ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
พบการทุจริต
face book บึงทองหลาง


Untitled Document

หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์เมืองไทย

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้านร่วมกันทำบุญตักบาตร วันธรรมสวนะ “ธรรมสัญจร ช่วงฤดูกาลเข้าพรรษา ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการธรรมะสัญจร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ณ วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.30 น. นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอลำลูกกา พร้อมด้วยนายไพทูรย์ แสงสวัสดิ์ ปลัดอำเภอ

นายวิเชียร พิกุลกลิ่น นายกองค์กการบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง นายสุรชัย อ่ำหนองบัว รองนายก อบต.บึงทองหลาง และคณะ

นายทองดี จันทร์ไพรศรี กำนันตำบลบึงทองหลาง ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พนักงานอบต.บึงทองหลาง

และประชาชนทั่วไป ร่วมกันทำบุญตักบาตร วันธรรมสวนะ “ธรรมสัญจร ช่วงฤดูกาลเข้าพรรษา ครั้งที่ 2

ภายใต้โครงการธรรมะสัญจร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ณ วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม

 
ภาพกิจกรรม อบต.บึงทองหลาง

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจำปี 2565
รองฯสุรชัย รับมอบบันทึกข้อตกลงการจัดการขยะอันตรายชุมชนและประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายชุมชน
นายกวิเชียร มอบเช็คเงินสดให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จำนวน 2 ครัวเรือน หมู่ 8 และหมู่ 9
โครงการวางแผนครอบครัวและการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์แก่เด็กนักเรียนและเยาวชน สนับสนุนโครงการโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลางบึงทองหลาง
กองสวัสดิการและสังคม ร่วมประชุมการดำเนินงานกิจการด้านผู้สูงอายุ ณ โรงพยาบาลลำลูกกา
กิจกรรม ถวายเทียนจำนำพรรษาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565
คณะผู้บริหารร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานตำบลบึงทองหลาง
การประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชานที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565
โครงการฝึกอาชีพ (ทำกระเป๋าเชือกถัก) รุ่นที่ 2
โครงการฝึกอาชีพ (ทำกระเป๋าเชือกถัก) รุ่นที่ 1
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ วัดทำเลทอง
การตรวจติดตามความคืบหน้า โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมงานวางท่อระบายน้ำและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็กซอยจันทร๋ไพศรี หมู่ 4
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอลำลูกกา ประจำเดือนมิถุนายน 2565
ลงพื้นที่สำรวจโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 18,4
การมอบเงินช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการกำกับติดตาม และประเมินผล”แผน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการกำจัดผักตบชวาในคลองหกวา
นายกวิเชียร ร่วมหารือแนวทางปัญญาหาเรื่องไหล่ทาง บริเวณโรงเรียนวัดสุวรรณ
มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย หมู่ที่ 13
การประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลางประจำเดือน พฤษภาคม 2565
นายกฯ มอบหมายเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันฯและกองช่าง ดำเนินการตัดต้นไม้ พื้นที่ หมู่ที่ 7
การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทศทิศ ประจำปีการศึกษา 2565
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดอดิศร ประจำปีการศึกษา 2565
การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนกลางคลองสิบประจำปีการศึกษา 2565
การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงส่องหล้า1 ประจำปีการศึกษา 2565
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาโรงเรียนกลางคลองสิบ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสุวรรณประจำปีการศึกษา 2565
การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลางดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงบริเวณศาลเจ้าริมคลองหมู่22
ลงพื้นที่สำรวจน้ำเสียบริเวณปากคลอง 9 คลองหกวาสายล่าง พื้นที่หมู่ที่ 22
กิจกรรมจิตอาสาหมู่บ้าน หมู่ที่ 15
นายกฯ ร่วมตรวจสถานที่ขอใช้เป็นสถานที่เล่นการพนันชนไก่ บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 3
การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีการศึกษา 2565
มอบเงินช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวน 176 ราย ณ วัดทศทิศาราม และ วัดทำเลทอง
คณะผู้บริหาร ร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น และสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2565
การประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
นายกวิเชียร ร่วมโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สานพลังชุมชนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม มารดานายวนิจ สมเด็จ พนักงานขับรถยนต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
นายกวิเชียร ร่วมรับฟังปัญหาเพื่อแก้ไขความเดือดประชาชนหมู่บ้านเกษียณเกษตร หมู่ที่ 2 ตำบลบึงทองหลาง
ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรค Covid 19 พื้นที่หมู่ที่ 1, 2, 9, 16 และหมู่ที่ 21
ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก พื้นที่หมู่ที่ 9
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน และ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลจังหวัดปทุมธานี
เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการเคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้า ถนนคลองซอยที่ 10 ฝั่งตะวันออก เนื่องจากการขยายผิวจราจร
ประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนหรือได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 376 ราย และ พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จำนวน 2 ราย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการดับไฟไหม้ขยะข้างโรงเรียนวัดสุวรรณ
เข้าตรวจและแนะนำเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนกลางคลองสิบ
ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 13 ,14 และ หมู่ที่ 15
ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรค Covid 19 ชุมชนตรงข้ามวัดนาป่าพง หมู่ 7 ตำบลบึงทองหลาง
การจัดทำโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ พลังงานสะอาด (โซล่าเซลล์) เข้าคลองแอลให้แก่ชาวบ้าน
เจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการช่อมไฟแสงสว่าง บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 5 ฝั่งตะวันออก
ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก พื้นที่หมู่ที่ 12
มอบป้ายตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2565
ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก พื้นที่หมู่ที่ 10, 11, โรงเรียนวัดสุวรรณ และวัดสุวรรณ
ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอลำลูกกา ครั้งที่2/2565
พิธีรดน้ำดำหัวขอพรคณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย
ด่านชุมชนเพื่อลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ พื้นที่หมู่ที่ 20 ตำบลบึงทองหลาง
ด่านชุมชนเพื่อลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ พื้นที่หมู่ที่ 17 ตำบลบึงทองหลาง
เจ้าหน้าที่เวรป้องกันฯ ดำเนินการดับไฟไหม้กองขยะบริเวณถนคลองซอนที่ 10 ฝั่งตะวันออก
ด่านชุมชนเพื่อลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ พื้นที่หมู่ที่ 4 ฝั่งตะวันตก ตำบลบึงทองหลาง
ด่านชุมชนเพื่อลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ พื้นที่หมู่ที่ 12 ตำบลบึงทองหลาง
ลงพื้นที่จัดเก็บขยะบริเวณสองข้างทาง คลองซอยที่ 10 หมู่ที่ 18 ถึงหมู่ที่ 4
พ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออก วัดทําเลทองหมู่ 17
ติดป้ายแนะนำเส้นทางกลับรถใต้สะพานคลอง 9 - 11
ด่านชุมชนเพื่อลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ พื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลบึงทองหลาง
ลงพื้นที่ตรวจงานโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาคซอยผ่องใส 2 หมู่ที่ 20
ลงพื้นที่ดูการขุดลอกคลองแอล คลองซอยที่ 10 ถึง คลองแอล คลองซอยที่ 11
พ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออกบริเวณหมู่ 6 หมู่ 7 และวัดใหม่กลางคลองสิบ
ลงพื้นที่ ตรวจงานโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยเจริญสุข
ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการขุดลอกคลองแอล บริเวณหมู่ที่ 14
ด่านชุมชนเพื่อลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ณ บริเวณหน้าวัดพิรุณศาสตร์ หมู่ที่ 4
ร่วมตรวจสอบผู้เสพยาเสพติด บริเวณหมู่ที่ 4
มอบน้ำดื่มและเครื่องดื่มสนับสนุนจุดบริการเทศกาล ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบึงทองหลางบึงทองหลาง
นายกฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาคซอยผ่องใส 2 หมู่ที่ 20
คณะผู้บริหารร่วมกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field day) ประจำปี 2565
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯลงพื้นที่พ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออกชุมชนหมู่ที่ 4 และวัดพิรุณศาสตร์หมู่ที่ 4
นายก พร้อมกองช่างลงสำรวจพื้นที่ในซอย ทองหลางแลนด์ และ ซอยธรณีสงฆ์ หมู่ที่ 5
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการ ฉีดพ่นหมอกควันสารเคมีกำจัดยุงลายควบคุมโรคไข้เลือดออก ชุมชนหมู่ที่ 5, หมู่ที่3, หมู่ที่ 17 และโรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์
อบต.บึงทองหลางลงพื้นที่ร่วมดับไฟไหม้บ้าน บ้านเลขที่ 5 หมู่ 17 ตำบลลำลูกกา
ส่งน้ำอุปโภคให้กับประชาชนหมู่ที่ 9 ฝั่งตะวันออก
การตรวจติดตามเรื่องร้องเรียน กรณีบริษัท วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ม.4
การมอบเงินช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ดำเนินการซ่อมแซมไฟแสงสว่างบริเวณหมู่บ้านสหกรณ์เคหสถาน 15 หมู่ที่ 10
ลงพื้นที่สำรวจความชำรุดของถนนนิมิตรใหม่ - ลำไทร ช่วงคลอง 9 – 11 ในเขตพื้นที่ตำบลบึงทองหลาง
นายกวิเชียรร่วมประชาคมแผนพัฒนาหมู่บ้าน
นายกวิเชียร ร่วมโครงการอบรมสัมมนาส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องผู้นำท้องที่ และประชาชนในเขตจังหวัดปทุมธานี ในการพัฒนาท้องถิ่น
การตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธีการตรวจแบบ Antigen Test Kit – ATK ณ โดม อบต. บึงทองหลาง
ลงพื้นที่ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณซอยร่วมใจ 2 หมู่ที่ 12
การประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอลำลูกกา ครั้งที่ 1/2565
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2565
นายกวิเชียร มอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่างได้ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณทางกลับรถใต้สะพานคลอง 11
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บึงทองหลาง ครั้งที่ 3/2565
คณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีธีระพล โชคนำชัย นายอำเภอลำลูกกา และคณะ เนื่องในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
ประเมินการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบเกษตรอินทรีย์สู่อาหารกลางวัน ณ โรงเรียนวัดทศทิศ
โครงการสานสัมพันธ์สามวัย ประจำปี 2565
นายกวิเชียร ร่วมการประชุมหารือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดการร่างผังเมืองรวมฯ
การประชุมอนุมัติโครงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ติดเชื้อโควิด19
นายช่างผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยเจริญสุข หมู่ที่ 9
นายกวิเชียร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จเป็นประธานประกอบพิธีตัดหวายลูกนิมิตโรงอุโบสถ ณ วัดป่าเจริญราช
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและกรรมการที่ปรึกษา ครั้งที่2/2565 ณ โรงเรียนกลางคลองสิบ
เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการติดป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ผ่านเนื่องจากสะพานชำรุดหมู่ที่ 18 – 19
นายกวิเชียร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ และประชาชน ตัดต้นไม้ตามแนวสายไฟฟ้าริมคลอง หมู่ที่ 1
นายกวิเชียร พร้อมด้วย ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านเรือนประชาชนหมู่ที่ 13
นายกวิเชียร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ซอยเกาะเพชร หมู่ที่ 9 และเก็บโคมไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 8
การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2565
คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภา, ข้าราชการ, และพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ณ โดม อบต. บึงทองหลาง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย อบต.บึงทองหลางปฏิบัตหน้าที่ดับไฟไหม้บ้านพักคนงาน บริษัท CSC เครน จำกัด
ตรวจประเมินการปฏิบัติตามมาตรการ Covid free setting ของโรงงานธนแสน พรีคาสต์ จำกัด หมู่ 13
นายกวิเชียร ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือเยียวยา ให้กับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในหมู่ที่ 5,11,13,20 จำนวน 6 ราย
คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ศึกษาดูงาน เพื่อเตรียมความพร้อม โครงการสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถบรรทุกน้ำดับไฟไหม้หญ้าพื้นที่หมู่ที่ 14
นายกวิเชียร และสมาชิกสภา อบต. ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือเยียวยา ให้กับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรค Covid 19 บ้านผู้ป่วยโรคโควิดและผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
นายกวิเชียร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่กำจัดผักตบชวา วัชพืช และขยะ บริเวณคลองหกวาสายล่าง
นายกวิเชียร ร่วมลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุ ลดจุดตัดบนถนนลำลูกกา และจุดกลับรถใต้สะพานคลอง 9, คลอง10, และคลอง 11
รองนายกฯลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนฝุ่นละอองและกลิ่นการการผลิตแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ของบริษัท วิวัฒน์พล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ม.4
สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่เข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลางและเจ้าหน้าที่ เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการยกระดับค่าคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
นายกวิเชียร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บึงทองหลางดำเนินการตัดต้นไม้ที่โค่นลงไปในลำคลอง คลองซอยที่ 11 พื้นที่หมู่ที่ 1
นายกวิเชียร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรค Covid 19 บ้านผู้ป่วยโรคโควิดและผู้สัมผัสเสี่ยงสูง หมู่ 1, 2, 5, 9, 15, 17, 18, 19 และโรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์
นายกนำทีมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ดำเนินการนำรถบรรทุกน้ำฉีดล้างท่อระบายน้ำซอยสุขทรัพย์ หมู่ที่ 13
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 ตำบลบึงทองหลาง
คณะผู้บริหารร่วมต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี ธีระพล โชคนำชัย นายอำเภอลำลูกกา
ลงพื้นที่ตรวจสถานที่เผาถ่านในซอยสินสุข 2 พื้นที่หมู่ที่ 3 เนื่องจากมีการร้องเรียนเรื่องกลิ่นและควันจากการเผาถ่าน
ลงพื้นสำรวจเพื่อดำเนินการจัดทำสถานที่ออกกำลังกาย บริเวณหน้าหมู่บ้านเจริญทรัพย์ หมู่ที่ 12
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกลางคลองสิบ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพิรุณศาสตร์, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณ เพื่อรับทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาของแต่ละศูนย์
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565
เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการติดตั้งระบบไฟแสงสว่างบริเวณสะพานข้ามคลองซอยที่ 10 หมู่ที่ 5
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอดิศร, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทศทิศ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงสองหล้า1
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
โครงการถนนสวยคลองใส องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมองหลาง
ลงพื้นที่ติดตามกาดำเนินการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนหมู่ที่ 22 ทางไปสำนักจุฬาราชมนตรี เขตหนองจอก
นายกวิเชียร พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ลงพื้นที่รณรงค์โครงการถนนไร้ถังขยะ คลองซอยที่ 11 หมู่ที่ 2 ตำบลบึงทองหลาง
เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้กับบ้านเรือนประชาชนหมู่ที่ 13
นายกวิเชียร พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ลงพื้นที่รณรงค์โครงการถนนไร้ถังขยะ คลองซอยที่ 11 หมู่ที่ 3 ตำบลบึงทองหลาง
ลงพื้นที่สำรวจความเดือดร้อนของประชาชน ซอยสุขทรัพย์ เกี่ยวกับท่อระบายน้ำระบายน้ำไม่ทัน หารือการปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างให้เป็นแบบ LED ในพื้นที่หมูที่ 13
ร่วมกิจกรรมจิตอาสากับฝ่ายปกครองตำบลบึงทองทลาง ร่วมกันพัฒนาทางลอดใต้สะพานคลองเก้าหน้าวัดสุวรรณ โดยดำเนินการทำความสะอาด ปรับผิวจราจรบริเวณทางเชื่อมถนนคลองซอยที่เก้าฝั่งตะวันออก
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ นำรถบรรทุกน้ำเข้าพรมน้ำ ณ ลานหน้าวัดป่าเจริญราช เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในการจัดงานการจัดงานปิดทองฝังลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา
ลงพื้นที่รณรงค์โครงการถนนไร้ถังขยะ คลองซอยที่ 11 หมู่ที่ 3 ตำบลบึงทองหลาง
นายกวิเชียร หารือแนวทางช่วยเหลือเหตุเพลิงไหม้กุฏิวัดสุวรรณบำรุงราชวราราม
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลางร่วมกับชาวบ้านในระแวกไกล้เคียงดำเนินการ ทำความสะอาดบริเวณที่เกิดเหตุเพลิงไหม้กุฏิวัดสุวรรณบำรุงราชวราราม
ลงพื้นที่สำรวจดูความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้กุฏิวัดสุวรรณบำรุงราชวราราม หารือแนวทางการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ระงับเหตุเพลิงไหม้กุฏิวัดสุวรรณบำรุงราชวราราม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ลงพื้นที่พรมน้ำบริเวณทางลอดใต้สะพานคลองเก้าและแยกปากคลองเก้าเพื่อลดปริมาณฝุ่น
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ลงพื้นที่ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 และ สมาชิกสภา อบต.บึงทองหลาง หมู่ที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจสอบต้นไม้บริเวณซอยมรรคานุคา หมู่ที่ และบ้านเล็คไซค์วิลล์ หมู่ที่ 4
