ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
พบการทุจริต
face book บึงทองหลาง


Untitled Document

หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์เมืองไทย

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้านประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า

 ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า

ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า.pdf
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บึงทองหลาง

ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น และการรับฟังความคิดเห็น ร่าง ข้อกำหนดว่าด้วยการะบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.....
ประชาสัมพันธ์การรับเรื่องราวร้องทุกข์และแจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา หมายเลขสายด่วน1374 ของ กอ.รม.น
บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (เมษายน 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม พ.ศ.2565
ประกาศ ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
คำสั่งจังหวัดปทุมธานี เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชนเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี เตรียมส่ง "คุณมาดี" ลงพื้นที่นับจดสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565
ประกาศ เปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 และกำหนดระยะเวลาการจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลางปีการศึกษา 2565
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศ ปิดการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (เมษายน 2565)
บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (มีนาคม 2565)
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564
คำสั่งปรับปรุงคำสั่งการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม
คำสั่งปรับปรุงคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คำสั่ง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของกองช่าง
คำสั่ง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง
คำสั่ง การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2564
มอบอำนาจหน้าที่ของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน
ประกาศ กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. 2560
ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2564)
ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560
ประกาศ กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558
ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
ประกาศ กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558
รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
ประกาศ การดำเนินการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สรุปผลการตอบแบบสอบถามประชาชนในการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
ประกาศผลการลดพลังงานตามมาตรการลดการใช้พลังงานขององค์การบริการส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำปี 2564
ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
สถิติการให้บริการตามอำนาจหน้าที่ องค์การบริการส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำปีงบประมาณ 2565
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 ในรอบ 6 เดือน
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม – 31 มีนาคม 2565
สรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 6 แห่ง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำปีการศึกษา 2565
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘)
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
ประชาสัมพันธ์เชิญขวนเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “คลองสวยน้ำใส วิถีไทยต้องกลับมา”
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำในฤดูร้อน
ประชาสัมพันธ์ เรื่องสำเนาคำสั่ง
แอปพลิเคชั่น “THAI DISASTER ALERT”
ประกาศผลการสอบพนักงานจ้าง
ประชาสัมพันธ์ การงดจ่ายกระแสไฟฟ้าในกรณีผู้ใช้ไฟฟ้ามียอดค้างชำระ ตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าเรียนหลักสูตรออนไลน์ด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม(MOOC ANAMAI) รุ่นที่ 1 ปี 2565
ประกาศองค์การประกาศ การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (กุมภาพันธ์ 2565)
ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565
ประชาสัมพันธ์ยกระดับสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตการสาธารณสุข
ตรวจ ATK ผลเป็นบวก ควรทำอย่างไร????
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การฝึกเดินทางไกลของนักเรียนหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด ฝึกเดินทางไกล บริเวณพื้นที่ตำบลบึงทองหลาง
ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนพฤศจิกายน 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ขอเชิญเข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) ในระบบ ITAS
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ประชาสัมพันธ์กำชับละติดตามการจัดงานหรือกิจกรรมในพื้นที่ซึ่งมีการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก
ประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชั่น “THAI DISATER ALERT”
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้่าง ประจำปีงบประมาณ 2565
ขอความร่วมมือสถานประกอบการประเมินมาตรการ Thai Stop COVID Plus เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประชาสัมพันธ์การประเมิณตนเองตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting)
ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) และการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากกรณีที่เนื้อสุกรชำแหละมีราคาสูง
ประกาศ นโยบายบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2565
รายงานสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำปีงบประมาณ 2564
บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (มกราคม 2565)
ประชาสัมพันธ์ "การจัดการประชากรสุนัขจรจัดประเทศไทย"
ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565
ประกาศ เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565
