ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
พบการทุจริต
face book บึงทองหลาง


Untitled Document

หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์เมืองไทย

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน(ร่าง) ประกาศ และ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค ซอยกลุ่มบ้านผู้ใหญ่ลภ หมู่ที่ 9 ถนนคลองซอยที่ 10 ฝั่งตะวันตก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 (ร่าง) ประกาศ และ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค ซอยกลุ่มบ้านผู้ใหญ่ลภ   

หมู่ที่ 9 ถนนคลองซอยที่ 10 ฝั่งตะวันตก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 9.pdf

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 9.pdf
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ดูประกาศทั้งหมด)

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ๕ศล. หมู่ที่ 13 (ซอยบุญรอด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค ซอยกลุ่มบ้านผู้ใหญ่ลภ หมู่ที่ 9 ถนนคลองซอยที่ 10 ฝั่งตะวันตก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค ซอยกลุ่มบ้านผู้ใหญ่ลภ หมู่ที่ 9 ถนนคลองซอยที่ 10 ฝั่งตะวันตก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการขยายเขตระบบจำหน่ายประปาส่วนภูมิภาค ซอยกลุ่มบ้านผู้ใหญ่ลภ หมู่ที่ 9 ถนนคลองซอยที่ 10 ฝั่งตะวันตก
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจันทร์ไพรศรี หมู่ที่ 4
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ซอยตาเติม หมู่ที่ 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค ซอยผ่องใส 2 หมู่ที่ 20 (2 ฝั่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศและเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการขยายเขตระบบจำหน่ายประปาส่วนภูมิภาค ซอยกลุ่มบ้านผู้ใหญ่ลภ หมู่ที่ 9 ฝั่งตะวันตก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงานวางท่อระบายน้ำและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจันทร์ไพรศรี หมู่ที่ 4
ประกาศ และเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค ซอยผ่องใส 2 หมู่ที่ 20 (2 ฝั่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ซอยต้นข้าว
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค ซอยต้นข้าว หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (Overlay) หมู่ที่ 18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) สายปากคลองหกวา-หนองจอก หมู่ที่ 20
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 ,หมู่ 4 ถนนคลองซอยที่ 10 ฝั่งตะวันออก
ประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต (Overlay) หมู่ที่ 18 ทางเข้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ซอยต้นข้าว คลองซอยที่ 11 (ฝั่งตะวันตก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค ซอยต้นข้าว หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 9
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาคหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6
ประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 20
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการว่างท่อขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 4
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการวางท่อขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 9
(ร่าง) ประกาศและ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 9
ประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 หมู่ที่ 4
ประกาศ และเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาคหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6
ร่าง ประกาศ และ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 หมู่ที่ 4
ประกาศ และเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 1
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญสุข หมู่ที่ 9
ประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการว่างท่อขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 4 ซอยจันทร์ไพศรี
ประกาศและเอกสารราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญสุขหมู่ที่ 9
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)
ประกาศ ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา และยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญสุข หมู่ที่ 9
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ซอยสังวาล ยังสิริ คลองซอยที่ 9 ฝั่งตะวันออก
ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่สำหรับก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบริเวณด้านหลังโรงเรียนวัดสุวรรณ
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่สำหรับก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ดับเบิ้ลแค็ป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญสุข หมู่ที่ 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (ทางเข้าวัดโสภณาราม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศและเอกสารประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญสุข หมู่ที่ 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ดับเบิ้ลแค็ป
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1
ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ประกาศและ เอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ซอยสังวาล ยังสิริ คลองซอยที่ 9 ฝั่งตะวันออก วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ร่าง) ประการและ(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ร่างเอกสารและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 ซอยสังวาล ยังสิริ คลองซอยที่ 9 ฝั่งตะวันออก วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาและ เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 2 ซอยกลุ่มบ้านนายบุญสม และ ซอยกลุ่มบ้านนางชด นาคสิงห์ หมู่ที่ 15 จำนวน 2 โครงการ
ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อขยายเขตระบบจำหน่ายประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 9
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563)
(ร่าง) ประกาศและ(ร่าง)เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อขยายเขตระบบจำหน่ายประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 9
(ร่าง) ประกาศและ(ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 2 ซอยกลุ่มบ้านนายบุญสม และ ซอยกลุ่มบ้านนางชด นาคสิงห์ หมู่ที่ 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ำรูปทรงแชมเปญ พร้อมงานระบบสูบน้ำบ่อบาดาล หมู่ที่ 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา ส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 9 ถนนคลองซอยที่ 10 ฝั่งตะวันตก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางตะวัน หมู่ที่ 4 คลองซอยที่ 10 ฝั่งตะวันตก โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)
(ร่าง) ประกาศและ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบางตะวัน หมู่ที่ 4 คลองซอยที่ 10 ฝั่งตะวันตก โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ำรูปทรงแชมเปญ พร้อมงานระบบสูบน้ำบ่อบาดาล บริเวณบ้านนายวันชัย ต่ายสุวรรณ หมู่ที่ 1
(ร่าง) ประกาศ และ(ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณบ้านนายวันชัย ต่ายสุวรรณ หมู่ที่ 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) หมู่ที่ 13 ถนนเลียบคลองซอยที่ 9 ฝั่งตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อขยายเขตระบบจำหน่ายประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 9 ถนนคลองซอยที่ 10 ฝั่งตะวันตกด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อขยายเขตระบบจำหน่ายประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 9 ถนนคลองซอยที่ 10 ฝั่งตะวันตกด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อขยายเขตระบบจำหน่ายประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 9 ถนนคลองซอยที่ 10 ฝั่งตะวันตกด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
แบบแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการวางท่อขยายเขตระบบจำหน่ายประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 9 ถนนคลองซอยที่ 10 (ฝั่งตะวันตก)
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) หมู่ที่ 13 ถนนเลียบคลองซอยที่ 9 ฝั่งตะวันออก โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) หมู่ที่ 13 ถนนเลียบคลองซอยที่ 9 ฝั่งตะวันออก
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) หมู่ที่ 13 ถนนเลียบคลองซอยที่ 9 ฝั่งตะวันออก
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมสะพานไม้ หมู่ที่ 5 ข้ามคลองซอยที่ 10 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป(ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)
(ร่าง)ประกาศและ(ร่าง)เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมสะพานไม้หมู่ 5
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบคลองซอยที่ 10 (ฝั่งตะวันออก)
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ 7 หมู่ 8
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 15 คลองซอยที่ 9 (ฝั่งตะวันออก) (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e – bidding)
(ร่าง) ประกาศและ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ 7 หมู่ 8 ถนนคลองซอยที่ 10 (ฝั่งตะวันตก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
(ร่าง) ประกาศและ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบคลองซอยที่ 10 (ฝั่งตะวันออก) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e – bidding)
(ร่าง) ประกาศ และ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 15 คลองซอยที่ 9 ฝั่งตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 15 คลองซอยที่ 9 (ฝั่งตะวันออก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 ถนนเลียบคลองซอยที่ 10 (ฝั่งตะวันออก) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e – bidding)
(ร่าง)ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 15 คลองซอยที่ 9 (ฝั่งตะวันออก) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e – bidding)
ประกาศยกเลิกโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 15 คลองซอยที่ 9 (ฝั่งตะวันออก)
(ร่าง) ประกาศและ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 ถนนเลียบคลองซอยที่ 10 (ฝั่งตะวันออก) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e – bidding)
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ 2 ฝั่ง ซอยกลุ่มบ้านนายสายันต์ คุ้มนุช หมู่ที่ 18 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e – bidding)
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 15 คลองซอยที่ 9 (ฝั่งตะวันออก) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e – bidding)
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 13 คลองซอยที่ 9 (ฝั่งตะวันออก) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e – bidding)
(ร่าง)ประกาศและ(ร่าง)เอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ 2 ฝั่ง ซอยกลุ่มบ้านนายสายันต์ คุ้มนุช หมู่ที่ 18 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e – bidding)
(ร่าง) ประกาศและ (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุง-ซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง หมู่ที่ 15 คลองซอยที่ 9 (ฝั่งตะวันออก) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e – bidding)
(ร่าง)ประกาศและ(ร่าง)เอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 13 คลองซอยที่ 9 (ฝั่งตะวันออก)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง คลองแอลใหญ่ จำนวน 2 โครงการ
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุง-ซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง คลองแอลใหญ่โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e – bidding)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง คลองแอลใหญ่
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง คลองแอลใหญ่ จำนวน 2 โครงการ
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุง-ซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง คลองแอลใหญ่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ (ครั้งที่ 2)
ประกาศ ยกเลิกโครงการการประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 34 รายการ
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ 7 หมู่ 8
(ร่าง)ประกาศและ(ร่าง)เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ 7 หมู่ 8 ถนนคลองซอยที่ 10 ฝั่งตะวันตก โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมสะพานไม้ หมู่ที่ 5 (ข้ามคลองซอยที่ 10) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)
(ร่าง)ประกาศและ(ร่าง)เอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการซ่อมแซมสะพานไม้ หมู่ที่ 5 (ข้ามคลองซอยที่ 10) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปท.ถ.52-003 สายถนนปากคลองหกวา – หนองจอก บ้านคลองหกวา หมู่ที่ 22 ต.บึงทองหลาง กว้าง 6 เมตร ยาว 1,440 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ร่าง) ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปท.ถ.52-003 สายถนนปากคลองหกวา – หนองจอก บ้านคลองหกวา หมู่ที่ 22 ต.บึงทองหลาง กว้าง 6 เมตร ยาว 1,440 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 ถนนคลองซอยที่ 10 ฝั่งตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 ถนนคลองซอยที่ 10 ฝั่งตะวันออก โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e – bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 ถนนคลองซอยที่ 10 ฝั่งตะวันออก (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e – bidding)
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 ถนนคลองซอยที่ 10 ฝั่งตะวันออก (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e – bidding)
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 4 ถนนคลองซอยที่ 10 ฝั่งตะวันตก (ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e – bidding)
(ร่าง)ประกาศและ(ร่าง)เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 4 ถนนคลองซอยที่ 10 ฝั่งตะวันตก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 9 ถนนคลองซอยที่ 10 ฝั่งตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ำรูปทรงแชมเปญ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคลองซอยที่ 9 หมู่ที่ 12 ฝั่งตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ำรูปทรงแชมเปญ พร้อมงานระบบสูบน้ำบ่อบาดาล หมู่ที่ 3
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคลองซอยที่ 9 หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 13
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ำรูปทรงแชมเปญ พร้อมงานระบบสูบน้ำบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 คลองซอยที่ 11 ฝั่งตะวันตก ตำบลบึงทองหลาง
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคลองซอยที่ 9 หมู่ที่ 12 หมู่ 13 ฝั่งตะวันออก ตำบลบึงทองหลาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯโครงการ อาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ฯ
แบบแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมใหล่ทางผิวถนนจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 14
แบบแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ำรูปทรงแชมเปญ หมู่ที่ 8
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในงานจัดซื้อจัดจ้าง โครงการ อาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาดบรรจุ 200 ซีซี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถขยะมูลฝอย ขนาก 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี . หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding )
แบบแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง และบันทึกข้อความของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการจัดจ้างกล้องวงจรปิด (CCTV) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงส่องหล้า 1
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2561 การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์
แบบแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์
ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2560 การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปท.ถ.52-001 ถนนสายคลองซอยที่ 9
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ปท.ถ.52-001 ถนนคลองซอยที่ 9 ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 11, 12 ตำบลบึงทองหลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
แบบแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปท.ถ.52-001 สายถนนคลองซอยที่ 9 ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 11,12 ตำบลบึงทองหลาง
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การกำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมท่อประปาจ่ายน้ำบาดาลในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง และแบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา โครงการ ขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 ถนนคลองซอยที่ 10 ฝั่งตะวันออก
แบบแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง และใบประมาณการก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงต่อเติมสำนักงาน (กองช่าง) ห้องทำงาน ห้องเก็บของ
แบบแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง และแบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้ ข้ามคลอง 9 หมู่ที่ 13 วัดลานนา
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเรือ (โป๊ะ) กำจัดผักตบชวาและวัชพืช
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาจ้างขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 ถนนคลองซอยที่ 10 ฝั่งตะวันออก
แบบแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)และประมาณการ โครงการ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
แบบแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)และประมาณการ โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเรือ (โป๊ะ) ผักตบชวาและวัชพืช
แบบแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)และประมาณการ โครงการติดตั้งเหล็กดัดมุ้งลวด ประตูม้วนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงส่องหล้า ๑
ประกาศเรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ใบปริมาณงานโครงการปรับปรุงสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงส่องหล้า 1
สอบราคาจ้างขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 1 ถนนคลองซอยที่ 11 ฝั่งตะวันตก
รายละเอียดกำหนดราคากลางจัดซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุม
รายละเอียดกำหนดราคากลางจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดจำนวน 4 จุด
สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 ถนนคลองซอยที่ 10 ฝั่งตะวันตก
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงเสริมผิวจาราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVERLAYX)
ประกาศสอบราคาโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVERLAY) หมู่ที่ 18 ถนนคลองซอยที่ 10 ฝั่งตะวันออก
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวถนนจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 13 คลองซอยที่ 9 ฝั่งตะวันออก
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
แบบแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุง-ซ่อมแซมท่อประปาจ่ายน้ำบาดาลประจำตำบลบึงทองหลาง
ใบประมาณราคาก่อสร้างและตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
แบบแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารและสถานที่ และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
ประกาศแสดงคุณลักษณะพร้อมแบบแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน)
ประกาศแสดงคุณลักษณะพร้อมแบบแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน)
ประกาศสอบราคาโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 ถนนคลองซอยที่ 11 ฝั่งตะวันตก (ด้านซ้ายทาง) article
ประชาสัมพันธ์ การสอบราคาโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6
ประชาสัมพันธ์คุณลักษณะ พร้อมแบบแสดงวงเงินงบประมาณ การจัดซื้อชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะ (LED) ขนาดไม่น้อยกว่า 30 วัตต์ จำนวน 60 ชุด article
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 2 ถนนคลองซอยที่ 11 ฝั่งตะวันตก (ด้านขวาทาง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุง-ซ่อมแซม สะพานไม้ หมู่ที่ 11 ข้ามฝั่งหมู่ที่ 22 (ข้ามคลองหกวา)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านปากคลองหกวา-หนองจอก (ทางไปสำนักจุฬาราชมนตรี) หมู่ที่ 22
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุง-ซ่อมแซมท่อประปาจ่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลบบึงทองหลาง
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงรูปทรงแชมเปญ ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 18
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVER LAY) สายเลียบคลองซอยที่ 9 ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 15
ประกาศเพิ่มเติมโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 21 และหมู่ที่ 22 ถนนนิมิตรใหม่-ลำไทร
ประกาศสอบราคาโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 21 และหมู่ที่ 22 ถนนนิมิตใหม่-ลำไทร
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 5 ถนนคลองซอยที่ 10 (ฝั่งตะวันตก)
ประกาศยกเลิกประมูลการจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 5 ถนนคลองซอยที่ 10 (ฝั่งตะวันตก)
ประกาศสอบราคาซื้อโทรศัพท์มือถือ จำนวน 13 เครื่อง
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการวางท่อเมนประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 6 ถนนคลองซอยท่ี 10 (ฝั่งตะวันออก) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายระบบประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 5 ถนนคลองซอยท่ี 10 (ฝั่งตะวันตก) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการวางท่อเมนประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 6 ถนนคลองซอยท่ี 10 (ฝั่งตะวันออก) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายระบบประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่5 ถนนคลองซอยท่ี 10 (ฝั่งตะวันตก) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการวางท่อเมนประปาบริเวณถนนเลียบคลอง 10 (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 6
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานอาคาร 2 ห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงเสาธงและบริเวณโดยรอบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
ประกาศสอบราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ำรูปทรงแชมเปญ หมู่ที่ 11 (บริเวณวัดสุวรรณบำรุงราชวราราม)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สถ.ศพด.2)
ประกาศสอบราคาจ้างขยายเขตระบบจำหน่ายประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 2 ถนนคลองซอยที่ 11 (ฝั่งตะวันตก)
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 คลองซอยที่ 11 (ฝั่งตะวันตก)
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุง-ซ่อมแซมถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 14 เลียบคลองซอยที่ 9 (ฝั่งตะวันออก)
ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อเมนประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 6 บริเวณถนนเลียบคลองซอยที่ 10 (ฝั่งตะวันออก)
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 20 สายคลองหกวา- หนองจอก ฝั่งตะวันตก article
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้ หมู่ 5 ข้ามคลองซอยที่ 10 article
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ article
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุง-ซ่อมแซมถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณ หมู่ที่ 1 (ถนนซอยทางข้ามไปวัดโสภณาราม) คลองซอยที่ 11 (ฝั่งตะวันตก)
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง (อาคาร 2) หมู่ที่ 18
ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ถนนซอยปู่ขาว หมู่ที่ 14 ถนนเลียบคลองซอยที่ 9 (ฝั่งตะวันออก)
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุง-ซ่อมแซมท่อเมนประปาจ่ายน้ำบาดาล พี.วี.ซี ณ หมู่ที่ 3 คลองซอยที่ 11 (ฝั่งตะวันตก)
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงติดตั้งหอถังเก็บน้ำรูปทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 15 ลบ.ม. สูง 12 เมตร ณ หมู่ที่ 14 ถนนเลียบคลองซอยที่ 9 (ฝั่งตะวันออก)
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ำรูปทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 15 ลบ.ม. สูง 15 เมตร ณ หมู่ที่ 19 (บ้านนายยอดยิ่ง ผ่องใส)
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ำรูปทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 15 ลบ.ม. สูง 15 เมตร ณ หมู่ที่ 17 ถนนนิมิตรใหม่-ลำไทร
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 15 ถนนเลียบคลองซอยที่ 9 (ฝั่งตะวันออก) article
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุง-ซ่อมแซมท่อประปาจ่ายน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สถ.ศพด.2)
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก article
ประกาศสอบราคาจ้างขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 18 ถนนคลองซอยที่ 10 (ฝั่งตะวันออก)
ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ article
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการบูรณะถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยเกาะเพชร) หมู่ที่ 9 คลองซอยที่ 10 (ฝั่งตะวันตก) article
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุง-ซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลองซอยที่ 9 หมู่ที่ 13 (สะพานข้ามวัดลานนา) article
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ถนนคลองซอยที่ 10 (ฝั่งตะวันออก) article
ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (ตามรายละเอียดที่แนบ) article
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมงานลูกรัง(บดอัดแน่น)บริเวณถนนเลียบคลองแอลเล็ก หมู่ที่ 12 ถนนคลองซอยที่ 9 (ฝั่งตะวันออก)
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงานยกระดับบ่อพัก จำนวน 4 บ่อ ณ บริเวณ หมู่ที่ 1 ถนนกลุ่มบ้านนายบุญชู คลองซอยที่ 11 (ฝั่งตะวันตก)
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ ขนาด 5 วัตต์ article
ประกาศสอบราคาซื้อเต็นท์โค้ง ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 8 เมตร จำนวน 8 หลัง article
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางลอดใต้สะพานข้ามคลองซอยที่ 10 (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 18 article
ประกาศสอบราคาจ้างขยายเขตระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าแสงสว่าง)ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 18,หมู่ที่ 4 ถนนเลียบคลองซอยที่ 10 ฝั่งตะวันออก article
ประกาศสอบราคาจ้างขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค ซอยบางตะวัน หมู่ที่ 4 ถนนคลองซอยที่ 10 (ฝั่งตะวันตก) article
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง article
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ article
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ำรูปทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 15 ลบ.ม. สูง 15 เมตร หมู่ที่ 2 article
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาที่พักริมทาง ถนนพหลโยธิน-ลำลูกกา หมู่ที่ 10,11,16 และหมู่ที่ 18 article
ประกาศสอบราคาจ้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่อยู่อาศัย บริเวณวอยชุมชนวัดพิรุณศาสตร์ หมู่ที่ 5 article
กำหนดราคากลางพนักงานจ้างตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ประกาศประกวดราคาจ้าง article
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ article
แบบแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แบบแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุง-ซ่อมแซมท่อประปาจ่ายน้ำบาดาลประจำตำบลบึงทองหลาง
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการวางท่อเมนประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 6 ถนนคลองซอยท่ี 10 (ฝั่งตะวันออก) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 20 สายคลองหกวา-หนองจอก ฝั่งตะวันตก
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 15 ถนนเลียบคลองซอยที่ 9 (ฝั่งตะวันออก)
ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ article
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุง-ซ่อมแซมถนนผิวจราจรเลียบคลองแอลคลองซอยที่9ถึงคลองซอยที่ 11 article
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้ หมู่ที่ 19-20 (ข้ามคลองซอยที่10) article
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 6 เครื่อง article
ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 13 ถนนเลียบคลองแอล คลองซอยที่ 9(ฝั่งตะวันออก)
ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก(บดอัดแน่น)หมู่ที่ 18 ถนนซอยกลุ่มบ้านนายสายันต์ คุ้มนุชCopyright © 2012 All Rights Reserved.

ห้องสมุดความรู้  
ข่าวสารและชีวิตประจำวัน
เหตุการณ์สำคัญ I เบ็ดเตล็ด I วิทยุ โทรทัศน์ I การทำอาหาร I งานอดิเรก I ตกแต่ง hi5
บรรณานุกรม และความรู้ทั่วไป
บรรณานุกรม I พจนานุกรม I สารานุกรม I นามานุกรม I วารสาร นิตยสาร I บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ I งานวิจัย และโครงงาน
ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์
พระมหากษัตริย์และราชวงศ์ I บุคคลสำคัญของไทย I บุคคลสำคัญของโลก I ปฏิทิน และวันสำคัญ I ประวัติศาสตร์และอารยธรรม I ประวัติศาสตร์ไทย I พิพิธภัณฑ์และโบราณคดี I ภูมิศาสตร์และการท่องเที่ยว
ปรัชญา จิตวิทยา และศาสนา
ศาสนาพุทธ I ศาสนาคริสต์ I ศาสนาอิสลาม I ศาสนาสิกข์ I ศาสนาอื่น ๆ I ศาสนาเปรียบเทียบ
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ I สังคมศาสตร์ I รัฐศาสตร์และการปกครอง I เศรษฐศาสตร์ I บริหารธุรกิจ I กฎหมาย I ประเพณีและวัฒนธรรม I การศึกษา I บัญชีและภาษีอากร I สมาคม ชมรม และองค์กร
ภาษาและวรรณกรรม
ภาษาและการสื่อสาร I ภาษาท้องถิ่น I ภาษาไทย I ภาษาอังกฤษ I วรรณคดี I เรื่องสั้น นวนิยาย I เรื่องเร้นลับ I เรื่องเล่าและตำนาน I บทกลอน I วรรณกรรมเด็กและเยาวชน
ศิลปกรรม และการบันเทิง
สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง I ประติมากรรม I จิตรกรรมและวาดเขียน I การถ่ายภาพ I เพลงและดนตรี I ภาพยนตร์ I ศิลปะการแสดง I ศิลปินและดารา I ศิลปหัตถกรรม I เพลง และเนื้อเพลง I ละคร และซีรี่ย์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ทั่วไป I คณิตศาสตร์และสถิติ I ดาราศาสตร์ I ฟิสิกส์ I เคมี I ชีววิทยา I ธรณีวิทยา I พฤกษศาสตร์และการเกษตร I สัตวศาสตร์ I วิศวกรรมศาสตร์ I แพทยศาสตร์ I อุตสาหกรรม I สิ่งแวดล้อม
คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต
คอมพิวเตอร์และฮาร์ดแวร์ I อินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ I เขียนโปรแกรมและซอฟต์แวร์ I กราฟิกดีไซน์ I เกมส์ I มือถือและอุปกรณ์ I โทรคมนาคมและการสื่อสาร