นายถวัลย์ เงาภู่ทอง รองนายก อบต.บึงทองหลาง พร้อมด้วยกองช่าง ลงพื้นที่แก้ปัญหาการได้รับความไม่สะดวกของประชาชนจากโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญสุข หมู่ที่ 9
นายกวิเชียร และรองถวัลย์ รองนายกฯ ร่วมหารือกับ สุภาพ ระดมเล็กนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำลูกกา เกี่ยวกับแนวทางปรับปรุงสะพานข้ามคลองคลองซอยที่ 9 หมู่ที่ 13 ตำบลบึงทองหลาง – วัดลานนา
นายกวิเชียรและรองถวัลย์ รองนายกฯลงพื้นที่ร่วมมอบ สิ่งของอุปโภคบริโภค แก่นางสาวสุมาลี บุญเพิ่มผล ซึ่งป่วยจากอุบัติเหตุ และโรคประจำตัวทำให้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันฯ ลงพื้นที่พรมน้ำบริเวณทางลอดใต้สะพานคลองเก้าและแยกปากคลองเก้าเพื่อลดปริมาณฝุ่น
นายกวิเชียร และรองสุรชัย รองนายกฯ ร่วมหารือกับ นายกยงยุทธ หว่างปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงคอไห เกี่ยวกับแนวทางปรับปรุงสะพานข้ามคลองคลองซอยที่ 11 บริเวณข้างโรงเรียนวัดอดิศรหมู่ที่ 1
นายกวิเชียรร่วมหารือกับกำนันทองดี เกี่ยวกับการดำเนินการปรับปรุงทางลอดใต้สะพาน คลอง 9, คลอง10 และทางเชื่อมต่อระหว่างถนนคลองซอยกับถนนพหลโยธิน – ลำลูกกา ในพื้นที่ตำบลบึงทองหลาง
นายกวิเชียร พร้อมด้วยสมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 18 ลงพื้นที่สำรวจความต้องการด้านสาธารณูปโภค และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 18
นายกวิเชียร พร้อมด้วยสมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 16 ลงพื้นที่สำรวจความต้องการด้านสาธารณูปโภค และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 16
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ลงพื้นที่พรมน้ำบริเวณแยกปากคลองเก้า เพื่อลดปริมาณฝุ่น
นายกวิเชียร พร้อมด้วยสมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 10 ลงพื้นที่สำรวจความต้องการด้านสาธารณูปโภค และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 10
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ปฏิบัติหน้าที่ล้างหินคลุกที่หล่นบนถนน บริเวณถนนนิมิตใหม่ – ลำไทร ช่วงหมู่ที่ 19 - 20
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ลงพื้นที่พรมน้ำบริเวณแยกปากคลองเก้า เพื่อลดปริมาณฝุ่น
นายกวิเชียร พร้อมด้วยสมาชิกสภา, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 ลงพื้นที่สำรวจความต้องการด้านสาธารณูปโภค และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 12
นายกวิเชียร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่สำรวจความต้องการด้านสาธารณูปโภค และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 11
นายกวิเชียร พร้อมด้วยสมาชิกสภา, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ลงพื้นที่สำรวจความต้องการด้านสาธารณูปโภค และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 4
มอบเช็คเงินสดให้กับประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากกรณีพายุพัดกิ่งไม้หักทับหลังคาพังเสียหาย
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลางสมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564
กองช่าง ลงพื้นที่ตรวจติดตามความเรียบร้อยโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค กรณีสายไฟส่องสว่างชำรุดจากการวางท่อน้ำประปา บริเวณถนนคลองซอยที่10 ฝั่งตะวันตกพื้นที่ หมู่ที่ 9
นายยกฯ ลงพื้นที่หารือแนวทางปรับปรุงแท็งก์น้ำประปาบาดาลหมู่ที่ 15
นายกฯ ลงพื้นที่หารือแนวทางปรับปรุงแท็งก์น้ำประปาบาดาลหมู่ที่ 14
ลงพื้นที่สำรวจหาแนวทางเพื่อดำเนินการปรับปรุงสะพานข้ามคลองหมู่ที่ 13 – วัดลานนา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่ล้างโบสถ์วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม หมู่ที่ 11
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ปฏิบัติหน้าที่ส่งน้ำอุปโภค ซอยสินสุข 3 พื้นที่หมู่ที่ 3
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ลงพื้นที่สำรวจความต้องการด้านสาธารณูปโภค ในพื้นที่หมู่ที่ 5
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ลงพื้นที่สำรวจความต้องการด้านสาธารณูปโภค ในพื้นที่หมู่ที่ 7
นายก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ดำเนินการทำความสะอาดถนนบริเวณหมู่ที่ 18 เนื่องจากรถบรรทุกข้าวสารรั่วจึงทำให้มีข้าวสารตกหล่นบนถนนเป็นจำนวนมาก
ตัดต้นไม้บริเวณวัดใหม่กลางคลองสิบ หมู่ที่ 7
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่ ตันต้นไม้ยืนต้นตายบ้านเรือนประชาชน หมู่ที่ 18
ลงพื้นที่สำรวจซอยบางตะวันหมู่ที่ 4 เพื่อดำเนินการติดตั้งไฟแสงสว่างให้กับประชาชน
ลงพื้นที่สำรวจถนนบริเวณสะพานข้ามคลองพื้นที่หมู่ที่ 5 เพื่อดำเนินการก่อสร้างต่อในส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
ลงพื้นที่ตรวจติดตามการซ่อมบ่อบาดาลหมู่ที่ 8
ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่จะดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นที่หมู่ที่ 2 และสำรวจพื้นที่เพื่อขยายแนวท่อจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่หมู่ที่ 2
ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่จะดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นที่หมู่ที่ 3
ลงพื้นที่สำรวจสะพานไม้หมู่ที่ 1 ข้างโรงเรียนวัดอดิศร เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ใช้งานได้ดีขึ้น
ตั้งด่านชุมชนเพื่อลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ บริเวณหน้าวัดพิรุณศาสตร์ หมู่ที่ 4
นำหินคลุกซ่อมแซมถนนบริเวณปากคลองเก้า ถนนคลองซอยที่เก้าฝั่งตะวันออก
ลงพื้นที่ตรวจสอบสายไฟส่องสว่างชำรุด จากการวางท่อน้ำประปา บริเวณถนนคลองซอยที่10 ฝั่งตะวันตกพื้นที่ หมู่ที่ 9
ลงพื้นที่ตรวจติดตามเร่งรัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญสุข หมู่ที่ 9
นายวิเชียร พิกุลกลิ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบเครื่องดื่มสนับสนุน จุดบริการเทศกาลฯลฯ ตำบลบึงทองหลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ร่วมกับฝ่ายปกครองตำบลบึงทองหลาง ตั้งด่านชุมชนเพื่อลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ บริเวณหน้าวัดทศทิศาราม หมู่ที่ 2
นายวิเชียร พิกุลกลิ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง พร้อมด้วย นายสุรพล ชัยสดมภ์ เลขานุการสภาอบต.บึงทองหลาง ลงพื้นที่พบปะประชาชนหมู่ที่ 20 เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องทางเข้า – ออก
นายวิเชียร พิกุลกลิ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง พร้อมด้วย นายสุรพล ชัยสดมภ์ เลขานุการสภาอบต.บึงทองหลาง และเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมแซมท่อน้ำบาดาลพื้นที่หมู่ที่ 19
นายก และรองนายก ร่วมหารือการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำเสีย บริเวณ คลองซอยที่ 9 หมู่ที่ 11
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ดำเนินการกำจัดวัชพืชในลำคลอง ภายใต้โครงการคลองสวยน้ำใสพัฒนาลำคลองให้สะอาดอย่างต่อเนื่อง
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลางครั้งแรก วันที่ 27 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่ ดับไฟไหม้ขยะบริเวณถนนทางไปหนองจอก พื้นที่หมู่ที่ 22
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่ ตัดต้นไม้ตามแนวสายไฟ พื้นที่หมู่ที่ 12
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่ดับไฟไหม้หญ้าบริเวณพื้นที่หมู่ที่ 3
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่ ส่งน้ำอุปโภคให้กับประชาชนหมู่ที่ 3
โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของ ผอ.ประจำ อบต.บึงทองหลางในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต.บึงทองหลาง
การมอบหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์ให้กับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่ตัดต้นไม้ภายในบริเวณวัดใหม่กลางคลองสิบ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่ดับไฟไหม้ขยะบริเวณหมู่ที่ 18
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
การประชุมคณะกรรมการติดตามแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำปีงบประมาณ 2564
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาตำบลบึงทองหลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่ดับไฟไหม้ขยะบริเวณหมู่ที่ 18
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาด ศาสนสถาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่ตัดต้นไม้ที่ล้มขวางทางสัญจร พื้นที่หมู่ที่ 14
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่สำรวจพื้นที่ก่อนตัดต้นไม้ พื้นที่ หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 4
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่ส่งน้ำอุปโภคให้กับประชาชนพื้นที่ หมู่ที่ 3
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่ตัดต้นไม้ล้มทับสายไฟและกีดขวางทางสัญจรประชาชน พื้นที่หมู่ที่ 20
ลงพื้นที่ซ่อมไฟแสงสว่างในหมู่บ้านทำเลทอง หมู่ที่ 18
ลงพื้นที่ปรับปรุงผิวถนนหมู่ที่ 16 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านหมู่ที่ 16
กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ลำคลองและถนนเลียบคลอง คลองซอยที่ 10 หมู่ที่ 18
กิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง หมู่ที่ 18 "ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม" ภายใต้โครงการถนนสวยคลองใสประจำปีงบประมาณ 2564
ลงพื้นที่มอบชุดป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่ประชาชนในหมู่ที่ 11, 12 ตำบลบึงทองหลาง
ลงพื้นที่มอบชุดป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่ประชาชนในหมู่ที่ 4, 5 ตำบลบึงทองหลาง
ลงพื้นที่มอบชุดป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่ประชาชนในหมู่ที่ 12, 13 ตำบลบึงทองหลาง
ลงพื้นที่มอบชุดป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่ประชาชนในหมู่ที่ 14, 15 ตำบลบึงทองหลาง
ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนชุมชนธรณีสงฆ์หมู่ที่ 5 ตำบลบึงทองหลาง
โครงการป้องกันและบรรเทาแก้ไข ฟื้นฟูความเดือดร้อนของราษฎรจากสาธารณภัย
ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ (สปน.) เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางครอบครัวผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ในหมู่ที่ 11, 12, 13, 14, และหมู่ที่ 15
ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ (สปน.) เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางครอบครัวผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ในหมู่ที่ 1, 3, 18, และหมู่ที่ 5
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลางปฏิบัติหน้าที่ตัดต้นไม้ พื้นที่หมู่ที่ 18
ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ (สปน.) เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางครอบครัวผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ในหมู่ที่ 5, 7, 8, 5, 4, 5, 18, 16, 10, 11, 12, 17 และหมู่ที่ 22
ลงพื้นที่ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตัดต้นไม้ล้มทับสายไฟ บริเวณหมู่ที่ 6
ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ (สปน.) เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางครอบครัวผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ในหมู่ที่ 19, 20, และหมู่ที่ 21
ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ (สปน.) เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางครอบครัวผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ในหมู่ที่ 13, 5, 9, 8, 6, 7, 4, 10, และหมู่ที่ 18
ลงพื้นที่มอบเช็คบ้านพังจากเหตุวาตภัย พายุลมแรง หมู่ที่ 13, 5, และหมู่ที่ 9 ตำบลบึงทองหลาง
ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ (สปน.) เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางครอบครัวผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้
ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ (สปน.) เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางครอบครัวผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ ในหมู่ที่ 4, 11, 14, และหมู่ที่ 15 ตำบลบึงทองหลาง
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564
ร่วมกิจกรรมมอบถุงยังชีพ (สปน.) เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางครอบครัวผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จังหวัดปทุมธานี
ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ให้กับบ้านผู้ป่วยติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยงในหมู่ที่ 2,5,11,18 ตำบลบึงทองหลาง
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก พื้นที่หมู่ที่ 5
ลงพื้นที่มอบอาหารแห้ง ให้กับบ้านผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 2 ตำบลบึงทองหลาง
ลงพื้นที่มอบอาหารแห้ง ให้กับบ้านผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) หมู่ที่ 9, 4, 13, 5 และหมู่ที่ 2 ตำบลบึงทองหลาง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่ ส่งน้ำอุปโภคให้กับประชาชนพื้นที่หมู่ที่ 3
รับมอบข้าวสาร จากคุณเพลินจิต ธาดา หมู่ที่ 9
ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคโควิค-19 ให้บริษัทเอสบีอินเตอร์แลป จำกัด
ลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัย จากสภากาชาดไทย ให้แก่ผู้ยากไร้ และผู้พิการ หมู่ที่ 18, 5, และหมู่ที่ 6 ตำบลบึงทองหลาง
ลงพื้นที่ตรวจการถมดิน เพื่อเตรียมสถานที่จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำตำบลบึงทองหลาง
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564
ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชน
ตรวจคัดกรองเชิงรุกโควิด-19 ด้วยชุดตรวจแอนติเจน เทสต์ คิท (ATK : Antigen Test Kit)
รับมอบ ข้าวสารหอมปทุม จำนวน 300 กิโลกรัม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 1080 ซอง น้ำดื่ม PK จำนวน 1,200 ขวด จากบริษัท พี เค พรีคาสท์ จำกัด
รับมอบ ข้าวสาร น้ำดื่ม เจลแอลกอฮอล์ จากบริษัท โปรโนวา แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
จ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่ ตัดหญ้าบริเวณทางเท้า พื้นที่หมู่ที่ 11
รับมอบ ข้าวสาร น้ำดื่ม เจลแอลกอฮอล์ จากบริษัท เอสบี อินเตอร์แลป จำกัด เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
ลงพื้นที่ตรวจดูการถมที่ดิน บริเวณพื้นที่จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลบึงทองหลาง
ลงพื้นที่มอบอาหารแห้งให้กับบ้านผู้ป่วย covid 19 หมู่ที่ 18, 16, 4, 5, 9, 8, 6, 2, 3 ตำบลบึงทองหลาง
ลงพื้นที่มอบอาหารแห้งให้กับกับบ้านผู้ป่วย covid 19 ในพื้นที่ตำบลบึงทองหลาง
ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ให้กับบ้านผู้ป่วยติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยงในหมู่ที่ 9,18 ตำบลบึงทองหลาง
ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจาพายุฝนลมแรงในพื้นที่ตำบลบึงทองหลาง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่ตัดต้นไผ่ที่ล้มทับบ้านเรือนประชาชนหมู่ที่ 4
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่สำรวจความเสียหายจาพายุฝนลมแรง พื้นที่หมู่ที่ 15, 1, 9
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่ตัดต้นไม้ที่ล้มขวางทางจราจรพื้นที่หมู่ที่ 11, 2
ลงพื้นที่มอบอาหารแห้งให้กับบ้านผู้ป่วย covid 19 หมู่ที่ 18
ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ให้แก่บ้านผู้ป่วยติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ หมู่ที่ 1,7,9,12,13
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่ส่งน้ำอุปโภคให้กับประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3
ลงพื้นที่ตรวจสอบการซ่อมผิวจราจรบริเวณหมู่ที่ 21 ถนนลำไทร-นิมิตรใหม่
ลงพื้นที่ซ่อมบำรุงสะพานไม้และทำถนนเชื่อมต่อสะพานไม้หมู่ที่ 12 ตำบลบึงทองหลาง กับตำบลลำลูกกา
ร่วมประชุมหารือการจัดตั้งจุดพักคอยของผู้ป่วยโควิด 19 ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดใหม่กลางคลอง 10
ลงพื้นที่เตรียมทำถนนเชื่อมต่อสะพานหมู่ที่ 12 ตำบลบึงทองหลาง
ลงพื้นที่ตรวจสอบสะพานไม้ชำรุดหมู่ที่ 13 ตำบลบึงทองหลาง
ปฏิบัติหน้าที่ส่งน้ำอุปโภคให้ประชาชน พื้นที่หมู่ที่ 12 ตำบลบึงทองหลาง
ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ให้แก่บ้านผู้ป่วยติดเชื้อCOVID – 19 และกลุ่มเสี่ยงในหมู่ที่ 12 ตำบลบึงทองหลาง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่ส่งน้ำอุปโภคให้กับประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 12
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่ส่งน้ำอุปโภคให้กับประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 2
ส่งมอบอาหารพระราชทานให้กับประชาชนกลุ่มผู้ยากจนยากไร้ ไม่มีรายได้ในพื้นที่ ตำบลบึงทองหลาง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่ส่งน้ำอุปโภคให้กับประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 12
ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ให้แก่บ้านผู้ป่วยติดเชื้อCOVID – 19 และกลุ่มเสี่ยงในหมู่ที่ 12
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่ส่งน้ำอุปโภคให้กับประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 2
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่ส่งน้ำอุปโภคให้กับประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 2
ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ จากสภากาชาดไทย ชุดธารน้ำใจช่วยผู้ประสบภัย ให้แก่ประชาชนในตำบลบึงทองหลางที่ยากไร้
ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ให้แก่บ้านผู้ป่วยติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยงในหมู่ที่ 18 ตำบลบึงทองหลาง
ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ให้แก่บ้านผู้ป่วยติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยงในหมู่ที่ 14 ตำบลบึงทองหลาง
ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ให้แก่บ้านผู้ป่วยติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยงในหมู่ที่ 12,22 ตำบลบึงทองหลาง
ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ให้กลับบ้านผู้ป่วยติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยงในบริษัท สยามแพ็ค หมู่ที่ 13 ตำบลบึงทองหลาง
ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ให้กลับบ้านผู้ป่วยติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยงในหมู่ที่ 3 ตำบลบึงทองหลาง
ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ให้แก่บ้านผู้ป่วยติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยงในหมู่ที่ 10 , 11 ตำบลบึงทองหลาง
ลงพื้นที่มอบ ข้าวสาร ไข่ไก่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์และน้ำดื่ม ให้กับบ้านผู้ป่วยและบ้านกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหมู่ที่ 5 ตำบลบึงทองหลาง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่ส่งน้ำอุปโภคให้กับประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 2
ลงพื้นที่มอบ ข้าวสาร ไข่ไก่ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์และน้ำดื่ม ให้กับบ้านผู้ป่วยและบ้านกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหมู่ที่ 9 ตำบลบึงทองหลาง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่ดับไฟไหม้ป่าหญ้าพื้นที่หมู่ที่ 7
ลงพื้นที่ตัดต้นไม้ล้มขวางคลองบริเวณหมู่ที่ 5
ลงพื้นที่สำรวจและเตรียมความพร้อมตัดต้นไม้ล้มขวางคลองบริเวณหมู่ที่ 5
ลงพื้นที่ตรวจงาน และเร่งรัดให้ผู้รับเหมารีบดำเนินการ การฝังท่อระบายน้ำ และปรับปรุงผิวจราจรซอยทางเข้าวัดโสภณาราม หมู่ที่ 1
ลงพื้นที่ดำเนินการต่อท่อน้ำ ประปาบาดาลหมู่ที่ 2
ลงพื้นที่ตัดต้นไม้ให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพสต.2) หมู่ที่ 14 และต้นไม้ที่พาดสายไฟในหมู่บ้านสวนเก้าพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลบึงทองหลาง
ลงพื้นที่ร่วมกับกรมชลประทาน กำจัดผักตบชวาและวัชพืชบริเวณคลองหกวาสายล่าง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีในการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา -2019
จ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติหน้าที่ตัดต้นไม้ บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 4
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่ส่งน้ำอุปโภคให้แก่ประชาชนพื้นที่ หมู่ที่ 2
ลงพื้นที่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแบบละอองฝอย
ร่วมโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavius Disease 2019) (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลางสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริการส่วนตำบลบึงทองหลาง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)
ลงพื้นที่มอบอาหารและน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับครอบครัวที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ยังต้องกักตัวของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Covid-19
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่ส่งน้ำอุปโภคให้แก่ประชาชนพื้นที่ หมู่ที่ 2
ร่วมประชุมการวางแผนการดำเนินงานการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ หอประชุมอำเภอลำลูกกา
ปฏิบัติหน้าที่ดับไฟไหม้ป่าหญ้า บริเวณทางเข้าโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง หมู่ที่ 11
ลงพื้นที่มอบอาหารและน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับครอบครัวที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ยังต้องกักตัวของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Covid-19
ลงพื้นที่มอบของบริโภค ให้กับบ้านผู้ป่วยและบ้านกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหมู่ที่ 18, 17, 10, 13, 5 และหมู่ที่ 6
ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูปให้กับผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่หมู่ 13 ตำบลบึงทองหลาง
ลงพื้นที่มอบอาหารและน้ำดื่มให้กับครอบครัวที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ยังต้องกักตัวของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่ดับไฟไหม้ป่าหญ้า บริเวณทางเข้าโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง หมู่ที่ 11
ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับกลุ่มเสี่ยง ในหมู่ที่ 5
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่ดับไฟไหม้ป่าหญ้า พื้นที่หมู่ที่ 14
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่ส่งน้ำอุปโภคให้แก่ประชาชนพื้นที่ หมู่ที่ 2
ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับบ้านผู้ป่วยและบ้านกลุ่มเสี่ยงหมู่ที่ 5
ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับกลุ่มเสี่ยง ในหมู่ที่ 5 ตำบลบึงทองหลาง
ลงพื้นที่มอบข้าวสาร, ปลากระป๋อง, นม, น้ำ, ไข่ไก่, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, ดีมอลต์เครื่องดื่มมอลต์สกัดรสช็อกโกแลตให้กับบ้านผู้ป่วยและบ้านกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 8 ตำบลบึงทองหลาง
ลงพื้นที่มอบข้าวสาร, ปลากระป๋อง, นม, น้ำ, ไข่ไก่, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, ดีมอลต์เครื่องดื่มมอลต์สกัดรสช็อกโกแลตให้กับบ้านผู้ป่วยและบ้านกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหมู่ที่ 5 ตำบลบึงทองหลาง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ปฏิบัติหน้าที่ส่งน้ำอุปโภคให้แก่ประชาชนพื้นที่ หมู่ที่ 2
ลงพื้นที่มอบข้าวสาร, ปลากระป๋อง, นม, น้ำ, ไข่ไก่, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, ดีมอลต์เครื่องดื่มมอลต์สกัดรสช็อกโกแลตให้กับบ้านผู้ป่วยและบ้านกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานีนำเงินพร้อมสิ่งของช่วยเหลือให้กับคนพิการทางสายตาในเขตตำบลบึงทองหลาง
ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับกลุ่มเสี่ยง ในหมู่ที่ 13 ตำบลบึงทองหลาง เพื่อควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับกลุ่มเสี่ยง ในหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 10 ตำบลบึงทองหลาง เพื่อควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่ดับไฟไหม้ป่าหญ้า พื้นที่หมู่ที่ 11
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่ส่งน้ำอุปโภคให้แก่ประชาชนพื้นที่ หมู่ที่ 12
ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับกลุ่มเสี่ยง ในหมู่ที่ 17
ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับกลุ่มเสี่ยง ในหมู่ที่ 8 , 13 , 16 และ 18
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่ส่งน้ำอุปโภคให้แก่ประชาชนพื้นที่ หมู่ที่ 2
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่ดับไฟไหม้ป่าหญ้า พื้นที่หมู่ที่ 2
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่ส่งน้ำอุปโภคให้แก่ประชาชนพื้นที่ หมู่ที่ 2
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ปฏิบัติหน้าที่ดับไฟไหม้ป่าหญ้า พื้นที่หมู่ที่ 2
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ปฏิบัติหน้าที่ส่งน้ำอุปโภคให้แก่ประชาชนพื้นที่ หมู่ที่ 2
งพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับกลุ่มเสี่ยง ในหมู่ที่ 8 และหมู่ 18
ตรวจเช็ครถขยะองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับกลุ่มเสี่ยง ในหมู่ที่ 4
ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับกลุ่มเสี่ยง ในหมู่ที่ 16
ลงพื้นที่ดูการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ของบริษัทแสนสิริ จำกัด
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่ดับไฟไหม้ป่าหญ้า พื้นที่หมู่ที่ 9
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่ส่งน้ำอุปโภคให้แก่ประชาชนพื้นที่ หมู่ที่ 2
ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ให้กับบ้านผู้ติดเชื้อ และกลุ่มเสี่ยง ในหมู่ที่ 14 ตำบลบึงทองหลาง
ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ให้กับบ้านผู้ติดเชื้อ และกลุ่มเสี่ยง ในหมู่ที่ 4,5,6 ตำบลบึงทองหลาง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่ดับไฟไหม้ขยะ พื้นที่หมู่ที่ 14
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ ตำบลบึงทองหลาง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่ดับเพลิงไหม้กองไม้บริเวณด้านหลัง บริษัท พีเอสเอสเมทัลชีท จำกัด สาขาคลอง 9
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤษภาคม 2564
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่ตัดต้นไม้ภายในบริเวณโรงเรียนวัดทศทิศ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่ส่งน้ำอุปโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 2
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่ดับไฟไหม้ป่าหญ้าพื้นที่หมู่ที่ 5
ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ COVID - 19 ให้กับบ้านผู้ติดเชื้อ และกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบ ในหมู่ที่ 5
ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ COVID - 19 ให้กับบ้านผู้ติดเชื้อ สถานที่ผู้ติดเชื้อทำงาน และกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบ ในหมู่ที่ 1,2
ลงพื้นที่ ให้คำแนะนำผู้ประกอบการนายคมคาย บุญรอด หมู่ที่ 1 ให้คำแนะนำและกำหนดมาตรการการป้องกันควบคุมโรค COVID - 19 พร้อมทั้งกำชับให้รักษาความสะอาดให้ถูกสุขอนามัย
ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยและ เจลแอลกอฮอล์ ให้แก่ประชาชนในตำบลบึงทองหลางหมู่ที่ 2,3
ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยและ เจลแอลกอฮอล์ ให้แก่ประชาชนในตำบลบึงทองหลางหมู่ที่ 3
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่กองช่าง ปฏิบัติหน้าที่ตัดต้นไม้ที่มีความเสี่ยงโค่นล้มทับสายไฟบริเวณพื้นที่หมู่ที่ 4
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่ส่งน้ำอุปโภคให้กับประชาชนพื้นที่หมู่ที่ 2
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่ส่งน้ำอุปโภคให้กับประชาชนพื้นที่หมู่ที่ 3
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่ส่งน้ำอุปโภคให้กับประชาชนพื้นที่หมู่ที่ 2
ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยและ เจลแอลกอฮอล์ ให้แก่ประชาชนในตำบลบึงทองหลางหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่ส่งน้ำอุปโภคให้กับประชาชนพื้นที่หมู่ที่ 2
ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ ให้แก่ประชาชนในตำบลบึงทองหลางหมู่ที่ 6 เพื่อใช้ในการควบคุมป้องกันโรคโควิด 19
ลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อโควิด 19 เชิงรุก พร้อมทั้งเชิญชวนและรณรงค์ให้ประชาชนในตำบลบึงทองหลางลงชื่อ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19
ลงพื้นที่มอบเกียรติบัตรโครงการผู้มีส่วนร่วม บ้านพอเพียงชนบทประจำปีงบประมาณ 2564
ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยและ เจลแอลกอฮอล์ ให้แก่ประชาชนในตำบลบึงทองหลางหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5
ลงพื้นมอบอุปกรณ์ก่อสร้างบ้าน ให้แก่ผู้ยากไร้ ณ ซอยธรณีสงฆ์ หมู่ที่ 5
ลงพื้นที่ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี ตรวจเยี่ยมลูกบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน ในซอยธรณีสงฆ์ จำนวน 2 ครัวเรือน
ลงพื้นมอบสิ่งของบรรเทาปัญหาโรคระบาด Covid-19 โดยมอบเจล แอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย ให้แก่ประชาชน ในหมู่ 22
ลงพื้นมอบสิ่งของบรรเทาปัญหาโรคระบาด Covid-19 โดยมอบเจล แอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย ให้แก่ประชาชน ในหมู่ 18
ลงพื้นที่นำเครื่องจักและหินคลุกปรับปรุงผิวถนนซอยผ่องใส หมู่ที่ 20 ตำบลบึงทองหลาง
ลงพื้นที่มอบสิ่งของบรรเทาปัญหาโรคระบาด Covid-19 หมู่ที่ 15
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่ส่งน้ำอุปโภคให้กับประชาชนพื้นที่หมู่ที่ 2
ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
มอบสิ่งของบรรเทาปัญหาโรคระบาด Covid-19
ลงพื้นที่นำหินคลุกปรับปรุงผิวถนนซอยผ่องใส หมู่ที่ 20
ลงพื้นที่มอบสิ่งของบรรเทาปัญหาโรคระบาด Covid-19
ลงพื้นที่มอบสิ่งของบรรเทาปัญหาโรคระบาด Covid-19
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่ตัดตันไม้ล้มทับหลังคาบ้านเรือนประชาชนพื้นที่ หมู่ที่ 14
ลงพื้นนำเศษยางมะตอยใส่ผิวถนนที่ชำรุด ในหมู่ที่ 4,6,12,18 ตำบลบึงทองหลาง
ประชาสัมพันธ์โครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 2
ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค Covid-19 ให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงหมู่ที่ 12
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จัดจุดตรวจโควิด-19 (RAPID TEST)
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ปฏิบัติหน้าที่ดับไฟไหม้กองเศษหญ้า พื้นที่หมู่ที่ 6
โครงการ ลด ละเลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และโครงการเราร่วมใจ ลด ละเลิก บุหรี่
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ปฏิบัติหน้าที่ดับไฟไหม้ขยะ พื้นที่หมู่ที่ 14
ร่วมประชุมกับกรมทางหลวงชนบท และประชาชน เรื่องการขยายถนนทางหลวงชนบท เส้นทางจากหมู่ 1- หมู่ 2
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ร่วมปฏิบัติหน้าที่ดับไฟไหม้โรงงานในเขตตำบลลำลูกกา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่ส่งน้ำ อุปโภคให้กับประชาชน หมู่ที่ 3
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่ส่งน้ำ อุปโภคให้กับประชาชน หมู่ที่ 3
กิจกรรมจิตอาสาประจำเดือนมีนาคม บริเวณถนนคลองซอยที่ 10 ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 18
ลงพื้นที่มอบเข็มขัดลูกเสือและเข็มขัดเนตรนารี ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดทศทิศ
กิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย ตามโครงงานวิทยาศาสตร์ กิจกรรมปลูกต้นหอมในน้ำ
กิจกรรมเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัยเรียนรู้เรื่องประชาธิปไตยในห้องเรียน
เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงส่องหล้า1​ เรียนรู้เรื่องการปลูกผักสวนครัว​ ตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่ดับไฟไหม้ป่าหญ้าบริเวณวัดนาป่าพง
ลงพื้นที่ มอบเช็คให้ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไหม้
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติหน้าที่ดับไฟไหม้ขยะ พื้นที่หมู่ที่ 18
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันฯ ปฏิบัติหน้าที่พรมน้ำซอยธรณีสงฆ์ หมู่ที่ 5 เพื่อลดฝุ่น
ลงพื้นที่นำเครื่องจักร และหินคลุกปรับปรุงผิวจราจร ซอยธรณีสงฆ์ หมู่ที่ 5
รับลงทะเบียน “โครงการเราชนะ” ให้กับประชาชนที่อยู่ในตำบลบึงทองหลางที่ไม่มีสมาร์ทโฟน
ลงพื้นที่ตรวจการชำรุดของเครื่องเล่น เครื่องออกกำลังกาย ในหมู่บ้านเกษียณเกษตร หมู่ที่ 2
ลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำบาดาล หมู่ที่ 1 ตำบลบึงทองหลาง
ลงพื้นที่ตรวจสอบการชำรุดของศาลาประชาคม หมู่ที่ 12 เพื่อเตรียมแผนการปรับปรุงซ่อมแซม
ลงพื้นที่มอบวัสดุเทปูนให้แก่บ้านผู้สูงอายุและผู้พิการ หมู่ที่ 15
ลงพื้นที่ตรวจสอบการชำรุดเสียหายของสะพานไม้หมู่ที่ 13
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันให้แก่บ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก
ลงพื้นที่ตรวจเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญฝุ่นละออง บริษัท ซีที ซันไลท์ จำกัด หมู่ 2
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ปฏิบัติหน้าที่ส่งน้ำอุปโภคให้แก่ประชาชนพื้นที่หมู่ที่ 5
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่ดับไฟเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน หมู่ที่ 3 ตำบลบึงทองหลาง
ปฏิบัติหน้าที่ตัดต้นไม้บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 13 ตำบลบึงทองหลาง
กิจกรรมจิตอาสา บริเวณถนนทางไปประวัติการก่อตั้งศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 22 ตำบลบึงทองหลาง
ปฏิบัติหน้าที่ตัดต้นไม้บริเวณโรงเรียนวัดทศทิศ
ลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภคและบริโภค ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุไฟไหม้บ้าน ในบริเวณหมูที่ 19 ตำบลบึงทองหลาง
พื้นที่ สำรวจ /ส่งเสริม เศรษฐกิจชุมชน ของตำบลบึงทองหลาง หมู่ 13 กลุ่มอาชีพแปรรูปปลา
ลงพื้นที่ ตรวจเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญจากฝุ่นละออง กรณี บริษัท ซีที ซันไรท์ จำกัด หมู่ที่ 2 ต.บึงทองหลาง
ตรวจเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญจากกลิ่นเหม็น บริษัท เตชิน ฟู๊ด หมู่ที่ 3 ตำบลบึงทองหลาง
ล้างทำความสะอาด บริเวณโรงเรียนวัดอดิศร เพื่อความสะอาดเตรียมความพร้อมการเปิดเรีย
ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำ จากบ่อบาดาลหมู่ที่ 1
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่ ล้างทำความสะอาด โรงเรียนวัดทศทิศ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่ ล้างทำความสะอาด โรงเรียนกลางคลองสิบ
หน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่ ล้างทำความสะอาด ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์
ลงพื้นที่ตรวจติดตามการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 1 ตำบลบึงทองหลาง
ฉีดน้ำพรมถนน เพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง บริเวณถนน ปากคลองซอยที่ 9
ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพลิงไหม้บ้าน หมู่ที่ 19 ตำบลบึงทองหลาง
ระงับเหตุบ้านเรือนประชาชนถูกเพลิงไหม้จำนวน 8 หลังคาเรือน ย่านตลาดเก่าคลอง 10 หมู่ที่ 19 ตำบลบึงทองหลาง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่ดับไฟไหม้ป่าหญ้า บริเวณท้ายซอยบางตะวัน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมทำความสะอาดสะพานข้ามคลองซอยที่ 10 และ 11
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ตำบลบึงทองหลาง ประจำเดือนมกราคม 2564
ลงพื้นที่สำรวจถนนซอยวัดโสภณารามหมู่ที่ 1 และถนนคอนกรีตซอยนางสำอางค์ บุญบุตร หมู่ที่ 2 ต.บึงทองหลาง
ลงพื้นที่ตรวจติดตาม การขุดเจาะน้ำบาดาลหมู่ที่ 1 ต.บึงทองหลาง
มอบเจลล้างมือ หน้ากากอนามัยชนิดผ้า ให้แก่โรงเรียนในตำบลบึงทองหลาง
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ตำบลบึงทองหลาง ประจำเดือนธันวาคม 2563 กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในลำคลอง บริเวณคลองหกวา หน้าวัดสุวรรณบำรุงราชวราราม
ติดตามผลการดำเนินงาน และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น และกองทุนผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลอื่น ที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ จังหวัดปทุมธานี ปี 2563
ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
กิจกรรมโครงการจิตอาสา วิถีธรรม : เข้าวัดวันเสาร์ ภายใต้โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข
ร่วมประชุมสัมมนา "กฎหมายการกระจายอำนาจทางออกประเทศในการแก้ไขปัญหาทุกระดับ"
ร่วมประชุมสัมมนา "กฎหมายการกระจายอำนาจทางออกประเทศในการแก้ไขปัญหาทุกระดับ"
ซ่อมไฟส่องสว่างในหมู่บ้านเลคไซด์วิลล์ หมู่ที่ 4
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ปฏิบัติหน้าที่ส่งน้ำอุปโภค ให้แก่ประชาชน หมู่ที่ 3
ลงพื้นที่ลอกท่อระบายน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนท่อระบายน้ำอุดตัน หมู่บ้านเลคไซด์วิลล์ หมู่ที่ 4
ลงพื้นที่ลอกท่อระบายน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนท่อระบายน้ำอุดตัน หมู่บ้านเลคไซด์วิลล์ หมู่ที่ 4
ลงพื้นที่นำเครื่องจักรมาปรับพื้นผิวถนน บริเวณหมู่ที่ 22
การประชุมชี้แจงภารกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) บจธ.
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาด ศาสนสถาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โครงการอนุรักษ์กีฬาพื้นบ้าน ประจำปี 2564
ลงพื้นที่ตรวจการตรวจรับ การขยายเขตท่อประปาส่วนภูมิภาคบริเวณหมู่ที่ 9 ตำบลบึงทองหลาง ฝั่งตะวันออก
ลงพื้นที่ตรวจการขุดวางท่อระบายน้ำ ซอยบางตะวัน หมู่ที่ 4 ต.บึงทองหลาง
ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับชาวบ้าน ในการขุดวางท่อประปาส่วนภูมิภาค ซอยนางชด นาคสิงห์ หมู่ที่ 14 ตำบลบึงทองหลาง
ลงพื้นที่นำหินคลุกลงปรับพื้นผิวถนน หมู่ที่ 22
การประชุมผู้ใช้น้ำคลองหกวา หมู่ 16,17,18,19,20,21,22 เพื่อให้ทราบถึงปัญหา การแก้ไข และวางมาตรการร่วมกัน ในการดำเนินงาน ให้คลองหกวาเป็นคลองที่สะอาด
การประชุมคณะกรรมการติดตามแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาตำบลบึงทองหลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลางประจำเดือน กันยายน 2563
ลงพื้นที่ ตรวจติดตามการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลบึงทองหลาง
ลงพื้นที่ตรวจติดตามการกำจัดวัชพืชบริเวณคลองแอล เชื่อมต่อคลอง 9 -10 ตำบลบึงทองหลาง
ลงพื้นที่ตรวจติดตามการวางท่อน้ำประปาส่วนภูมิภาค บริเวณหมู่ที่ 9 ตำบลบึงทองหลาง
ลงหินคลุกซอยบางตะวัน หมู่ที่ 4
ลงพื้นที่ตรวจติดตามการขุดแนววางท่อน้ำประปาส่วนภูมิภาค บริเวณหมู่ที่ 9
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม, สมุนไพรพื้นบ้าน , และ โรคมือ เท้า ปาก ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4,5,6
ลงพื้นที่ตรวจการขุดแนววางท่อน้ำประปาส่วนภูมิภาค บริเวณหมู่ที่ 9
ลงพื้นที่ตรวจติดตามเตรียมการปรับปรุงผิวจราจร และฝังท่อระบายน้ำบริเวณซอยบางตะวัน หมู่ที่ 4
ลงพื้นที่ตรวจติดตามขุดเจาะบ่อบาดาลบริเวณบ้านนายวันชัย ต่ายสุวรรณ หมู่ที่ 1
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม, สมุนไพรพื้นบ้าน , และ โรคมือ เท้า ปาก ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 17,18
โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2563
โครงการสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม, สมุนไพรพื้นบ้าน , และ โรคมือ เท้า ปาก
โครงการส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ครั้งที่ 5/2563
โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข 66 วัดต้นแบบ จังหวัดปทุมธานี
โครงการมุสลิมจังหวัดปทุมธานี เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 การทำลูกประคบสมุนไพรแบบสด
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้มีหน้าที่ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ลงพื้นที่ตรวจการตัดและการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ในคลองหกวาสายล่าง และคลองซอยที่ 10 บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลบึงทองหลาง
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการคาราวานเด็กเสริมสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563
ตรวจสอบหาสาเหตุของน้ำเน่าเสีย บริเวณคลองหกวาสายล่าง ตังแต่คลอง 8 - คลองสิบ ณ บริเวณ หน้าวัดสุวรรณบำรุงราชวราราม
การประชุมเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน และรับฟังการบรรยายผลการดำเนินกิจกรรมของสภาเด็กโรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์
ร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ณ เทศบาลตำบลลำไทร
ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อย ของการปรับปรุงผิวจราจรแอลฟัลติกส์ หมู่ที่ 13
ร่วมโครงการขับเคลื่อนมาตรการด้านการป้องกันการทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในเขตพื้นที่ภาค 1
การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2564
กิจกรรม (Kick off) กำจัดผักตบชวาและวัชพืช ตามโครงการ “คลองสวย น้ำใส ปทุมธานี ปลอดผักตบชวาและวัชพืชและสิ่งปฏิกูล” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
ประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติงานฉีดพ่นหมอกควันป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก เดือน กรกฎาคม 2563
ลงพื้นที่ตรวจความเดือดร้อนของประชาชน ซอยจันทร์ไพศรี หมู่ที่ 4 จากเหตุน้ำท่วมขัง
โครงการชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการขยะ ปีงบประมาณ 2563
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลางปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดบริเวณขอบทางเข้าสำนักงาน
เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลบึงทองหลาง
ร่วมเปิดโครงการพัฒนาความรอบรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ในกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลางสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563
ลงพื้นที่ร่วมแบ่งปันสิ่งของอุปโภค บริโภค อาหารแห้ง นำของใส่ตู้ปันสุข ในพื้นที่ตำบลบึงทองหลาง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติหน้าที่ตัดต้นไม้บริเวณทางเข้าวัดสุวรรณ
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาตำบลบึงทองหลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาตำบลบึงทองหลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 2
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤษภาคม 2563
โครงการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำปี 2563
การประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลางประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 20-23 มกราคม 2563 ณ จังหวัดเชียงราย
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่แรก ประจำปี พ.ศ. 2563
การประชุมปรึกษาหารือ กิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2563
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท (ห้องบัวหลวง ชั้น 10)
พิธีพระราชทานอาหารให้สุนัขและแมว เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข "สร้างสัปปายะสู่วัด ด้วยวิถี 5 ส"
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ การพัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส ครั้งที่ 10 ณ วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม
การตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีน้ำในคลองซอยที่ 9 หมู่ที่ 15 เปลี่ยนสี มีคราบสนิม
ร่วมมอบโล่เกียรติคุณ ให้แก่ คุณพ่อหยวก บุญบุตร ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรง และมีอายุยืนเกิน 100 ปี
การประชุมคณะกรรมการบริหาร ศูนย์พัฒนาเด็ดเล็กโรงเรียนกลางคลองสิบ
การประชุมคณะกรรมการบริหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์
ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปาบาดาลหมู่ที่ 17
ลงพื้นที่ตรวจโครงการ การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างหมู่ที่ 22 ตำบลบึงทองหลาง
การประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลางประจำเดือนตุลาคม 2562
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
ลงพื้นที่ร่วมกับประชาชนตัดต้นไม้ตามแนวสายไฟฟ้า หมู่ที่ 15 ตำบลบึงทองหลาง
ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการฝังท่อ PVC น้ำบาดาล หมู่ที่ 15 ตำบลบึงทองหลาง
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาตม 2562
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ปฏิบัติหน้าที่ตัดต้นไม้ตามแนวสายไฟฟ้า บริเวณ พื้นที่หมู่ที่ 18
นายก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันฯปฏิบัติหน้าที่ตัดต้นไม้ตามแนวสายไฟฟ้า บริเวณทางเข้าหมู่บ้านเกษียณเกษตร พื้นที่หมู่ที่ 2
ลงพื้นที่ตรวจติดตามการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ 2 ฝั่ง ซอยกลุ่มบ้านนายสายันต์ คุ้มนุช
ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ปลูกต้นกล้าแห่งความดี เราทำดีด้วยหัวใจ ณ วัดมงคลรัตน์ ตำบลลำไทร
ร่วมอบรมเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระ: สร้างสุขภาวะ 13 กลุ่มประชากร
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ปฏิบัติหน้าที่ตัดต้นไม้ที่โค่นขวางคลอง พื้นที่หมู่ที่ 4
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ปฏิบัติหน้าที่ส่งน้ำอุปโภคให้ประชาชนพื้นที่หมู่ที่ 5
มอบตู้อบพลังงานให้แก่ตัวแทนกลุ่มสตรีตำบลบึงทองหลาง
กิจกรรมมอบตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์แก่ชุมชน โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานชาติสิรินธร
ลงพื้นที่ตรวจติดตามความเรียบร้อยของการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15
ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสายสายบ้านปากคลองหกวา-หนองจอก (ทางไปสำนักจุฬาราชมนตรี) หมู่ที่ 22
ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปรับปรุงผิวจราจร คลองแอลใหญ่ คลองซอยที่ 9 เชื่อมต่อคลองซอยที่ 10
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุข เรื่องสมุนไพรพื้นบ้าน ให้แก่ประชาชน ปีงบประมาณ 2562
ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปรับปรุงผิวจราจร คลองแอลใหญ่ คลองซอยที่ 10 เชื่อมต่อคลองซอยที่ 11
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุข เรื่องสมุนไพรพื้นบ้าน ปีงบประมาณ 2562
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ปฏิบัติหน้าที่ตัดต้นไม้ พื้นที่หมู่ที่ 9 คลองซอยที่ 10 ฝั่งตะวันตก
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ 17
ลงพื้นที่ตัดต้นไม้หมู่ที่ 17 ตำบลบึงทองหลาง เพื่อป้องกันการหักโค่นทับสายไฟฟ้า
ลงพื้นที่ตรวจการย้ายแนวเสาไฟฟ้าริมทางถนนคลองซอยที่ 11 ฝั่งตะวันตก บริเวณหมู่ที่ 3
งพื้นที่ตรวจการกลบดิน เพื่อปิดบ่อบาดาล หมู่ที่ 16
ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร คลองแอลใหญ่ คลองซอยที่ 9 - คลองซอยที่ 10
กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมทางการเกษตร และเกณฑ์การตัดสินใจการเพาะปลูก
กิจกรรมการตัดผมเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์
การอบรม การจัดการปัญหาขยะและป้องกันโรคติดต่อในชุมชน ณ โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์
ติดตั้งป้าย ขออภัยในความไม่สะดวก เตือนอันตราย สะพานไม้ หมู่ที่ 5
ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานการปรับปรุงผิวจราจร บริเวณคลองแอล คลองซอยที่ 10 เชื่อมต่อคลองซอยที่ 11
โครงการพระนักธรรม พระนวกะ นักธรรมชั้นตรี
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลบึงทองหลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 ส่งเสริมการทำชาจากสมุนไพร
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยระบบสารสนเทศ DLTV
ร่วมพิธีพระราชทานอาหารสัตว์จาก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชประสงค์พระราชทานอาหารสัตว์ ในนามคุณฟูฟูสุนัขทรงเลี้ยง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
กิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะ และกำจัดผักตบชวา และวัชพืชในบริเวณคลองซอยที่ 9 หมู่ที่ 22
ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนคลองหกวาสายล่าง คลอง 9 หมู่ที่ 22
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2562
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาน 2562
เปิดโครงการค่ายยุวชน คนคุณธรรม ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกรียติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2562 ณ วัดทศทิศศาราม
มอบเกรียติบัตรให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน และโครงการสงเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะเกียบ เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก "ทีปังกรการุณยมิตร" ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้มีหน้าที่ ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลางร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอลำลูกกา
มอบเกรียติบัตรให้แก่สภาเด็กนักเรียนตำบลบึงทองหลาง โรงเรียนชุมชนทำเลทอง
มอบเช็คบ้านพังจากเหตุวาตภัย หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 22
มอบเกรียติบัตรให้แก่สภาเด็กนักเรียนตำบลบึงทองหลาง โรงเรียนทศทิศ
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ วัดใหม่กลางคลองสิบ, วัดพิรุณศาสตร์, วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม และวัดทำเลทอง
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดป่าเจริญราช, วัดทศทิศาราม, และวัดอดิศร วันที่ 10 กรกฎาคม 2562
โครงการฝึกอบรมอาชีพประจำปี 2562 การทำไม้กวาดดอกหญ้า
ลงพื้นที่ตรวจสอบฝ้าโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง เสียหายจากพายุลมแรง
ลงพื้นที่ตัดต้นไม้โค่นขวางถนนพื้นที่ หมู่ที่ 17
ลงพื้นที่ตรวจสอบต้นไม้ล้มทับบ้านและตัดต้นไม้ หมู่ที่ 22
ลงพื้นที่ตัดต้นไม้โค่นขวางถนนพื้นที่ หมู่ที่ 21
การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ปี 2562/2563) ครั้งที่ 1
ลงพื้นที่ตรวจการปรับปรุงผิวจราจรหมู่ที่ 15
ลงพื้นที่ตรวจสอบต้นไม่ล้มทับบ้าน หมู่ที่ 2
การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ปี 2562/2563) ครั้งที่ 1
การประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ปีงบประมาณ 2563
ตัดต้นไม้บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 20 วันที่ 16 มิถุนายน 2562 (จิตอาสา หมู่ที่ 20)
มอบเช็คผู้ประสบวาตภัยบ้านพัง หมู่ที่ 13
กิจกรรมโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจ วันที่ 13 มิถุนายน 2562
ค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ฉีดพ่นหมอกควันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บริษัทบำรุงไทยเคหะภัณฑ์ หมู่ที่ 18
ร่วมปรับภูมิทัศน์และหยอดทรายอะเบท บริเวณน้ำขังข้างรั้ว บริษัทบำรุงไทยเคหะภัณฑ์หมู่ที่ 18 เพื่อควบคุมลูกน้ำยุงลาย ตัวแก่
การประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลางประจำเดือนมิถุนายน 2562
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562
โครงการประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของบุคลากร ประจำปี 2562
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่หมู่ที่ 1-22 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลางช่วงต้นฤดูฝน เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
ร่วมกันตัดต้นไม้ที่ล้มเนื่องจากพายุฝนลมแรง
ร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างศักยภาพกลไกระดับชุมชนในการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันความรุนแรงในครอบครัว และเพิ่มศักยภาพคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)
ตรวจเหตุเดือดร้อนรำคาญ บริษัท แสนสิริ จำกัด มหาชน กรณี ฝุ่นละออง และเสียงดับรบกวน จากการปฏิบัติงาน
ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ ฉลองพระแก้วมรกต 3 ฤดู ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบึงทองหลาง2
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ปฏิบัติหน้าที่ดับไฟไหม้หญ้าพื้นที่หมู่ 11
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ปฏิบัติหน้าที่ดับไฟไหม้หญ้าพื้นที่หมู่ 3
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ปฏิบัติหน้าที่ส่งน้ำอุปโภคให้ประชาชนพื้นที่หมู่ที่ 3
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ปฏิบัติหน้าที่ส่งน้ำอุปโภคให้ประชาชนพื้นที่หมู่ที่ 3
ร่วมงานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบึงทองหลาง1
ด่านชุมชนตำบลบึงทองหลาง ช่วงเทศกาลสงกรานต์
ด่านชุมชนตำบลบึงทองหลาง ช่วงเทศกาลสงกรานต์
ด่านชุมชนตำบลบึงทองหลาง ช่วงเทศกาลสงกรานต์
ด่านชุมชนตำบลบึงทองหลาง ช่วงเทศกาลสงกรานต์
ร่วมเปิดโครงการฟุตบอลประเพณีพิรุณศาสตร์คัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 16
ด่านชุมชนตำบลบึงทองหลาง ช่วงเทศกาลสงกรานต์
ด่านชุมชนตำบลบึงทองหลาง ช่วงเทศกาลสงกรานต์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่ดับไฟไหม้หญ้า พื้นที่หมู่ 17
ด่านชุมชนตำบลบึงทองหลาง ช่วงเทศกาลสงกรานต์
กิจกรรมรดน้ำขอพร ผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการเพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ 2562
ร่วมเปิดโครงการสำรวจและออกแบบรายละเอียด ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (ด้านตะวันออก) ช่วงจุดตัด ทล.305-ทล.34 ส่วนที่ 1 เพื่อหารือมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ร่วมรดน้ำขอพร นายยงยุทธ ป้อมเอี่ยม นายอำเภอลำลูกกา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ปฏิบัติหน้าที่ส่งน้ำอุปโภคให้ประชาชนพื้นที่หมู่ที่ 3
เจ้าหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลางและเทศบาลตำบลลำไทร ร่วมดับเพลิงไฟไหม้หญ้า พื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลบึงทองหลาง
การประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลางประจำเดือนเมษายน 2562
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนเมษายน 2562
ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจร เทศกาลสงกรานต์ ปี 2562
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่ส่งน้ำให้ประชาชนพื้นที่หมู่ที่ 3
การจัดทำแผนประชาคมในโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2561/62
กิจกรรมจิตอาสา เก็บขยะบริเวณถนนปากคลองหกวา – หนองจอก หมู่ที่ 22
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ร่วมโครงการส่งเสริมอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปีงบประมาณ 2562
โครงการสนับสนุนการเรียน การสอน การศึกษา นอกห้องเรียน
โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัย ชุมชนธรณีสงฆ์ หมู่ที่ 5
โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัย โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ 22
การปฏิบัติงานมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดอกในพื้นที่ตำบลบึงทองหลาง เดือนมีนาคม ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ร่วมเข้ารับการตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโครงการวัดประชา รัฐ สร้างสุขฯ ของจังหวัดปทุมธานี วัดพิรุณศาสตร์
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ร่วมรับฟังความคิดเห็นของผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง โครงการสำรวจและออกแบบถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (ด้านตะวันออก) ช่วงจุดตัด ทล.305 - ทล.34 ส่วนที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ร่วมเข้ารับการตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโครงการวัดประชา รัฐ สร้างสุขฯ ของจังหวัดปทุมธานี
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม 2562 วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
ร่วมอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลางเข้าร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถัง เพื่อร่วมรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ปฏิบัติหน้าที่ดับไฟไหม้ป่าหญ้า บริเวณหมู่บ้านเลคไซด์วิล
กิจกรรมฉีดพ่นน้ำ ล้างฝุ่นละออง และลดค่า PM 2.5 บริเวณถนนคลองซอยที่สิบฝั่งตะวันออก
ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2562
โครงการอบรมให้ความรู้ การคัดแยกขยะต้นทางในสถานประกอบการ ณ บริษัทบำรุงไทย เคหะภัณฑ์ จำกัด
โครงการอบรมทบทวนการคัดแยกขยะต้นทาง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงส่องหล้า๑
งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ปฏิบัติหน้าที่ตัดต้นไม้พื้นที่หมู่ที่ 12
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ปฏิบัติหน้าที่ดับไฟไหม้ป่าหญ้าพื้นที่หมู่ 3
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่แรก ประจำปี พ.ศ. 2562
ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาเหตุไฟไหม้ขยะพลาสติก ซอยทองหลางแลนด์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงทองหลาง
ดับไฟไหม้กองพลาสติกบริเวณท้ายซอยทองหลางแลนด์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงทองหลาง
ทำกิจกรรมฉีดพ่นน้ำ ล้างฝุ่นละออง และลดค่า PM 2.5 ณ ถนนนิมิตรใหม่ - ลำไทร ช่วงคลอง 9 - 11 หมู่ 17, 19, 20, 21, 22,
ทำกิจกรรมฉีดพ่นน้ำ ล้างฝุ่นละออง และลดค่า PM 2.5 บริเวณถนนคลองซอยที่เก้าฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 11-15 ตำบลบึงทองหลาง
ลงพื้นที่ตรวจปัญหาฝุ่น พร้อมทั้งเสนอแนะให้หาแนวทางแก้ไข ที่บริษัท แสนสิริ จำกัด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562
ประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4)
โครงการจัดการถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562
ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงส่องหล้า 1
กิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณถนนนิมิตใหม่ – ลำไทร ช่วงหมู่ที่ 22 ตำบลบึงทองหลางกับคณะนักศึกษาคณะมนุษย์ศาสตร์และพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมกราคม 2562
ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณถนนนิมิตใหม่ – ลำไทร ช่วงหมู่ที่ 22 ตำบลบึงทองหลางกับคณะนักศึกษาคณะมนุษย์ศาสตร์และพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ำรูปทรงแชมเปญ พร้อมงานระบบสูบน้ำบ่อบาดาล หมู่ที่ 3
ร่วมกิจกรรมการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 โรงเรียนวัดสุวรรณ
ประชุมเตรียมงานโครงการกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบึงทองหลาง ประจำปีงบประมาณ 2562
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาตำบลบึงทองหลาง
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ปฏิบัติหน้าที่ดับไฟไหม้ป่าหญ้าพื้นที่หมู่ที่ 2
มอบทุนการศึกษาพร้อมมอบจักรยานให้กับโรงเรียนวัดอดิศรเนื่องด้วยวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
มอบทุนการศึกษาพร้อมมอบจักรยานให้กับโรงเรียนกลางคลองสิบเนื่องด้วยวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
มอบทุนการศึกษาพร้อมมอบจักรยานให้กับโรงเรียนวัดทศทิศเนื่องด้วยวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
มอบทุนการศึกษาพร้อมมอบจักรยานให้กับโรงเรียนวัดสุวรรณเนื่องด้วยวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
มอบทุนการศึกษาพร้อมมอบจักรยานให้กับโรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์เนื่องด้วยวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลางจัดทำจุดเรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์และขยะเปียกในสำนักงานเพิ่ม 1จุดบริเวณโรงอาหารอาคารสำนักงาน 1ของ
โครงการอบรมการเก็บข้อมูลพลังงานและปรับปรุงแผนพลังงานชุมชนภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ปี 2562
โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จังหวัดปทุมธานี ของอำเภอลำลูกกา
ประกาศเริ่มต้นนโยบายแผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
การประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลางประจำเดือนมกราคม 2562 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น.
การประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติงาน ๖๐ วัน “แยกก่อนทิ้งในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
ด่านชุมชน วันที่ 2 มกราคม 2562 บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 4
การประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติงาน ๖๐ วัน “แยกก่อนทิ้งในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
ด่านชุมชน วันที่ 1 มกราคม 2562 บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 3
ด่านชุมชน วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 13
ด่านชุมชน วันที่ 30 ธันวาคม 2561 บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 13
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ปฏิบัติหน้าที่ดับไฟไหม้ป่าหญ้า พื้นที่ หมู่ที่ 5
ด่านชุมชน วันที่ 29 ธันวาคม 2561 บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 20
ด่านชุมชน วันที่ 28 ธันวาคม 2561 บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 2
ด่านชุมชน วันที่ 27 ธันวาคม 2561 บริเวณโรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ หมู่ที่ 5
ลงพื้นที่ตรวจติดตามดูความคืบหน้าการปรับภูมิทัศน์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงส่องหล้า1
ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ 4, 5 ตำบลบึงทองหลาง
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ปฏิบัติหน้าที่ดับไฟไหม้ป่าหญ้า
โครงการให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ปี 2562
ร่วมประชุมการปฏิบัติการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียน) ระดับตำบล และระดับอำเภอ พื้นที่อำเภอลำลูกกา
ลงพื้นที่ตรวจติดตามดูความคืบหน้าการปรับภูมิทัศน์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงส่องหล้า1
ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ 10 ,17 ,18 ตำบลบึงทองหลาง
ลงพื้นที่ตรวจเรื่องร้องเรียน กรณีฝุ่นละอองจากการปฏิบัติงานของบริษัท แสนสิริ จำกัด
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ร่วมทำบุญขึ้นปีใหม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงทองหลาง1 และร่วมกิจกรรมกับ อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
ลงพื้นที่ตรวจติดตามคืบหน้าการปรับภูมิทัศน์ ของศูนย์พัฒนาเด็กแสงส่องหล้า1
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนธันวาคม 2561
ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการปรับภูมิทัศน์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงส่องหล้า1
ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ติดบ้าน ติดเตียง หมู่ที่ 1,2,3 ตำบลบึงทองหลาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทอง ร่วมงาน วันคล้ายเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อและวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2561
ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ณ โรงเรียนเจริญดีวิทยา
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ปฏิบัติหน้าที่ดับไฟไหม้ป่าหญ้า พื้นที่หมู่ 9
ร่วมโครงการสร้างเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ปัญหาความรุนแรงต่อคนพิการในชุมชน
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ปฏิบัติหน้าที่ดับไฟไหม้ป่าหญ้า พื้นที่หมู่ 3
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ร่วมรับขบวนเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นายจรินทร กลิ่นสนิท รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการปรับภูมิทัศน์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงส่องหล้า1
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ปฏิบัติหน้าที่ส่งน้ำอุปโภค ให้กับประชาชนพื้นที่หมู่ 18
การประชุมหารือเรื่องโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562
การประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำเดือนธันวาคม 2561
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลางบึงทองหลาง ครั้งที่ 1/2562
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับรู้ข่าวสารสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เฟสบุ๊ก สคบ.
ขอเชิญชวนชาวตำบลบึงทองหลาง เข้าร่วมโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือ ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ระยะที่ 2
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก
โครงการฝึกอบรมอาชีพประจำปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง การทำพวงมาลัยจากกระดาษทิชชู
โครงการเปิดโลกนิทานสร้างสรรค์มหัศจรรย์ของหนู
ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงส่องหล้า1
ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2561 เรื่องแนวทางการพัฒนาจังหวัดสู่การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
มอบเช็คช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย หมู่ 15
ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงส่องหล้า1
โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ 66 วัดต้นแบบ จังหวัดปทุมธานี เฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการปรับภูมิทัศน์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงส่องหล้า 1
การประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
ร่วมโครงการชุมชนปลอดภัย ใช้ไฟ PEA
การประชุมการตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงาน โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ 66 วัดต้นแบบ จังหวัดปทุมธานี
กิจกรรมศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ เพื่อสอบถามปัญหาและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลบึงทองหลาง
โครงการแข่งขันเรือพายวันออกพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2562
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ปฏิบัติหน้าที่ดับไฟไหม้ป่าหญ้าบริเวณพื้นที่หมู่ที่ 3
ร่วมประชุมข้อราชการพร้อมรับนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการจาก นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์ ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี
รับมอบเกียรติบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงส่องหล้า 1 ผ่านการประเมินการรับรองมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ ประจำปี 2561
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ปฏิบัติหน้าที่ส่งน้ำอุปโภคให้กับประชาชนหมู่ที่ 18
การประชุมการจัดตั้งชมรมการดำเนินการกิจกรรมผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ปฏิบัติหน้าที่ล้างถนน บริเวณสนามกีฬาประจำตำบลบึงทองหลาง หมู่ที่ 17
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU โครงการส่งเสริมมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปทุมธานี
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561
การประชุมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ตำบลบึงทองหลาง
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
การประชุมแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
การประชุมคณะกรรมการติดตามแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำปีงบประมาณ 2561
ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ำรูปทรงแชมเปญ พร้อมงานระบบสูบน้ำบ่อบาดาล หมู่ที่ 3
ลงพื้นที่ตรวจติดตามการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ปฏิบัติหน้าที่ส่งน้ำให้กับประชาชนหมู่ที่ 18
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ปฏิบัติหน้าที่ส่งน้ำให้ประชาชนหมู่ 18
ร่วมอบรม เวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ เพิ่มปัจจัยเสริมสุขภาวะ และร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายสร้างสุขชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
กิจกรรมปลูกต้นไม้ บริเวณทางเข้า องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
การประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำเดือนตุลาคม 2561
ร่วมอบรม เวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ เพิ่มปัจจัยเสริมสุขภาวะ
การประชุมแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
อบรม เวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น วาระลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ เพิ่มปัจจัยเสริมสุขภาวะ
ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์และสืบสานประเพณีกวนกระยาสาท
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ปฏิบัติหน้าที่ส่งน้ำให้ประชาชนหมู่ 5
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุข เรื่องสมุนไพรพื้นบ้าน
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ปฏิบัติหน้าที่ส่งน้ำให้ประชาชนหมู่ 6
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ปฏิบัติหน้าที่ส่งน้ำให้กับประชาชนหมู่ที่ 16
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุข เรื่องสมุนไพรพื้นบ้าน
ลงพื้นที่ตรวจติดตามและพบผู้รับจ้างเร่งดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตหมู่ที่ 12
ร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ เก็บเกี่ยวเกษตรกรที่นาแปลงใหญ่ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องข้าว และข้อมูลที่เกษตรกรพึ่งปฏิบัติ
ลงพื้นที่ตรวติดตาม การขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 3 ซอยเลิศสิน
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุข เรื่องสมุนไพรพื้นบ้าน
ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเคหะประชาสามัคคี
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่ ตัดหญ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงส่องหล้า1
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่ ตัดหญ้าบริเวณทางเข้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่ ติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเรือพายวันออกพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2561
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่ ตัดตันไม้ล้มขวางถนนบบริเวณพื้นที่หมู่ที่ 17
ลงพื้นที่ตรวจสอบการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม หลวงพ่อวิริยังค์ ในพื้นที่หมู่ที่ 2
ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ครั้งที่ 3/2561
มอบเงินให้แก่ผู้ประสบอุบัติเหตุ
ลงพื้นที่ซ่อมแท๊งค์น้ำหมูที่ 17 เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำไม่ไหลให้ประชาชน
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วมและมอบยาสามัญประจำบ้านเบื้องต้น ให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ 66 วัดต้นแบบ จังหวัดปทุมธานี เฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย วรางกูร พร้อมทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด ณ วัดพิรุณศาสตร์
ร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุคุณครูโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง
ลงพื้นที่หมู่ที่ 2 พบประธานและคณะกรรมการหมู่บ้านเกษียณเกษตร เพื่อรับฟังและแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน
โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ 66 วัดต้นแบบ จังหวัดปทุมธานี วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม
เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ปฏิบัติหน้าที่ ตัดหญ้าบริเวณทางเข้าสำนักงาน
พบปะประชาชน พร้อมรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2561/62 หมู่ที่ 16,17,18,19,20,21,22
ลงพื้นที่ตรวจการปรับปรุงผิวจราจร คลองซอยที่ 9 ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 12 ตำบลบึงทองหลาง
พบปะประชาชน พร้อมรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2561/62 หมู่ที่ 14,15
พบปะประชาชน พร้อมรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2561/62 หมู่ที่ 6,7,8,9
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ปฏิบัติหน้าที่ ตัดแต่งต้นไม้สวนหย่อม
พบปะประชาชน พร้อมรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2561/62 หมู่ที่ 4,5
ลงพื้นที่ตรวจสอบการติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 3
พบปะประชาชน พร้อมรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2561/62 หมู่ที่ 1,2,3
รับมอบอุปกรณ์กีฬา จาก บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) เพื่อใช้ในสนามกีฬาประจำตำบล หมู่ที่ 17
เจ้าหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่ บริเวณพื้นที่หมู่ 12
เจ้าหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตัดต้นไม้ที่พาดทับสายไฟ หมู่ที่ 4
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วมและมอบยาสามัญประจำบ้านเบื้องต้น ให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมหมู่ที่ 20
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วมและมอบยาสามัญประจำบ้านเบื้องต้น ให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมหมู่ที่ 4
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วมและมอบยาสามัญประจำบ้านเบื้องต้น ให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมหมู่ที่ 11
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วมและมอบยาสามัญประจำบ้านเบื้องต้น ให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมหมู่ที่ 21
พื้นที่ดูการเปิดประตูระบายน้ำคลอง 9 ,10,11 เพื่อเร่งระบายน้ำ
ลงพื้นที่ตรวจสอบการก่อสร้างสำนักปฏิบัติธรรมของหลวงพ่อวิริยังค์
ลงพื้นที่ตรวจการติดตามโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 2
ลงพื้นที่ตรวจ การขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 2
ลงพื้นที่ตรวจเรื่องร้องเรียนชาวบ้านหมู่ 11
การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนกลางคลองสิบ ครั้งที่ 3/2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561
การประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
ลงพื้นที่ตรวจติดตามการการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2
ติดตามการเปลี่ยนแท็งก์น้ำ หมู่ที่ 9, หมู่ที่ 17
โครงการมุสลิมจังหวัดปทุมธานี เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์
โครงการฝึกอบรมอาชีพ ให้แก่เยาวชนและกลุ่มสตรี ตำบลบึงทองหลาง
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่ส่งน้ำโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงส่องหล้า 1
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่ส่งน้ำให้กับประชาชนพื้นที่ หมู่ที่ 18
ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี ที่มาเยี่ยมชมกิจกรรมของสภานักเรียน โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์
ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี ที่มาเยี่ยมชมกิจกรรมกลุ่มของกลุ่มสตรีตำบลบึงทองหลาง
ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามความคืบหน้าการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 2
ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนคลองแอล หมู่ที่ 2 เชื่อมต่อหมู่ที่ 7
ลงพื้นที่ตรวจติดตามการซ่อมบำรุงประปาบาดาลหมู่ที่ 17 และหมู่ 9
ลงพื้นที่ตรวจสอบการต่อท่อน้ำประปาบาดาลหมู่ที่ 18
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพในกลุ่มเยาวชน
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกลุ่มสตรี ตำบลบึงทองหลาง ประจำปีงบประมาณ2561
โครงการอบรม อาสาฉุกเฉินชุมชน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และแกนนำชุมชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข 66 วัดต้นแบบ จังหวัดปทุมธานี เฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร “พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม” ณ วัดพิรุณศาสตร์
นายยงยุทธ ป้อมเอี่ยม นายอำเภอลำลูกกา ให้เกียรติมาพบปะ ผู้บริหาร สมาชิก และข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561
ร่วมงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปักเสาเข็มกันดินพังทลายบริเวณถนนเลียบคลองซอยที่ 9 หมู่ที่ 13
โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข 66 วัดต้นแบบ จังหวัดปทุมธานี เฉลิมพระเกียรติ 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
กิจกรรม 5ส ตามแนวทางขับเคลื่อนวาระจังหวัดประเด็นปทุมธานี “ถิ่นบัวหลวง เมืองสะอาด”
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้าบริเวณทางเข้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
ลงพื้นที่ตรวจเรื่องร้องเรียนการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ย่อยสลายยากและอาจก่อให้เกิดอันตรายในพื้นที่หมู่ 11 และหมู่ 12
ประชุมชี้แจงการแก้ไข้ปัญหาน้ำประปาบาดาล แก่ประชาชนหมู่ที่ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 บริเวณถนนคลอง 9 ทางไปสำนักจุฬาราชมนตรีหนองจอก กทม.
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอลำลูกกา
นายสมบุญ พืชนะสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ลงพื้นที่ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ฉีดวัคซีน ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดหญ้าบริเวณถนนทางเข้า สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ บริเวณสวนหย่อมหน้าสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่ส่งน้ำให้กับประชาชน หมู่ที่ 2 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
การฉัดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2561
ร่วมต้อนรับ พล.อ.ต.ธวัชชัย ศรีแก้ว หัวหน้าแผนกสัตวบาลในพระองค์ 904 เป็นผู้แทนพระองค์ อัญเชิญอาหารสัตว์พระราชทานในนามคุณฟู ฟู สุนัขทรงเลี้ยง ณ สถานสงเคราะห์บ้านป้าจุ๊ บ้านพัก 4 ขา เพื่อหมาจร
ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนนทางไปลำหิน หมู่ที่ 20
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา วัดในพื้นที่ตำบลบึงทองหลาง
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกรกฎาคม 2561
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ตัดต้นไม้บริเวณหน้าวัดทศทิศาราม
โครงการเสริมสร้างความรู้และควบคุมโรคติดต่อโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงเรียนกลางคลองสิบ
โครงการเสริมสร้างความรู้และควบคุมโรคติดต่อโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงเรียนวัดสุวรรณ
การประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
โครงการเสริมสร้างความรู้และควบคุมโรคติดต่อโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงเรียนวัดพิรุณสาสตร์
การประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2561
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ปฏิบัติหน้าที่ตัดต้นไม้ล้มทับถนนบริเวณหมู่ที่ 6
ตรวจเยี่ยม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงส่องหล้า1
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มสตรีตำบลบึงทองหลาง การทำสลัดโรล
โครงการเสริมสร้างความรู้และควบคุมโรคติดต่อโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในโรงเรียนวัดทศทิศ
โครงการเสริมสร้างความรู้และควบคุมโรคติดต่อโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงเรียนวัดอดิศร
ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนถนนแตกร้าว และรอยต่อของถนนเป็นหลุม บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 12
ตรวจศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงส่องหล้า เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยการควบคุมโรคมือเท้าปาก
มอบเช็คช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย หมู่ 5 ซอยทองหลางแลนด์
ตรวจถนนหมู่ที่ 20 ทางไปหนองจอก กทม.
ตรวจสอบการชำรุดของสะพานไม้ หมู่ที่ 19,20
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ปฏิบัติหน้าที่ตัดต้นไม้
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกลุ่มสตรี ตำบลบึงทองหลาง ประจำปี 2561
การพ่นหมอกควัน หยอดทรายอะเบท เพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ด้านการดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลางพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ตัดต้นไม้ ณ วัดสุวรรณ
มอบเช็ค เงินช่วยเหลือเหตุวาตภัย จากพายุลมแรง
โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ให้กับจิตอาสาและอบรมอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)
โครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ ณ ถนนคลองซอยที่9 ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 11
การประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
โครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”
ร่วมลงนามบันทึกขอตกลงเจตจำนงร่วมสร้างสังคมคุณธรรม
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริการส่วนตำบลบึงทองหลาง ปฏิบัติหน้าที่ดับไฟไหม้ป่าหญ้า บริเวณพื้นที่หมู่ 9
ลงพื้นที่ตรวจติดตามตรวจติดตามความคืบหน้าพร้อมเร่งรัดให้ดำเนินให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนคลองซอยที่ 9 ฝั่งตะวันออก
ตรวจสอบประเมิณความเสียหายกรณีพายุฝนลมแรง หมู่ที่ 22
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน 2561
ลงพื้นที่ตรวจการนำขยะมูลฝอยมาทิ้งบริเวณถนนคลองเก้า – หนองจอก ทางไปสำนักจุฬาราชมนตรี
ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนคลองซอยที่ 9 ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 11 - 13
ลงพื้นที่ตรวจติดตามความความเรียบร้อยการปักเสาเข็มกั้นแนวคันดิน บริเวณถนนเลียบคลองหมู่ 14
ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนคลองซอยที่ 9 ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 11 - 13
ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ พื้นที่หมู่ที่ 17
ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานก่อสร้างแนวกันถนนพัง บริเวณถนนเลียบคลองซอยที่ 9 หมู่ที่ 14
การประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)
ลงพื้นที่ตรวจติดตามการซ่อมผิวจราจร ถนนลำไทร - นิมิตรใหม่
ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนคลองซอยที่ 9 ฝั่งตะวันออก
วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ปี 2561
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนคลองซอยที่ 9 ฝั่งตะวันออก
ลงพื้นที่ตรวจติดตาม โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์
ลงพื้นที่ตรวจติดตาม การดำเนินการปรับภูมิทัศน์บริเวณถนนสายคลองเก้า หมู่ที่ 22
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกลุ่มสตรี ตำบลบึงทองหลาง ประจำปีงบประมาณ 2561
การประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์เครื่องลงคะแนนเลือกตั้ง
ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
การประชุมคณะกรรการสนับสนุนแผนพัฒนาฯเพิ่มเติม ฉบับที่ 3
ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการปรับปรุงผิวจราจรถนนคลองซอยที่ 9 หมู่ที่ 11-12
ตรวจเยี่ยมบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก พร้อมฉีดพ่นหมอกควัน
การประชุมการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยร่วมกันขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2561
ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ ณ ลานเอนกประสงค์วัดทำเลทอง
รดน้ำขอพรผู้สูงอายุอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบึงทองหลาง 1
ตรวจพื้นที่คลองระบายน้ำคันแอลหมู่ที่ 13 และตรวจแนวคลองหมู่ที่ 14 ที่ชำรุด
ตรวจโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตหมู่ที่ 11-13
ตรวจการดำเนินงานโครงการลานกีฬาหมู่ที่ 17 ณ ลานเอนกประสงค์วัดทำเลทอง
มอบเช็คเงินสดแก่ประชาชนที่บ้านพักอาศัยได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน
โครงการให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561
ขบวนแห่วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ในงาน “สงกรานต์วิถีไทย สำราญใจวิถีมอญ”
ด่านชุมชน เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยทางถนน “ขับรถดีมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2561
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลางลงพื้นที่ตั้งด่านชุมชน เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยทางถนน “ขับรถดีมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”
ด่านชุมชน เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยทางถนน “ขับรถดีมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”
ด่านชุมชน เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยทางถนน “ขับรถดีมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”
ด่านชุมชน เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยทางถนน “ขับรถดีมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”
ด่านชุมชน เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยทางถนน “ขับรถดีมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”
โครงการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2561
การประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำเดือนมีนาคม 2560
การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดอดิศร
การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสุวรรณ
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ปฏิบัติหน้าที่ดับไฟไหม้ป่าหญ้าพื้นที่หมู่ที่ 3
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนกลางคลองสิบ
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงส่องหล้า 1
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทศทิศ
โครงการเยาวชนจิตอาสาต้านยาเสพติด
โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนนอกห้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561
ตรวจสถานประกอบการ บริษัท อุดมรัตน์ หมู่ที่ 9
ตรวจการปรับปรุงผิวถนนบริเวณคลองซอยที่ 9 หมู่ที่ 12
ตรวจงานการวางท่อน้ำประปา บริเวณหมู่ที่ 4 ฝั่งตะวันออก
โครงการกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2561
ซ้อมกีฬาสีโครงการกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2561
รับมอบ ตู้ล็อคเกอร์ ตู้เอนกประสงค์ ที่นอนยางพารา จากคุณชาญชัย ปิยวัชรวิจิตร (บริษัท สยามรุ่งเรือง จำกัด)
ตรวจสุขอนามัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงส่องหล้า
ลงพื้นที่ทำสนามแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบึงทองหลาง
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำเดือนกุมภาพันธ์
โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์โรงเรียนวัดสุวรรณ
โครงการทันตกรรมและการบริการตัดผมฟรี ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสุวรรณ
โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ หมู่บ้านทำเลทอง
ร่วมต้อนรับ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามงานในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้
ร่วมมอบรถเข็นและเตียงผู้ป่วยให้กับผู้ป่วยพื้นที่หมู่ 4 ตำบลบึงทองหลาง
สำรวจศาลาริมทางในพื้นที่ตำบลบึงทองหลางเพื่อดำเนินการซ่อมแซม
ตรวจสอบซ่อมบำรุงไฟทางบริเวณหมู่ที่ 6,7,8
ร่วมมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ 4 ซอยบางตะวัน
ซ่อมแซมถนนซอยผู้ใหญ่อั๋น หมู่ที่ 1
การประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2561
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะต้นทาง องค์การบริการส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำปีงบประมาณ 2561 "ชุมชนรุ่นใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม แลกขยะเป็นเงินทอง"
การประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
ตรวจสอบสะพานไม้บริเวณ หมู่ 19 เชื่อมต่อหมู่ 18, สะพานไม้ หมู่ 19 เชื่อมต่อหมู่ 20, สะพานไม้หมู่ 5 และศาลาริมทางบริเวณ หมู่ 5
ร่วมโครงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต หมู่ที่ 16 – หมู่ที่20
ลงพื้นที่ตรวจดูการทำคันไม้กั้นดินพังทะลายและถนนทรุด บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 14
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ออกตรวจความพร้อมใช้งานถังดับเพลิง โรงเรียนวัดสุวรรณ
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มหมูหลุมอินทรีย์ ต.ดอนแร่ จ.ราชบุรี ตามโครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการพลังงานชุมชน ด้านความมั่นคงทางอาหาร
ศึกษาดูงาน สะท้อนข้อมูลพลังงาน ตามโครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการพลังงานชุมชน ด้านความมั่นคงทางอาหาร
ประชุมหารือโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
ตรวจเยี่ยม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงส่องหล้า 1
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง
พิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2561
ด่านชุมชนตำบลบึงทองหลาง
การประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำเดือนธันวาคม 2560
กิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลางบึงทองหลาง
กองสาธารณสุข อบต.บึงทองหลาง ร่วมควบคุมโรคไข้หวัดซิก้า
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลางปฏิบัติหน้าที่ดับไฟไหม้หญ้า หมู่ 5
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลางปฏิบัติหน้าที่ดับไฟไหม้หญ้า หมู่ที่ 2
การถ่ายทำ VTR แนะนำตำบลบึงทองหลาง
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลางปฏิบัติหน้าที่ดับไฟไหม้หญ้าพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลบึงทองหลาง
ร่วมพิธีเปิดงานกีฬาสารสัมพันธ์เครือข่ายการศึกษาแบบยั่งยืน
ประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร ในชุมชนระดับตำบล และรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2561
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560
การประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำเดือนธันวาคม 2560
พิธีรับมอบอาหารสัตว์พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
การประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ตัดต้นไม้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงส่องหล้า1
การประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลบึงทองหลาง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่ ตัดกิ่งไม้ที่พาดทับศาลาริมทางในพื้นที่หมู่ที่ 3
การประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)
ตัดต้นไม้ที่ล้มทับสายไฟฟ้า หมู่ที่ 13
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลางร่วมปลูกดอกดาวเรือง
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560
การทำงานของจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพิธีถวายดอกไม้จันทน์
การประชุมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในพื้นที่ อำเภอลำลูกกา
การปักเสาโครงสร้าง ป้ายงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์
การปรับพื้นที่โดยรอบสถานที่จัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์
การประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสุวรรณ
ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์
การจัดทำแผนประชาคมในโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2560 หมู่ที่ 12,13
การประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำเดือนตุลาคม 2560
พิธีส่งมอบสิ่งของพระราชทาน แก่ประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจ
พิธีรับมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน จากหน่วยงานสนับสนุนในระดับอำเภอ อำเภอลำลูกกา
ประชุมแผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
การประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำเดือนกันยายน 2560
"เชิญธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย" เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ปี 2560
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ปี 2560
การประชุมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในพื้นที่ อำเภอลำลูกกา
โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัยในเคหะสถานของประชาชนและหน่วยงานของทางราชการ ปี 2560
โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัยในเคหะสถานของประชาชนและหน่วยงานของทางราชการ 2560
ดูการปรับปรุงพื้นที่ในการใช้สถานที่เพื่อจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9
ตรวจความเรียบร้อยการซ่อมไฟถนน ตรงหน้าบ้านผู้ใหญ่สมบัติ น้อยจีน
ตรวจความเรียบร้อยถนนคลองแอนด์ คลอง 9 และคลอง 10
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2)ประจำปี พ.ศ. 2560
ลงพื้นที่ตรวจงานการวางท่อประปาบริเวณหมู่ที่ 7 และ 8 ฝั่งตะวันออกและตะวันตก
โครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ชุมชนต้นแบบ (วัดทศทิศาราม)
โครงการสำรวจและเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คน พิการ และผู้ด้อยโอกาส
ตรวจรอยแตกร้าวอาคารเรียน โรงเรียนวัดอดิศร
ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยการปรับพื้นที่บริเวณที่ห้ามทิ้งขยะของเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ลงพื้นที่ตรวจงานการซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีตบริเวณพื้นที่หมู่ 14
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ลงพื้นที่ตรวจงานการวางท่อน้ำประปาส่วนภูมิภาค พื้นที่หมู่ 7 หมู่ 8
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
มอบเช็คช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
โครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา อำเภอลำลูกกา
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
การประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2560
การประชุมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในพื้นที่ อำเภอลำลูกกา
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา 2560
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560
การประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำเดือนมิถุนายน 2560
การประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำเดือนมิถุนายน 2560
กิจกรรมโครงการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2560
กิจกรรมการประดิษฐ์ไม้จันท์ (ดอกดารารัตน์) โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์
กิจกรรมการประดิษฐ์ไม้จันท์ (ดอกดารารัตน์) โรงเรียนวัดสุวรรณ
กิจกรรม งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยง ปฏิบัติหน้าที่ดับไฟบริเวณข้างโรงพิมพ์อาสารักษาดินแด
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ดับไฟไหม้หญ้าบริเวณหมู่
ร่วมงาน “มิตซูโบชิร่วมใจ สวมใส่หมวกกันน็อค” ณ บริษัท บริษัท มิตซูโบชิ ฟอร์จจิ้ง จำกัด
มอบเงินช่วยเหลือและสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยบ้านไฟไหม้ หมู่ที่ 2
ลงพื้นที่ตรวจดูความคืบหน้าการซ่อมแซมถนนเลียบคลองแอล บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 14
ร่วมรับมอบเงินช่วยเหลือและสิ่งของอุปโภคบริโภค จากมูลนิธิ ป่อเต็กตึ๊ง แก่ผู้ประสบภัยบ้านไฟไหม้ หมู่ที่ 2
พิธีเปิดโครงการ โครงการคลองสวย น้ำใส ร่วมใจกำจัดวัชพืช ทุ่งหลวงรังสิต
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (2560 – 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
การตรวจการบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
การประชุมกลุ่มออมทรัพย์ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำปี 2560
การประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำเดือนมีนาคม 2560
ลงพื้นที่สำรวจสภาพถนนเลียบคลองซอยที่ 10 พื้นที่หมู่ 18
ลงพื้นที่ตรวจดูการซ่อมแซมถนนเลียบคลองแอล บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 14
ลงพื้นที่ตรวจสอบศาลาริมทางที่ชำรุดเสียหาย เพื่อทำการซ่อมแซม
ลงพื้นที่ตรวจการนำขยะมาทิ้งบริเวณถนนทางไปสำนักจุฬาราชมนตรี
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ปฏิบัติหน้าที่ดับไฟไหม้ป่าหญ้าพื้นที่หมู่ที่ 5
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาระบบการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ปฏิบัติหน้าที่ดับไฟไหม้ป่าหญ้าพื้นที่หมู่ที่ 3
การจัดทำแผนประชาคมโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2559/60 (รอบที่ 2) ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝึกการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ทำความสะอาดสำนักคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปทุมธานี
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ปฏิบัติหน้าที่ดับไฟไหม้ป่าหญ้าบริเวณหมู่บ้านสหกรณ์เคหะ
การตรวจติดตามแผนงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบที่ 1 )
การประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการเกษตรปลอดภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
ฝึกการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง
ลงพื้นที่ดูการเก็บผักตบชวาที่ติดขวางลำคลอง บริเวณคลอง 11
ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงส่องหน้า 1
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 14 มกราคม 2560
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระเพลเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
การประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำเดือนมกราคม 2560
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2 ให้บริการออกใบอนุญาต ต่ออายุใบอนุญาต การจำหน่าย สุรา ยาเส้น ยาสูบ และไพ่ นอกสถานที่
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ติดตั้งป้าย รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ลงพื้นที่ตัดต้นไม้ ที่พาดทับสายไฟฟฟ้า
การประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำเดือนธันวาคม 2559
ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศล แสดงพระธรรมเทศนาและสวดธรรมคาถาครบกำหนดปัญญาสมวาร(๕๐) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบกำหนดปัญญาสมวาร(๕๐) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภาคเช้า
โครงการให้ความรู้ “สิทธิ สวัสดิการ บำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการท้องถิ่น”
การประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ วัดอดิศร
การประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2559
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ วัดใหม่กลางคลองสิบ
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ วัดทำเลทอง
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม
การประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559
ประชุมคัดเลือกคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลบึงทองหลาง
การประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำเดือนตุลาคม 2559
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
การประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำเดือนตุลาคม 2559
โครงการจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
การประชาคมโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลกข้าว ปีการศึกษา 2559/60
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ลงพื้นที่ตัดต้นไม้
การประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำเดือนกันยายน 2559
กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย "การลงแขกเกี่ยวข้าว"
การจัดทำแผนประชาคมโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2559/2560 หมู่ที่ 12, 13, 14 และ 15
การจัดทำแผนประชาคมโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2559/2560 หมู่ที่ 10 และ 11
การจัดทำแผนประชาคมโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2559/2560 หมู่ที่ 10 และ 11
การจัดทำแผนประชาคมโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2559/2560 หมู่ที่ 6, 7, 8 และ 9
งานพิธีเปิดอาคารเรียนและบ้านพักครู โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์
การจัดทำแผนประชาคมโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2559/2560 หมู่ที่ 16, 17, 18, 19, 20, 21, และ 22
การจัดเวทีชุมชน โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่การเพาะปลูกข้าวไปปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรังปี 2560
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ออกปฏิบัติภารกิจตัดต้นไม้ บริเวณศาลาประชาคม หมู่ที่ 12 ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 article
การประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำเดือนกันยายน 2559
ตัดหญ้าบริเวณสนามเด็กเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสุวรรณ
การจัดทำแผนประชาคมโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2559/2560
กำจัดผักตบชวาบริเวณสะพานข้ามคลองหกวา หมู่ที่ 11, 22
จัดเก็บผักตบชวาคลองหกวา หมู่ที่16, 17, 18
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกลุ่มสตรีตำบลบึงทองหลาง
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ประจำปี 2559
โครงการพัฒนาร้านอาหาร/เเผงลอยเเละผู้ประกอบการในโรงเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 article
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559
นายกสมบุญ พืชนะสุข ลงพื้นที่ดูความคืบหน้าการวางท่อน้ำประปา บริเวณ หมู่ 15
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
โครงการบ้านกาชาดเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559
การประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำเดือนสิงหาคม 2559
โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัยในเคหะสถานของประชาชน และหน่วยงานราชการ ประจำปี 2559
กิจกรรมการเพาะเห็ด ตามโครงงการฝึกอบรมอาชีพเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุ รถบรรทุกน้ำบริษัทไทยน้ำทิพย์ ทำน้ำหล่นบนถนนพหลโยธิน-ลำลูกกา คลอง 10
กิจกรรมการคลิวท์ผ้าพวงกุญแจ
การประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพประจำปี 2559
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) มอบเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบวาตภัย
มอบเช็คช่วยเหลือประชาชนที่บ้านได้รับความเสียหายจากพายุฝนลมแรง
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อสม. ต้นแบบ
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา
ลงพื้นที่ดูความคืบหน้า โครงการบ้านเทิดไท้ หมู่ 1 ตำบลบึงทองหลาง
กิจกรรมการจัดผ้างานพิธีการ
กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา
ทำความสะอาดโรงเรียนวัดสุวรรณ ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก
ลงพื้นที่ดูความคืบหน้า โครงการบ้านเทิดไท้ หมู่ 1 ตำบลบึงทองหลาง
กิจกรรมการทำดอกไม้จันท์
บริษัท สยาม ควอลิตี้ พรี-คลาส จำกัด มอบเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบวาตภัย
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ปี 2559
การประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
การประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลางทำความสะอาดคราบน้ำมันจากอุบัติเหตุรถชน
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น
ตรวจโรงงาน สถานประกอบการ ในพื้นที่ตำบลบึงทองหลาง
การประชุมการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลบึงทองหลาง
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ทำความสะอาดโรงเรียนวัดสุวรรณ
การประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำเดือนมิถุนายน 2559
ประชุม อสม.ประจำเดือนมิถุนายน 2559
การประชุมโครงการสวัสดิการก้าวไกล ประชาชนมีความสุข
ร่วมการประชุมหารือการจัดงาน สมโภชศาลหลักเมืองอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2559
ร่วมพิธิประดับเข็มพระเกี้ยว ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี
การประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำเดือนมิถุนายน 2559
มอบเช็คเงินสดช่วยเหลือประชาชนที่บ้านได้รับความเสียหายจากพายุฝน ลมกระโชกแรง
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนสามโคก
มอบเช็คเงินสดช่วยเหลือประชาชนหมู่ 1 ที่บ้านได้รับความเสียหายหนักจากพายุฝน ลมกระโชกแรง
พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ของปรัญชญาเศรษกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบลบึงทองหลาง
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559
มอบสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่ได้รับความเสียหายหนักจากพายุฝน ลมกระโชกแรง
รณรงค์ทำลายแหล่งลูกน้ำยุงลาย ณ.วัดทำเลทองและโรงเรียนวัดทำเลทอง
นายอำเภอลำลูกกา และเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่สำรวจบ้านที่ได้รับความเสียหายหนักจากพายุฝน ลมกระโชกแรง
สำรวจบ้านที่ได้รับความเสียหายจากพายุฝน ลมกระโชกแรง
สำรวจบ้านที่ได้รับความเสียหายจากพายุฝน ลมกระโชกแรง
การประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำเดือนมิถุนายน 2559
ส่งมอบทรัพย์สินให้กับการประปาเพื่อจ่ายน้ำให้ความสะดวกกับประชาชน
ซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2559
มอบเช็คเงินสดแก่ประชาชนที่ผู้ประสบภัยฯ
พิธีเปิดศูนย์ขวัญแผ่นดิน อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลางปฏิบัติหน้าที่ดับเพลิงไหม้ป่าหญ้า บริเวณหมู่บ้านทำเลทอง หมู่ที่ 18
ลงพื้นที่ตรวจสอบดินสไลด์เนื่องจากน้ำในคลองลดลงอย่างต่อเนื่อง หมู่ 22
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย รัทเก้อ รัฐนิวเจอซี่ สหรัฐอเมริกา เข้าฝึกประสบการณ์การเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดอดิศร
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ร่วมลงนามถวายพระพร ณ พระบรมมหาราชวัง
กิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟู และส่งเสริมฝึกอบรมอาชีพ ให้แก่ ผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด
ลงเยี่ยมผู้ป่วย พื้นที่หมู่ 6 ตำบลบึงทองหลาง
นายกสมบุญ พืชนะสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง พร้อมด้วยนายช่างโยธา ลงพื้นที่ตรวจสะพานข้ามคลอง หมู่11 บริเวณหน้าวัดสุวรรณ
การประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำเดือน พฤษภาคม 2559
ส่งน้ำอุปโภคและบริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่หมู่ 2
การประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
นายก อบต.บึงทองหลาง ลงพื้นที่ตรวจดูการซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลอง
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2559
ตรวจเยี่ยมและมอบเตียงให้กับ ด.ญ.เมธาวี โกแสนตอ ซึ่งประสบอุบัติเหตุ
ร่วมฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาทบทวนความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ระบบระบายน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง
การจัดเวทีชุมชน กิจกรรม การบริหารจัดการชุมชน โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559
นายกสมบุญ พืชนะสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลางเข้าตรวจสอบเรื่องร้องเรียนควันไฟในหมู่บ้านทำเลทอง
นายกสมบุญ พืชนะสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ลงพื้นที่ดูสะพานข้ามคลองหกวา หมู่ที่ 11 ข้ามหมู่ 22
นายกสมบุญ พืชนะสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยถนนลาดยาง
นายกสมบุญ พืชนะสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ลงพื้นที่ตรวจสอบการนำขยะมาทิ้งบริเวณหมู่ 22
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรายงานตัวเพื่อจดทะเบียนประวัติและขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว
การประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำเดือนเมษายน 2559
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลางลงพื้นที่ดูการซ่อมแซม สะพานข้ามคลอง
ลงพื้นที่ตรวจดูการปรับปรุงระบบน้ำบาดาล หมู่ 15
กิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งไทย
ท่านนายกสมบุญ พืชนะสุขสนับสนุน น้ำดื่ม, กาแฟ ณ จุดบริการประชาชนตำบลบึงทองหลาง
กิจกรรมสรงน้ำพระ - รดน้ำขอพร องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
ลงพื้นที่ตรวจสอบดินสไลด์เนื่องจากน้ำในคลองลดลงอย่างต่อเนื่อง ณ วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม
ลงพื้นที่ตรวจสอบท่อระบายน้ำ บริเวณถนนคลลองซอยที่ 9 หมู่ที่ 11
การประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำเดือน เมษายน 2559
การประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำเดือนเมษายน 2559
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลางปฏิบัติหน้าที่ดับเพลิงไหม้ป่าหญ้า
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ได้รับประทานโล่รางวัล สิงห์ทอง (รางวัลธรรมาภิบาล)
โครงการจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง การประชุมประชาคม หมู่ที่ 11 – หมู่ที่ 22
โครงการจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง การประชุมประชาคม หมู่ที่ 1 –หมู่ที่ 11
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ลงพื้นที่เพื่อวางแผนงานการปรับเกลี่ยพื่นที่บริเวณหมู่ 14
ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ปีงบประมาณ 2559
การประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำเดือน มีนาคม 2559
การประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำเดือนมีนาคม 2559
ขออภัยในความไม่สะดวกในการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ปรับเกลี่ยพื้นที่บริเวณหมู่ 14 เพื่อเตรียมปลูกต้นทานตะวัน
ศึกษาดูงานสัตว์ที่ถูกทอดทิ้ง ณ วัดทำเลทอง
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนการศึกษานอกโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2559
โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำปีงบประมาณ 2559
การประชุมเชิงปฏิบัติ (Workshop) การปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาการเบิกจ่าย (ครั้งที่ 3 ต่อเนื่อง)
ซ่อมแซมถนน หมู่ 12 และทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
การประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก เส้นที่ 5
การประชุมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นร่างรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๙
การฝึกอบรมกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.)
นายกสมบุญ พืชนะสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ผลักดันงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ในการทำถนน หมู่ 11 – หมู่ 12 ตำบลบึงทองหลาง
นายกฯและสมาชิกสภา อบต.บึงทองหลาง ตรวจซ่อมปั้มน้ำปาดาลหมู่ 12
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลางปฏิบัติหน้าที่ดับเพลิงไหม้ป่าหญ้า บริเวณหมู่ที่ 2
การประชุมเชิงปฏิบัติ (Workshop) การปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาการเบิกจ่าย (ครั้งที่ 2 ต่อเนื่อง)
การประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
โครงการส่งเสริมสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านประมง ตามความต้องการของชุมชน ตำบลบึงทองหลาง
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2559
ประชุมชี้แจงและรับฟังการถ่ายทอดสดนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการ เอไอเอสจัดเต็ม เก่าแลกซื้อใหม่ สำหรับ ลูกค้าระบบเติมเงิน
การประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงทองหลาง
การประชุมเชิงปฏิบัติ (Workshop) การปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาการเบิกจ่าย
ร่วมกิจกรรม Bic Cleaning Day โรงเรียนวัดสุวรรณ
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ร่วมดับไฟในพื้นที่ตำบลพืชอุดม
ลงพื้นที่ตรวจบริเวณ ถนนสายลำลูกกา-หนองจอก(ทางไปสำนักจุฬาราชมนตรี) หมู่ที่ 22
นายกสมบุญ พืชนะสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ตรวจดูเครื่องจักรกล
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติหน้าที่ดับเพลิงไหม้ป่าหญ้า บริเวณหมู่ที่ 1
มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคม
การประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
ลงพื้นที่ตรวจการกำจัดผักตบชวา
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอลำลูกกา ครั้งที่ 2/2559
โครงการ Big Cleaning Day (กิจกรรม 5 ส)
การประชุมคณะกรรมการแผนพัตนาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
โครงการ เอไอเอสจัดเต็ม เก่าแลกซื้อใหม่
ตรวจสอบใบอนุญาตวิทยุคมนาคม วัดป่าเจริญราช
การออกใบอนุญาตขายสุรา ยาเส้น ยาสูบและไพ่
ส่งมอบจักรยาน แก่นนักเรียนในพื้นที่ตำบลบึงทองหลาง
การประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำเดือน มกราคม 2559
ร่วมกิจกรรมวันเด็กกับโรงเรียนในพื้นที่
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559
ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดอุบัติเหตุ บริเวณสะพานคลอง 9 และบริเวณคลอง 9 ฝั่งตะวันออก หมู่ 11 เพื่อหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ article
ทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มกราคม 2559
มอบกระเช้าของขวัญและรับพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
โครงการ "หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ"
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกปฏิบัติภารกิจดับเพลิง หมู่ที่ 3 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2558 article
การอบรมหลักสูตร "พนักงานดับเพลิง" ในวันที่ 20-25 ธันวาคม 2558 article
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลางประจำเดือนธันวาคม 2558 ในวันจันทร์ ที่ 28 ธันวาคม 2558 เวลา
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์
นายสมบุญ พืชนะสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เข้าพบ นายนราพงศ์ ธีรอัครวิภาส ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
เยี่ยมเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสุวรรณ
มอบเกียรติบัตรแก่บริษัท เอส.ซี.เอส แฟบริเคชั่น จำกัด
ลงพื้นที่ตรวจสอบสะพานชำรุด
มอบเช็คเงินสดแก่ประชาชนที่ผู้ประสบภัยฯ
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลพระภูมิ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง article
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศและความอาลัยในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
การประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำเดือนธันวาคม 2558
การประชุมเพื่อสร้างเครือข่าย สนับสนุนการบฏิบติงาน ของกองทัพอากาศ
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2558
กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระชนมพรรษา 88 พรรษา
การเข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 "ปั้นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD" article
โครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแบบบูรณาการ(ต่อเนื่อง) รพ.สต.บึงทองหลาง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติภารกิจล้างลานวัดและล้างเมรุ วัดลานนา article
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติภารกิจล้างทำความสะอาดพื้นผิวถนนเนื่องจากหินหล่นบริเวณหน้ากรมการปกครอง คลอง 9 ตำบลบึงทองหลาง
การประชุมจัดทำแผนเวทีชุมชนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59
ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบในพื้นที่อำเภอลำลูกกา และร่วมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานในห้วงต่อไป
โครงการค่ายเยาวชนต้นแบบ
ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม อบต.บึงทองหลาง ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558 article
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยท่ี่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2558
รับนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
การสำรวจพื้นที่ท่ีได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ เพื่อประกาศยกเว้นหรืองดจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
สนามสอบธรรม สนามหลวงนักธรรมชั้นตรี
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
สำรวจวัชพืช และลำคลองในตำบลบึงทองหลาง
โครงการปิดทองหลังพระ
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อบต.บึงทองหลาง ประจำเดือนตุลาคม 2558
นายกอบต.บึงทองหลาง และเลขาสุเทพ มอบรถเข็นอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการ และมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ
โครงการปิดทองหลังพระ
การประชุมเครือข่ายที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน จังหวัดปทุมธานี
ตรวจสถานการณ์น้ำ
การประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำเดือนตุลาคม 2558
การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพครั้งที่ 1/2559 ปีงบประมาณ 2559
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำเดือนตุลาคม 2558
200 คนดี 200 ปี ปทุมธานี ตำบลบึงทองหลาง
ประชุมกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกปฏิบัติภารกิจตัดต้นไม้ หมู่ที่ 14
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง(ศป.ปส.อบต.)ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 23 กันยายน 2558
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกปฏิบัติภารกิจตัดต้นไม้ล้มขวางคลอง หมู่ที่ 13
การฝึกอบรมโครงการรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงเรียน ณ โรงเรียนกลางคลองสิบ วันที่ 17 กันยายน 2558
ประชุมคณะกรรมการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แสงส่องหล้า 1
การประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
มอบเช็คเงินสด ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อบต.บึงทองหลาง ประจำเดือนกันยายน 2558
โครงการส่งเสริมดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการแบบองค์รวม
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงส่องหล้า
กิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจการศูนย์บริการทางสังคม
กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
กิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพราษฎร
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวแบบประหยัดน้ำ โดยวิธีเปียกสลับแห้ง
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ตรวจงานซ่อมถนน ซ่อมสะพาน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2558
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2558 ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลางร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลางร่วมสืบทอดประเพณีถวายเทียนพรรษา
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลางร่วมสืบสานประเพณีถวานเทียนพรรษา
ท่านนายกสมบุญ พืชนะสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ลงพื้นที่ตรวจถนนหมู่ที่ 20
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนจังหวัดปทุมธานี
การให้ความช่วยเหลือแจกจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภค
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกปฏิบัติภารกิจทำความสะอาดถนน ในวันที่ 8 ก.ค.2558
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกปฏิบัติภารกิจตัดต้นไม้ หมู่ที่ 1,2
การประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2558
การประชุมพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำเดือนกรกฎาคม 2558
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อบต.บึงทองหลาง ประจำเดือนกรกฎาคม 2558
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ อบต.
