบคลองซอยที่ 9 (ฝั่งตะวันออก) article
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุง-ซ่อมแซมท่อประปาจ่ายน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สถ.ศพด.2)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก article
ประกาศสอบราคาจ้างขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 18 ถนนคลองซอยที่ 10 (ฝั่งตะวันออก)
ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ article
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการบูรณะถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยเกาะเพชร) หมู่ที่ 9 คลองซอยที่ 10 (ฝั่งตะวันตก) article
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุง-ซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลองซอยที่ 9 หมู่ที่ 13 (สะพานข้ามวัดลานนา) article
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ถนนคลองซอยที่ 10 (ฝั่งตะวันออก) article
ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (ตามรายละเอียดที่แนบ) article
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมงานลูกรัง(บดอัดแน่น)บริเวณถนนเลียบคลองแอลเล็ก หมู่ที่ 12 ถนนคลองซอยที่ 9 (ฝั่งตะวันออก)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงานยกระดับบ่อพัก จำนวน 4 บ่อ ณ บริเวณ หมู่ที่ 1 ถนนกลุ่มบ้านนายบุญชู คลองซอยที่ 11 (ฝั่งตะวันตก)
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ ขนาด 5 วัตต์ article
ประกาศสอบราคาซื้อเต็นท์โค้ง ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร จำนวน 8 หลัง article
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางลอดใต้สะพานข้ามคลองซอยที่ 10 (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 18 article
ประกาศสอบราคาจ้างขยายเขตระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าแสงสว่าง)ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 18,หมู่ที่ 4 ถนนเลียบคลองซอยที่ 10 ฝั่งตะวันออก article
ประกาศสอบราคาจ้างขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค ซอยบางตะวัน หมู่ที่ 4 ถนนคลองซอยที่ 10 (ฝั่งตะวันตก) article
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง article
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ article
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ำรูปทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 15 ลบ.ม. สูง 15 เมตร หมู่ที่ 2 article
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาที่พักริมทาง ถนนพหลโยธิน-ลำลูกกา หมู่ที่ 10,11,16 และหมู่ที่ 18 article
ประกาศสอบราคาจ้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่อยู่อาศัย บริเวณวอยชุมชนวัดพิรุณศาสตร์ หมู่ที่ 5 article
กำหนดราคากลางพนักงานจ้างตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ประกาศประกวดราคาจ้าง article
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ article
แบบแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุง-ซ่อมแซมท่อประปาจ่ายน้ำบาดาลประจำตำบลบึงทองหลาง
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการวางท่อเมนประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 6 ถนนคลองซอยท่ี 10 (ฝั่งตะวันออก) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 20 สายคลองหกวา-หนองจอก ฝั่งตะวันตก
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 15 ถนนเลียบคลองซอยที่ 9 (ฝั่งตะวันออก)
ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ article
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุง-ซ่อมแซมถนนผิวจราจรเลียบคลองแอลคลองซอยที่9ถึงคลองซอยที่ 11 article
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้ หมู่ที่ 19-20 (ข้ามคลองซอยที่10) article
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 6 เครื่อง article
ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 13 ถนนเลียบคลองแอล คลองซอยที่ 9(ฝั่งตะวันออก)
ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก(บดอัดแน่น)หมู่ที่ 18 ถนนซอยกลุ่มบ้านนายสายันต์ คุ้มนุชCopyright © 2012 All Rights Reserved.

ห้องสมุดความรู้  
ข่าวสารและชีวิตประจำวัน
เหตุการณ์สำคัญ I เบ็ดเตล็ด I วิทยุ โทรทัศน์ I การทำอาหาร I งานอดิเรก I ตกแต่ง hi5
บรรณานุกรม และความรู้ทั่วไป
บรรณานุกรม I พจนานุกรม I สารานุกรม I นามานุกรม I วารสาร นิตยสาร I บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ I งานวิจัย และโครงงาน
ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์
พระมหากษัตริย์และราชวงศ์ I บุคคลสำคัญของไทย I บุคคลสำคัญของโลก I ปฏิทิน และวันสำคัญ I ประวัติศาสตร์และอารยธรรม I ประวัติศาสตร์ไทย I พิพิธภัณฑ์และโบราณคดี I ภูมิศาสตร์และการท่องเที่ยว
ปรัชญา จิตวิทยา และศาสนา
ศาสนาพุทธ I ศาสนาคริสต์ I ศาสนาอิสลาม I ศาสนาสิกข์ I ศาสนาอื่น ๆ I ศาสนาเปรียบเทียบ
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ I สังคมศาสตร์ I รัฐศาสตร์และการปกครอง I เศรษฐศาสตร์ I บริหารธุรกิจ I กฎหมาย I ประเพณีและวัฒนธรรม I การศึกษา I บัญชีและภาษีอากร I สมาคม ชมรม และองค์กร
ภาษาและวรรณกรรม
ภาษาและการสื่อสาร I ภาษาท้องถิ่น I ภาษาไทย I ภาษาอังกฤษ I วรรณคดี I เรื่องสั้น นวนิยาย I เรื่องเร้นลับ I เรื่องเล่าและตำนาน I บทกลอน I วรรณกรรมเด็กและเยาวชน
ศิลปกรรม และการบันเทิง
สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง I ประติมากรรม I จิตรกรรมและวาดเขียน I การถ่ายภาพ I เพลงและดนตรี I ภาพยนตร์ I ศิลปะการแสดง I ศิลปินและดารา I ศิลปหัตถกรรม I เพลง และเนื้อเพลง I ละคร และซีรี่ย์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ทั่วไป I คณิตศาสตร์และสถิติ I ดาราศาสตร์ I ฟิสิกส์ I เคมี I ชีววิทยา I ธรณีวิทยา I พฤกษศาสตร์และการเกษตร I สัตวศาสตร์ I วิศวกรรมศาสตร์ I แพทยศาสตร์ I อุตสาหกรรม I สิ่งแวดล้อม
คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต
คอมพิวเตอร์และฮาร์ดแวร์ I อินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ I เขียนโปรแกรมและซอฟต์แวร์ I กราฟิกดีไซน์ I เกมส์ I มือถือและอุปกรณ์ I โทรคมนาคมและการสื่อสาร