ประกาศ กำหนดให้ถนนคลองสิบเอ็ดเป็นถนนปลอดถังขยะและกำหนดเลาทิ้งขยะมูลฝอย ของถนนคลองสิบเอ็ด ตำบลบึงทองหลาง หมู่ที่ 1, 2 และ 3
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองแจ้งตามกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ. 2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)
ประกาศ บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565
ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
ขอความร่วมมือประสานแจ้งเตือนให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งยื่นบัญชีรายชื่อรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ประชาสัมพันธ์ พื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 2 ภายใต้แผนปฏิบัติงานแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2564/2565
นโยบายไม่รับ ไม่ให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่และในเทศการต่างๆ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2564
บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ธันวาคม 2564)
รายงานผลการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำปี 2564
กฏกระทรวงที่ออกตามความใน พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์พ.ศ.2559
ประชาสัมพันธ์ การจัดทำนามสงเคราะห์ (ไทย - อังกฤษ)
ประชาสัมพันธ์โครงการลดราคาเคมีเกษตร ช่วยเกษตรกร
ประกาศ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาฯเพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนักรู้ด้านการใช้ยา
ประกาศ การชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อชำระค่าภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565
รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 18 ตำบลบึงทองหลาง แทนตำแหน่งที่ว่าง
ประชาสัมพันธ์ การชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อชำระค่าภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565
ประชาสัมพันธ์การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (พฤศจิกายน 2564)
ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติ คำนำหน้านามหญิง พ.ศ. 2551
แจ้งเปิดใช้งานระบบช่วยตอบข้อความ ตอบคำถาม ให้ข้อมูลในรูปแบบ Chatbot เพื่อบริการข้อมูลท้องถิ่นแบบอัตโนมัติ (DLA Chatbot)
แนวทางปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรม เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การประกอบศาสนพิธี พิธีกรรมทางศาสนา และประเพณี และกิจการร้านเกมส์และอินเตอร์เน็ต
การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 🔥 🌟สามารถแจ้งเหตุ ได้ภายในวันที่ 21-27 พ.ย.64 และวันที่ 29 พ.ย.64 - 5 ธ.ค.64
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อ ชำระ ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ค่าน้ำบาดาล ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
ผู้สมัครเลือกตั้งท่านใด มีความประสงค์ ที่จะแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครฯ เพื่อสังเกตการณ์ การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ประสานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ตั้งแต่บัดนี้ –วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564
ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติและแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่อใบอนุญาต พ.ศ. 2564
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมบริจาคกล่องยูเอชที อะลูมิเนียม และพลาสติกยืดได้
การเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565
สีบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ตัวอย่างเครื่องหมายที่เป็นลักษณะบัตรดีและบัตรเสีย
ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เชิญชวนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Smart vote แอปเดียวครบ จบทุกเรื่องเลือกตั้ง
บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ตุลาคม 2564)
บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (กันยายน 2564)
แจ้งข่าวการฝึกเดินทางไกลของนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ 90
ประกาศ การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชนในเขต อบต.บึงทองหลาง
ขอเชิญชวนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล แล้วใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ การประกวดคลิปวิดีโอ (Viral Clip Video) และคำขวัญ (Slogan) การรณรงค์สร้างกระแสสังคม
ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการทวงถามหนี้
เปิดรับลงทะเบียนวัคซีนซิโนฟาร์ม
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ขอเชิญประชาชนชาวตำบลบึงทองหลาง ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้และวิธีกาใช้ชุด Antigen Test Kit เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินกิจการตลาดในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)อย่างเคร่งครัด
ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น “มะลิซ้อน”
ประกาศ การกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
ประชาสัมพันธ์ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาผู้สมัครรับเลือกตั้งมาสมัครแล้วมีลักษณะต้องห้ามในการเป็นผู้ถูกจำกัดสิทธิเลือกตั้งเนื่องจากไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาหรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563
ประกาศ กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริการส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดปทุมธานี
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริการส่วนตำบลบึงทองหลาง
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริการส่วนตำบลบึงทองหลาง
ประกาศเชิญชวนสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565
ประชาสัมพันธ์ขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ์การขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ
บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (สิงหาคม 2564)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.บึงทองหลาง 20 ปี
ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมกิจการฮัจย์
ประกาศ การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2)
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
การพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัย
รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ : ITA 2563 รายละเอียดสถานะการตอบแบบวัดการรับรู้ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2)
สรุปผลการตอบแบบสอบถามประชาชนในการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ปี พ.ศ. 2563
ข้าราชการดี ต้องมีวินัย
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง (กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โควิด – 19)
ประชาสัมพันธ์โครงการ “อบรมความรู้ประกันภัย (Traning for Trainers) สำหรับประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” ประจำปี 2564
ประกาศ การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 (ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง)
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับที่ 1ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
ประชาสัมพันธ์ผลการประกวดคลิปสั้น เล่าเรื่องการใช้ทรัพยากรที่ดินและการจัดการฟื้นฟูที่ดิน
ประกาศ การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง รายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือแจ้งโรงงานและสถานประกอบการดำเนินการตามมาตรการ Good Factory Practice (GFP)
คำสั่ง เรื่อง ปิดสำนักงานเป็นการชั่วคราว
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2-64
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
ประชาสัมพันธ์ โครงการประกันภัยนาข้าว ปีการผลิต 2564
บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (พฤษภาคม 2564)
ประชาสัมพันธ์ การจัดงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2565 – 2570)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1)
ประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศ ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564
บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (เมษายน 2564)
ประชาสัมพันธ์การนำศพของผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ไปบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจ
สื่อประชาสัมพันธ์ “พลังใจ ๙๙ บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19”
ประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564
ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย
ประชาสัมพันธ์การสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2564
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม พ.ศ.2564
ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
ประชาสัมพันธ์โครงการขยายความกว้างสะพาน บริเวณถนนเลียบคลองสิบ ฝั่งตะวันออก ช่วง กม.ที่ 5+426 และ กม. 6+590
รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 22)
สถิติการให้บริการตามอำนาจหน้าที่ องค์การบริการส่วนตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ชุดที่ 1 พ.ศ.2564
ประชาสัมพันธ์ผลการวิจัยความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ชุดที่ 1 พ.ศ. 2563
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ปีงบประมาณ 2564
รายงานผลการดำเดินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
ประกาศ ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564
ประชาสัมพันโครงการ Pre-Order ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทาง E-Commerce
ประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางยันต์ กันเพียง หมู่ที่ 15
จุดตรวจโควิด-19 (RAPID TEST) ณ โดมโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น.
การแจ้งหรือการศึกษาวิจัยหรือจำหน่ายส่งออกหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุม
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่2
การแจ้งหรือการศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรเพื่อการค้า
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
รายงานสรุปผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศ รับ/โอนย้าย พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารที่ว่าง
ประกาศ การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คำสั่ง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนตำบล
คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (พ.ศ. 2563-2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง พ.ศ. 2553
ประชาสัมพันธ์ การฝึกเดินทางไกลของนักเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ 88 ในพื้นที่ตำบลบึงทองหลาง
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการ Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต ปี 2 (Plus One Blood Donation, More Blood More Lives) เพื่อรณรงค์บริจาคโลหิต ตลอดปี 2564
บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (มีนาคม 2564)
การประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564
ประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งคณะกรรมการจัดการชลประทาน(JMC)โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้
ประชาสัมพันธ์แผนการรับบริจาคโลหิต
ประชาสัมพันธ์มาตรการความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับตลาดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 เพื่อรับพังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของหน่วยงานและประชาชน (ร่าง) ผังเมืองรวมลำลูกกา – บึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
การประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์การผู้ใช้น้ำ
ขอความร่วมมือเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก
ประชาสัมพันธ์โครงการก้าวท้าใจ Season 3
ประกาศขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2564
บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564)
ประชาสัมพันธ์การรับโอน/ย้าย พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร
ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาและการปรึกษา ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
ประกาศของกรมการขนส่งทางบกเกี่ยวกับมาตรการการปฏิบัติ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ประชาสัมพันธ์และแจ้งคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเราชนะ
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์และป้องกัน COVID-19