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ระหว่างวันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2558
โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารและการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี 2558 (ในวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรม เอ็นสิริ รีสอร์ท)
พิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
การตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงสารเสพติดในพื้นที่ตำบลบึงทองหลาง ในวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ณ วัดสุวรรณ
การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบที่ทำการ อบต.บึงทองหลาง
ท่านนายกสมบุญ พืชนะสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ลงพื้นที่ตรวจถนนชำรุด บริเวณริมคลองหมู่ที่ 13,14,15 ตำบลบึงทองหลาง
ท่านนายกสมบุญ พืชนะสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ลงพื้นที่ตรวจสะพานชำรุด บริเวณวัดลานนา ในวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558
การประชุมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำเดือนมิถุนายน 2558 ในวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2558
ท่านนายกสมบุญ พืชนะสุข นาย อบต.บึงทองหลาง ร่วมพิธีถวายสังฆทานพระราชทานจากสำนักพระราชวัง
ท่านนายกสมบุญ พืชนะสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง รับมอบสังฆทานพระราชทานจากสำนักพระราชวัง โดยพระราชทานแด่วัดทำเลทอง
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อบต.บึงทองหลาง ในวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกปฏิบัติภารกิจดับเพลิง หมู่ที่ 7 ตำบลบึงทองหลาง
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บึงทองหลาง ครั้งที่ 3/2558 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558
ข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 เรื่องการจัดการแข่งขันฟุตบอล
การประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำเดือนพฤษภาคม 2558
โครงการคลองสวย น้ำใส ร่วมใจ กำจัดวัชพืช ทุ่งหลวงรังสิต ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
โครงการป้องกันและบรรเทาแก้ไข ฟื้นฟู ความเดือดร้อนของราษฎรจากสาธารณภัย (โดยการมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย)
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา อบต.บึงทองหลาง ในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสื่อการเรียนการสอน ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558
การตรวจเยี่ยม บริษัท เอส ซี เอส แฟบริเคชั่น จำกัด
การตรวจเยี่ยมบริษัท พี.เค ฟรีคาสท์ จำกัด
การประชุม อสม. พร้อมรดน้ำ ขอพรผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกปฏิบัติภารกิจดับเพลิง บริเวณหมู่ที่ 11
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกปฏิบัติภารกิจล้างเมรุวัดสุวรรณ ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2558
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำเดือนเมษายน 2558
รดน้ำ ขอพรท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2558
งานรดน้ำขอพรท่านนายอำเภอลำลูกกา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558
ประกาศการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ article
นายสมบุญ พืชนะสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ออกเยี่ยมเยียนผู้ป่วย article
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ร่วพิธีเปิดการเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 200 ปี article
การประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง อบต.บึงทองหลาง ประจำเดือนเมษายน 2558
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำเดือนเมษายน 2558
การประชุมประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
การอบรมโครงการ "Smart IT : อบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลรักษาและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์เบื้องต้น" ในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558
พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ณ โรงเรียนวัดทำเลทอง
การปรับปรุงซ่อมแซมถนน บริเวณหมู่ที่ 15
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติภารกิจให้ความช่วยเหลือดับไฟไหม้แคมป์คนงาน บริษัทแสนสิริ หมู่ 19
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำเดือน มีนาคม 2558
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกปฏิบัติภารกิจลอกท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 13 ตำบลบึงทองหลาง
การประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-22 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
กิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ และคืนความสุขให้กับประชาชน ในวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2558 ณ สถานกีฬาเทศบาลตำบลลำลูกกา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกปฏิบัติภารกิจตัดต้นไม้บริเวณโรงเรียนวัดสุวรรณ
การรณรงค์ป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครบ 5 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2558
โครงการจัดเวทีประชาคมเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องแนวทางการจัดทำแผนชุมชนแบบบูรณาการ ในวันที่ 30 มกราคม 2558
การประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกปฏิบัติภารกิจดับไฟไหม้หญ้าบริเวณทางเข้าวัดป่าเจริญราช
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกปฏิบัติภารกิจล้างทำความสะอาดเมรุวัดทำเลทอง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ความช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางถนน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกปฏิบัติภารกิจส่งน้ำ หมู่ที่ 12
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกปฏิบัติภารกิจให้ความช่วยเหลือประชาชนในการดับไฟไหม้หญ้า บริเวณหมู่ที่ 5
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๔๔๘ ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติภารกิจส่งน้ำ ในพื้นที่่หมู่ที่ 12 หมู่บ้านเก้าพัฒนา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกปฏิบัติภารกิจตัดต้นไม้ หมู่ที่ 12
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ความช่วยเหลือตัดต้นไม้ หมู่ที่ 13
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดับไฟไหม้หญ้า บริเวณหมู่ที่ 3
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
การทำความสะอาดถนนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
การตรวจผลงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2558 ณ อบต.ลำไทร
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย หมู่ที่ 22
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
การตรวจแถวเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ท่านนายกสมบุญ พืชนะสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง พร้อมคณะผู้บริหาร มอบกระเช้าพร้อมของที่ระลึกเพื่อสวัสดีปีใหม่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด และท่านหัวหน้าส่วนราชการ
โครงการวันเด็ก ประจำปี 2558
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2558 article
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำเดือนธันวาคม 2557
คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ้าง ร่วมงาน "ทอดผ้าป่า ทำบุญฉลองโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง"
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 23 ธันวาคม 2557
การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อบต.บึงทองหลาง ครั้งที่ 7/2557 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2557
ร่วมเป็นเกียรติงานเลี้ยงส่งนายอำเภอลำลูกกา article
โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2557
การตรวจผลการปฏิบัติงานตามมิติและตัวชี้วัดเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2557
การประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
การประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 ของกลุ่ม อสม.
การประชุมศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557
การมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย จำนวน 11 ครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลบึงทองหลาง
การลงตรวจพื้นที่กรณีร้องเรียนการเลี้ยงสุนัข ในหมู่ที่ 4
การลงตรวจพื้นที่กรณีเรื่องร้องเรียนเตาเผาถ่าน หมู่ที่ 3 ตำบลบึงทองหลาง
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2557
การให้ความช่วยเหลือรื้อบ้านผู้ประสบอัคคีภัย หมู่ที่ 22
การประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/2558
การประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
โครงการ Big Cleaning Day (กิจกรรม 5 ส.) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน อบต.บึงทองหลาง
การประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย หมู่ที่ 22 คลองซอยที่ 9
การประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2557 article
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2557
การช่วยเหลือประชาชนที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายจากพายุและฝนตกหนัก
การเข้าร่วมประชุมเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2557
ร่วมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิติยาทรกิติคุณ
การมอบชุดให้กับผู้ผ่านการอบรม อปพร. ประจำปี 2557
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำเดือนกันยายน 2557 article
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้โดยทำการเปลี่ยนไม้ที่ชำรุดเสียหายใหม่ ณ บริเวณข้ามคลองซอยที่ 9 หมู่ที่ 13 article
โครงการบูรณะถนนคอนกรีต หมู่ที่ 9 ซอยเกาะเพชร article
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 article
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตพร้อมรางวี งานยกระดับบ่อพักจำนวน 4 บ่อ หมู่ที่ 1 ตำบลบึงทองหลาง article
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้นำชุมชน โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง ครั้งที่ 3/2557 article
การดำเนินงานทำความสะอาดถนนสายหลัก คลองเก้า article
การควบคุมโรคมือเท้าปาก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพิรุณศาสตร์ article
การตรวจสถานประกอบการเพื่อออกใบอนุญาต article
โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินีฯ article
โครงการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบึงทองหลาง (ส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ article
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2557 article
โครงการส่งเสริมการพัฒนาสังคมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง article
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะของพนักงานขับรถยนต์ ประจำปี 2557 article
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลางหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2557 ในวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557 article
การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ครั้งที่ 3/2557 article
การเก็บขยะ หมู่ที่ 4 บริเวณบริษัท เอสบีอินเตอร์แล็บ บริเวณถนนสาธารณะสายหลักตามโครงการของทางอำเภอลำลูกกา article
พิธีเปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ ผู้ติดสารเสพติด article
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2557 article
โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมาหมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา ในวันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2557 article
การจัดเวทีเสวนารับฟังความคิดเห็นเพื่อการปฏิรูปประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง article
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2557(รร.วัดอดิศร,รร.ทศทิศ,รร.กลางคลองสิบ) article
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2557 article
โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์บริการทางสังคมตำบลบึงทองหลาง article
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางลอดใต้สะพานข้างคลองซอยที่ 10 หมู่ที่ 18 article
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางลอดใต้สะพานข้างคลองซอยที่ 10 หมู่ที่ 18 article
การประชาคมข้าว "เรื่องการจ่ายสมุดทะเบียนเกษตรกร" ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี หมู่ที่ 14 article
โครงการอุดหนุนพิธีละศีลอดของชาวมุสลิม หมู่ที่ 12 ตำบลบึงทองหลาง article
โครงการศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม(ศาลาสร้างสุข) article
โครงการวัดส่งเสริมสุขภาพ(วัดทำเลทอง) article
การประชาคมการจ่ายสมุดประจำตัวเกษตรกร article
การรับมอบชุดตรวจหาสารเสพติด article
โครงการสามัคคีปรองดอง เพื่อความสมานฉันท์ของประชาชนตำบลบึงทองหลาง ประจำปี 2557 ในวันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม 2557 article
การประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำเดือน กรกฎาคม 2557 article
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ครั้งที่ 7/2557 article
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำ "โครงการสามัคคีปรองดอง เพื่อความสมานฉันท์ของประชาชนตำบลบึงทองหลาง ประจำปี 2557" article
การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อบต.บึงทองหลาง ครั้งที่ 1/2557 article
กิจกรรมตัดต้นไม้ หมู่ที่ 7 article
กิจกรรมเดินรณรงค์โครงการไข้เลือดออก ณ วัดใหม่กลางคลองสิบ article
กิจกรรมเดินรณรงค์โครงการไข้เลือดออก article
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย article
โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวภัณฑ์ article
การประชุมคณะกรรมการพื้นที่การศึกษาเขต 2 article
การตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2557
กิจกรรมศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม(ศาลาสร้างสุข)
การประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ครั้งที่ 6 / 2557 ในวันพุธที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
โครงการปลูกผักรักษ์สุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ในวันที่ 11 มิถุนายน 2557 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงทองหลาง 1
การประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2557 ในวันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองลำสามแก้ว อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
กิจกรรมการสุ่มตรวจเยี่ยมการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์
กิจกรรมการประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
การบันทึกเทปรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ชุดวิชา 3342 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกิจ ของสาขาวิชาวิทยาการจัดการ เรื่องแผนกลยุทธ์ : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง โดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในวันที่ 25 เมษายน 2557
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของบุคลากร ประจำปี 2557(ศึกษาดูงาน ในวันที่ื 30 - 31 พฤษภาคม 2557 ณ จังหวัดกาญจนบุรี)
ประชุมจัดตั้งคณะกรรมการ ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม ตำบลบึงทองหลาง (ศาลาสร้างสุข)
โครงการจัดสวัสดิการสังคมในชุมชน article
กิจกรรมมอบเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ article
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ article
ประชุมจัดตั้งคณะกรรมการ ศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม ตำบลบึงทองหลาง (ศาลาสร้างสุข) article
เปิดซองสอบราคาเต็นท์โค้ง article
โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยตำบลบึงทองหลาง หมู่บ้านต้นแบบ (หมู่ที่ 2) article
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของบุคลากร ประจำปี 2557 article
กิจกรรมประชุมประชาคมหมู่บ้านหมู่ที่ 1 -12 article
กิจกรรมการจัดตั้งภาคีเครือข่ายส่งเสริมและการพัฒนาการศึกษาโดยบูรณาการความร่วมมือในท้องถิ่นเพื่อความผาสุขของชุมชนพื้นที่ตำบลบึงทองหลาง article
การประชุมพนักงาน อบต.บึงทองหลาง ประจำเดือน มีนาคม 2557 article
โครงการสามขวบทัศนาสานสัมพันธ์ครอบครัว article
โครงการจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง article
กิจกรรมวันเด็ก article
ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 article
โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี 5 ธันวาคม 2556 article
กิจกรรมการชี้แปลงนาบนภาพถ่ายดาวเทียม article
มอบใบรับรองการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก(ข้าว) 2556/57 article
มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตำบลบึงทองหลาง article
นายกอบต.บึงทองหลางออกตรวจเยี่ยมและมอบยาสามัญประจำบ้านให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม article
มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนซึ่งมีความประพฤติดี เรียนดี และฐานะยากจน article
ประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง article
กิจกรรมโครงการคัดแยกขยะมูลฝอยโรงเรียนต้นแบบ article
กิจกรรมโครงการอบรมศึกษาดูงานของผู้ดูแลเด็ก article
กิจกรรมโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน article
ลงพื้นที่ตัดต้นไม้ article
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2556 article
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556 article
โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ๔ ปี ประจำปีงบประมาณ(๒๕๕๙ – ๒๕๖๒)
Headline article
โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2556
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.บึงทองหลางดำเนินการตัดต้นไม้ที่โค่นลงไปในลำคลอง คลองซอยที่ 11 พื้นที่หมู่ที่ 1
ลงพื้นที่สำรวจดูความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้กุฏิวัดสุวรรณบำรุงราชวราราม หารือแนวทางการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่ตรวจดูการแก้ไข กรณีที่มีการนำขยะมาทิ้งในพื้นที่เอกชน ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 2
ด่านชุมชนเพื่อลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ บริเวณหน้าวัดพิรุณศาสตร์ หมู่ที่ 4
ลงพื้นที่มอบอาหารแห้งให้กับบ้านผู้ป่วย covid 19 หมู่ที่ 18, ตำบลบึงทองหลาง
ประชุมกับกรมทางหลวงชนบท เรื่องการขยายถนนทางหลวงชนบท เส้นทางจากหมู่ 1- หมู่ 2
ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปาบาดาลหมู่ที่ 17
ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ 17
มอบเกรียติบัตรให้แก่สภาเด็กนักเรียนตำบลบึงทองหลาง โรงเรียนทศทิศ
ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถนนคลองซอยที่ 9 ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 11 - 13
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560
การประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำเดือนธันวาคม 2560
การประชุมกลุ่มออมทรัพย์ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
ลงพื้นที่ดูความคืบหน้า โครงการบ้านเทิดไท้ หมู่ 1 ตำบลบึงทองหลาง
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรายงานตัวเพื่อจดทะเบียนประวัติและขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรายงานตัวเพื่อจดทะเบียนประวัติและขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว
การประชุมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำเดือน เมษายน 2559
การประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำเดือนเมษายน 2559
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนการศึกษานอกโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2559
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกปฏิบัติภารกิจดับเพลิง หม
ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกป
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2558
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2558
ร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา
การช่วยเหลือประชาชนที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายจากพายุฝนตกหนักCopyright © 2012 All Rights Reserved.

ห้องสมุดความรู้  
ข่าวสารและชีวิตประจำวัน
เหตุการณ์สำคัญ I เบ็ดเตล็ด I วิทยุ โทรทัศน์ I การทำอาหาร I งานอดิเรก I ตกแต่ง hi5
บรรณานุกรม และความรู้ทั่วไป
บรรณานุกรม I พจนานุกรม I สารานุกรม I นามานุกรม I วารสาร นิตยสาร I บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ I งานวิจัย และโครงงาน
ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์
พระมหากษัตริย์และราชวงศ์ I บุคคลสำคัญของไทย I บุคคลสำคัญของโลก I ปฏิทิน และวันสำคัญ I ประวัติศาสตร์และอารยธรรม I ประวัติศาสตร์ไทย I พิพิธภัณฑ์และโบราณคดี I ภูมิศาสตร์และการท่องเที่ยว
ปรัชญา จิตวิทยา และศาสนา
ศาสนาพุทธ I ศาสนาคริสต์ I ศาสนาอิสลาม I ศาสนาสิกข์ I ศาสนาอื่น ๆ I ศาสนาเปรียบเทียบ
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ I สังคมศาสตร์ I รัฐศาสตร์และการปกครอง I เศรษฐศาสตร์ I บริหารธุรกิจ I กฎหมาย I ประเพณีและวัฒนธรรม I การศึกษา I บัญชีและภาษีอากร I สมาคม ชมรม และองค์กร
ภาษาและวรรณกรรม
ภาษาและการสื่อสาร I ภาษาท้องถิ่น I ภาษาไทย I ภาษาอังกฤษ I วรรณคดี I เรื่องสั้น นวนิยาย I เรื่องเร้นลับ I เรื่องเล่าและตำนาน I บทกลอน I วรรณกรรมเด็กและเยาวชน
ศิลปกรรม และการบันเทิง
สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง I ประติมากรรม I จิตรกรรมและวาดเขียน I การถ่ายภาพ I เพลงและดนตรี I ภาพยนตร์ I ศิลปะการแสดง I ศิลปินและดารา I ศิลปหัตถกรรม I เพลง และเนื้อเพลง I ละคร และซีรี่ย์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ทั่วไป I คณิตศาสตร์และสถิติ I ดาราศาสตร์ I ฟิสิกส์ I เคมี I ชีววิทยา I ธรณีวิทยา I พฤกษศาสตร์และการเกษตร I สัตวศาสตร์ I วิศวกรรมศาสตร์ I แพทยศาสตร์ I อุตสาหกรรม I สิ่งแวดล้อม
คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต
คอมพิวเตอร์และฮาร์ดแวร์ I อินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ I เขียนโปรแกรมและซอฟต์แวร์ I กราฟิกดีไซน์ I เกมส์ I มือถือและอุปกรณ์ I โทรคมนาคมและการสื่อสาร