ประกาศ การพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุเพลิงไหม้บ้าน
กำหนดการรับลงทะเบียน “โครงการเราชนะ” ในพื้นที่อำเภอลำลูกกา
แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและติดตามนโยบายโครงการ "เราชนะ"
ประชาสัมพันธ์และยืนยันผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการรายย่อยในการลงทะเบียนเราชนะ
ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์กรมหาชน) ในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินแก่เกษตรกร และผู้อยากจน
ประชาสัมพันธ์ กำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าทำเนียม
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564
คำสั่งจังหวัดปทุมธานี เรื่องกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำคลองรังสิตประยูรศักดิ์
ประชาสัมพันธ์การดำเนินการปิดกั้นทำนบปากคลอง 8 – 12
ประกาศรับสมัครเด็กปฐมวัยเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำปีการศึกษา 2564
บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ประจำเดือนมกราคม 2564)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2564 (กลุ่มพัฒนาบุคลากร)
ประกาศ การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
ประชาสัมพันธ์การติดต่อกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลำลูกกา
ประชาสัมพันธ์แนวทางการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แจ้งข้อมูลการพบเห็นหมึกสายวงฟ้า (Blue – ringed octopus)
ประชาสัมพันธ์อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและโครงการพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี
ขอความร่วมมือเกษตรกรไม่ปลูกข้าวต่อเนื่องหลังการเก็บเกี่ยว
ประกาศ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)
ขอเลื่อนงาน"ตลาดเกษตรยังชีพ"
บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ประจำเดือนธันวาคม 2563)
ประชาสัมพันธ์ การประกาศรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ. 2564
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คำสั่งจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ปิดสถานที่ และกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เลื่อน ลด งดไปก่อน งานบวช งานแต่ง เทศกาล ประเพณี ที่มีคนเยอะเพื่อลดการแพร่เชื้อ COVID-19
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนเลือกซื้อสิ้นค้า ในงาน “ตลาดเกษตรยังชีพ”
ประชาสัมพันธ์ธุรกิจงานพิมพ์ของโรงงานไผ่ กรมสรรพสามิต
ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มแนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศ เรื่อง การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564
ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร
ประชาสัมพันธ์หน่วยงานและภารกิจของกองทุนยุติธรรม
ประชาสัมพันธ์ การฝึกเดินทางไกลของนักเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ 87 ในพื้นที่ตำบลบึงทองหลาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564
รับสมัครงานงาน โครงการ รับสมัคร1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับ โทษที่เกิดจากบุหรี่ รู้แล้วรีบเลิกบุหรี่
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ประจำเดือน ตุลาคม 2563)
บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563)
ประกาศ การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564
ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
ประชาสัมพันธ์ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งฯ
ประชาสัมพันธ์การรับโอน/ย้ายพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร
บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ประจำเดือน กันยายน 2563)
ประชาสัมพันธ์ โครงการคนละครึ่ง
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2563
ประชาสัมพันธ์การออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบและไพ่ สำหรับผู้ได้รับอนุญาตต่อเนื่อง จากที่ได้รับใบอนุญาต ณ สถานประกอบการเดิม
ประกาศ การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563
ประกาศ ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563
ประชาสัมพันธ์โครงการบริการรถสุขาเคลื่อนที่
ประชาสัมพันธ์ ช้อป ชิม ตลาดเปิดท้ายปทุม
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2564
ประชาสัมพันธ์การรับโอนย้าย พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2564
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563
ประชาสัมพันธ์ Appication เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม"วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2563"
ประกาศเรื่องการตรวจสอบสถานะสิทธิของผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ
การให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลางประชาสัมพันธ์การใช้ถังดักไขมันให้ประชาชนทราบและเห็นความสำคัญของการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย
ประชาสัมพันธ์แผนรักษาความสะอาด จัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ปีงบประมาณ 2564
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการรับสมัคร/คัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 25633 และประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน้ำบริโภคเพื่อการเฝ้าระวัง กรมอนามัย พ.ศ. 2563
ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดในพื้นที่ปลูกพืช
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังการระบาดของโรคไหม้
บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ประจำเดือน สิงหาคม 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID – 19)
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมก้าวท้าใจ season 2 ต้านภัย COVID -19
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563
ประกาศอำเภอลำลูกกา เรื่อง อนุญาตขยายเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563
ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประชาสัมพันธ์การประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ฮ.ศ.1441) ของราชอาณาจักรซาอุดิอาราเบีย
บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ประจำเดือน กรกฏาคม 2563)
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลางสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศ