ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
พบการทุจริต
face book บึงทองหลาง


Untitled Document

หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์เมืองไทย

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้านประกาศ เปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 และกำหนดระยะเวลาการจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลางปีการศึกษา 2565

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง

เรื่อง เปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565.

และ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง

เรื่อง กำหนดระยะเวลาการจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง

ปีการศึกษา 2565

 

ประกาศ เปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 และกำหนดระยะเวลาการจัดการเรียนการสอน.pdf

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บึงทองหลาง

ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565
ประกาศ ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ขอเชิญร่วมบูรณะซ่อมแซมศาลหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การฝึกเดินทางไกลของนักเรียนหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด ฝึกเดินทางไกล บริเวณพื้นที่ตำบลบึงทองหลาง
ประกาศ การป้องกันและอุบัติทางถนนช่วงวันหยุดพิเศษ พ.ศ.2565
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2565
รวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี ในปี พ.ศ.2565
ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนตามกรอบการดำเนินการของคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย
ประชาสัมพันธ์โครงการ “อบรมให้ความรู้ประกันภัย(Training for the Trainers)สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” ประจำปี 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม ลด ละ เลิกเหล้า “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565
บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (มิถุนายน 2565)
ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหาเมือง(Traffy Fondue)
ประกาศ การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น และการรับฟังความคิดเห็น ร่าง ข้อกำหนดว่าด้วยการะบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.....
ประชาสัมพันธ์การรับเรื่องราวร้องทุกข์และแจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา หมายเลขสายด่วน1374 ของ กอ.รม.น
บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (เมษายน 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม พ.ศ.2565
ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
ประกาศ ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
คำสั่งจังหวัดปทุมธานี เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชนเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี เตรียมส่ง "คุณมาดี" ลงพื้นที่นับจดสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศ ปิดการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (เมษายน 2565)
บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (มีนาคม 2565)
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564
คำสั่งปรับปรุงคำสั่งการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม
คำสั่งปรับปรุงคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คำสั่ง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของกองช่าง
คำสั่ง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง
คำสั่ง การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2564
มอบอำนาจหน้าที่ของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน
ประกาศ กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. 2560
ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2564)
ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560
ประกาศ กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558
ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
ประกาศ กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558
รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
ประกาศ การดำเนินการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สรุปผลการตอบแบบสอบถามประชาชนในการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
ประกาศผลการลดพลังงานตามมาตรการลดการใช้พลังงานขององค์การบริการส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำปี 2564
ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
สถิติการให้บริการตามอำนาจหน้าที่ องค์การบริการส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำปีงบประมาณ 2565
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 ในรอบ 6 เดือน
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม – 31 มีนาคม 2565
สรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 6 แห่ง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำปีการศึกษา 2565
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘)
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
ประชาสัมพันธ์เชิญขวนเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “คลองสวยน้ำใส วิถีไทยต้องกลับมา”
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำในฤดูร้อน
ประชาสัมพันธ์ เรื่องสำเนาคำสั่ง
แอปพลิเคชั่น “THAI DISASTER ALERT”
ประกาศผลการสอบพนักงานจ้าง
ประชาสัมพันธ์ การงดจ่ายกระแสไฟฟ้าในกรณีผู้ใช้ไฟฟ้ามียอดค้างชำระ ตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าเรียนหลักสูตรออนไลน์ด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม(MOOC ANAMAI) รุ่นที่ 1 ปี 2565
ประกาศองค์การประกาศ การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (กุมภาพันธ์ 2565)
ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565
ประชาสัมพันธ์ยกระดับสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตการสาธารณสุข
ตรวจ ATK ผลเป็นบวก ควรทำอย่างไร????
แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การฝึกเดินทางไกลของนักเรียนหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด ฝึกเดินทางไกล บริเวณพื้นที่ตำบลบึงทองหลาง
ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือนพฤศจิกายน 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ขอเชิญเข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) ในระบบ ITAS
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ประชาสัมพันธ์กำชับละติดตามการจัดงานหรือกิจกรรมในพื้นที่ซึ่งมีการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก
ประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชั่น “THAI DISATER ALERT”
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้่าง ประจำปีงบประมาณ 2565
ขอความร่วมมือสถานประกอบการประเมินมาตรการ Thai Stop COVID Plus เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประชาสัมพันธ์การประเมิณตนเองตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting)
ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) และการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากกรณีที่เนื้อสุกรชำแหละมีราคาสูง
ประกาศ นโยบายบริหารความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2565
รายงานสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำปีงบประมาณ 2564
บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (มกราคม 2565)
ประชาสัมพันธ์ "การจัดการประชากรสุนัขจรจัดประเทศไทย"
ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565
ประกาศ เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565
ประกาศ กำหนดให้ถนนคลองสิบเอ็ดเป็นถนนปลอดถังขยะและกำหนดเลาทิ้งขยะมูลฝอย ของถนนคลองสิบเอ็ด ตำบลบึงทองหลาง หมู่ที่ 1, 2 และ 3
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองแจ้งตามกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ. 2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2565
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)
ประกาศ บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565
ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
ขอความร่วมมือประสานแจ้งเตือนให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งยื่นบัญชีรายชื่อรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ประชาสัมพันธ์ พื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 2 ภายใต้แผนปฏิบัติงานแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2564/2565
นโยบายไม่รับ ไม่ให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่และในเทศการต่างๆ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2564
บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ธันวาคม 2564)
รายงานผลการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำปี 2564
กฏกระทรวงที่ออกตามความใน พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์พ.ศ.2559
ประชาสัมพันธ์ การจัดทำนามสงเคราะห์ (ไทย - อังกฤษ)
ประชาสัมพันธ์โครงการลดราคาเคมีเกษตร ช่วยเกษตรกร
ประกาศ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565
ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สื่อความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาฯเพื่อการส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนักรู้ด้านการใช้ยา
ประกาศ การชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อชำระค่าภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565
รายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 18 ตำบลบึงทองหลาง แทนตำแหน่งที่ว่าง
ประชาสัมพันธ์ การชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อชำระค่าภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2565
ประชาสัมพันธ์การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (พฤศจิกายน 2564)
ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติ คำนำหน้านามหญิง พ.ศ. 2551
แจ้งเปิดใช้งานระบบช่วยตอบข้อความ ตอบคำถาม ให้ข้อมูลในรูปแบบ Chatbot เพื่อบริการข้อมูลท้องถิ่นแบบอัตโนมัติ (DLA Chatbot)
แนวทางปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรม เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การประกอบศาสนพิธี พิธีกรรมทางศาสนา และประเพณี และกิจการร้านเกมส์และอินเตอร์เน็ต
การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 🔥 🌟สามารถแจ้งเหตุ ได้ภายในวันที่ 21-27 พ.ย.64 และวันที่ 29 พ.ย.64 - 5 ธ.ค.64
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อ ชำระ ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ค่าน้ำบาดาล ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
ผู้สมัครเลือกตั้งท่านใด มีความประสงค์ ที่จะแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครฯ เพื่อสังเกตการณ์ การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ประสานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ตั้งแต่บัดนี้ –วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564
ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติและแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่อใบอนุญาต พ.ศ. 2564
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมบริจาคกล่องยูเอชที อะลูมิเนียม และพลาสติกยืดได้
การเพิ่มชื่อ - ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565
สีบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ตัวอย่างเครื่องหมายที่เป็นลักษณะบัตรดีและบัตรเสีย
ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เชิญชวนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Smart vote แอปเดียวครบ จบทุกเรื่องเลือกตั้ง
บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ตุลาคม 2564)
บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (กันยายน 2564)
แจ้งข่าวการฝึกเดินทางไกลของนายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ 90
ประกาศ การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชนในเขต อบต.บึงทองหลาง
ขอเชิญชวนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล แล้วใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ การประกวดคลิปวิดีโอ (Viral Clip Video) และคำขวัญ (Slogan) การรณรงค์สร้างกระแสสังคม
ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการทวงถามหนี้
เปิดรับลงทะเบียนวัคซีนซิโนฟาร์ม
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ขอเชิญประชาชนชาวตำบลบึงทองหลาง ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้และวิธีกาใช้ชุด Antigen Test Kit เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินกิจการตลาดในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)อย่างเคร่งครัด
ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น “มะลิซ้อน”
ประกาศ การกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
ประชาสัมพันธ์ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาผู้สมัครรับเลือกตั้งมาสมัครแล้วมีลักษณะต้องห้ามในการเป็นผู้ถูกจำกัดสิทธิเลือกตั้งเนื่องจากไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาหรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563
ประกาศ กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริการส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดปทุมธานี
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริการส่วนตำบลบึงทองหลาง
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริการส่วนตำบลบึงทองหลาง
ประกาศเชิญชวนสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565
ประชาสัมพันธ์ขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ์การขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ
บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (สิงหาคม 2564)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.บึงทองหลาง 20 ปี
ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมกิจการฮัจย์
ประกาศ การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2)
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
การพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง การพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัย
รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ : ITA 2563 รายละเอียดสถานะการตอบแบบวัดการรับรู้ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (รอบที่ 2)
สรุปผลการตอบแบบสอบถามประชาชนในการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ปี พ.ศ. 2563
ข้าราชการดี ต้องมีวินัย
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง (กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โควิด – 19)
ประชาสัมพันธ์โครงการ “อบรมความรู้ประกันภัย (Traning for Trainers) สำหรับประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” ประจำปี 2564
ประกาศ การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 (ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง)
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับที่ 1ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
ประชาสัมพันธ์ผลการประกวดคลิปสั้น เล่าเรื่องการใช้ทรัพยากรที่ดินและการจัดการฟื้นฟูที่ดิน
ประกาศ การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง รายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือแจ้งโรงงานและสถานประกอบการดำเนินการตามมาตรการ Good Factory Practice (GFP)
คำสั่ง เรื่อง ปิดสำนักงานเป็นการชั่วคราว
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 2-64
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
ประชาสัมพันธ์ โครงการประกันภัยนาข้าว ปีการผลิต 2564
บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (พฤษภาคม 2564)
ประชาสัมพันธ์ การจัดงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2564
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2565 – 2570)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศ การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 1)
ประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศ ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564
บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (เมษายน 2564)
ประชาสัมพันธ์การนำศพของผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ไปบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจ
สื่อประชาสัมพันธ์ “พลังใจ ๙๙ บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19”
ประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564
ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย
ประชาสัมพันธ์การสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2564
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม พ.ศ.2564
ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
ประชาสัมพันธ์โครงการขยายความกว้างสะพาน บริเวณถนนเลียบคลองสิบ ฝั่งตะวันออก ช่วง กม.ที่ 5+426 และ กม. 6+590
รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 22)
สถิติการให้บริการตามอำนาจหน้าที่ องค์การบริการส่วนตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ชุดที่ 1 พ.ศ.2564
ประชาสัมพันธ์ผลการวิจัยความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ชุดที่ 1 พ.ศ. 2563
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ปีงบประมาณ 2564
รายงานผลการดำเดินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
ประกาศ ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564
ประชาสัมพันโครงการ Pre-Order ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทาง E-Commerce
ประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางยันต์ กันเพียง หมู่ที่ 15
จุดตรวจโควิด-19 (RAPID TEST) ณ โดมโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น.
การแจ้งหรือการศึกษาวิจัยหรือจำหน่ายส่งออกหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุม
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่2
การแจ้งหรือการศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรเพื่อการค้า
การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
รายงานสรุปผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศ รับ/โอนย้าย พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารที่ว่าง
ประกาศ การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คำสั่ง บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนตำบล
คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (พ.ศ. 2563-2566)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง พ.ศ. 2553
ประชาสัมพันธ์ การฝึกเดินทางไกลของนักเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ 88 ในพื้นที่ตำบลบึงทองหลาง
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการ Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต ปี 2 (Plus One Blood Donation, More Blood More Lives) เพื่อรณรงค์บริจาคโลหิต ตลอดปี 2564
บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (มีนาคม 2564)
การประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564
ประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งคณะกรรมการจัดการชลประทาน(JMC)โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้
ประชาสัมพันธ์แผนการรับบริจาคโลหิต
ประชาสัมพันธ์มาตรการความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับตลาดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม
ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 เพื่อรับพังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของหน่วยงานและประชาชน (ร่าง) ผังเมืองรวมลำลูกกา – บึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
การประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์การผู้ใช้น้ำ
ขอความร่วมมือเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก
ประชาสัมพันธ์โครงการก้าวท้าใจ Season 3
ประกาศขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2564
บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564)
ประชาสัมพันธ์การรับโอน/ย้าย พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร
ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาและการปรึกษา ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
ประกาศของกรมการขนส่งทางบกเกี่ยวกับมาตรการการปฏิบัติ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ประชาสัมพันธ์และแจ้งคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการเราชนะ
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์และป้องกัน COVID-19
ประกาศ การพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุเพลิงไหม้บ้าน
กำหนดการรับลงทะเบียน “โครงการเราชนะ” ในพื้นที่อำเภอลำลูกกา
แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและติดตามนโยบายโครงการ "เราชนะ"
ประชาสัมพันธ์และยืนยันผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการรายย่อยในการลงทะเบียนเราชนะ
ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน้าที่ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์กรมหาชน) ในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินแก่เกษตรกร และผู้อยากจน
ประชาสัมพันธ์ กำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าทำเนียม
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564
คำสั่งจังหวัดปทุมธานี เรื่องกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำคลองรังสิตประยูรศักดิ์
ประชาสัมพันธ์การดำเนินการปิดกั้นทำนบปากคลอง 8 – 12
ประกาศรับสมัครเด็กปฐมวัยเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำปีการศึกษา 2564
บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ประจำเดือนมกราคม 2564)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2564 (กลุ่มพัฒนาบุคลากร)
ประกาศ การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
ประชาสัมพันธ์การติดต่อกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลำลูกกา
ประชาสัมพันธ์แนวทางการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แจ้งข้อมูลการพบเห็นหมึกสายวงฟ้า (Blue – ringed octopus)
ประชาสัมพันธ์อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและโครงการพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี
ขอความร่วมมือเกษตรกรไม่ปลูกข้าวต่อเนื่องหลังการเก็บเกี่ยว
ประกาศ มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)
ขอเลื่อนงาน"ตลาดเกษตรยังชีพ"
บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ประจำเดือนธันวาคม 2563)
ประชาสัมพันธ์ การประกาศรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ สาขาต่าง ๆ ประจำปี พ.ศ. 2564
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คำสั่งจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ปิดสถานที่ และกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เลื่อน ลด งดไปก่อน งานบวช งานแต่ง เทศกาล ประเพณี ที่มีคนเยอะเพื่อลดการแพร่เชื้อ COVID-19
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนเลือกซื้อสิ้นค้า ในงาน “ตลาดเกษตรยังชีพ”
ประชาสัมพันธ์ธุรกิจงานพิมพ์ของโรงงานไผ่ กรมสรรพสามิต
ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มแนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศ เรื่อง การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564
ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร
ประชาสัมพันธ์หน่วยงานและภารกิจของกองทุนยุติธรรม
ประชาสัมพันธ์ การฝึกเดินทางไกลของนักเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ 87 ในพื้นที่ตำบลบึงทองหลาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564
รับสมัครงานงาน โครงการ รับสมัคร1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับ โทษที่เกิดจากบุหรี่ รู้แล้วรีบเลิกบุหรี่
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ประจำเดือน ตุลาคม 2563)
บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563)
ประกาศ การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564
ประกาศ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
ประชาสัมพันธ์ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งฯ
ประชาสัมพันธ์การรับโอน/ย้ายพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร
บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ประจำเดือน กันยายน 2563)
ประชาสัมพันธ์ โครงการคนละครึ่ง
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2563
ประชาสัมพันธ์การออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบและไพ่ สำหรับผู้ได้รับอนุญาตต่อเนื่อง จากที่ได้รับใบอนุญาต ณ สถานประกอบการเดิม
ประกาศ การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566
ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563
ประกาศ ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563
ประชาสัมพันธ์โครงการบริการรถสุขาเคลื่อนที่
ประชาสัมพันธ์ ช้อป ชิม ตลาดเปิดท้ายปทุม
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2564
ประชาสัมพันธ์การรับโอนย้าย พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2564
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563
ประชาสัมพันธ์ Appication เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม"วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2563"
ประกาศเรื่องการตรวจสอบสถานะสิทธิของผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ
การให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลางประชาสัมพันธ์การใช้ถังดักไขมันให้ประชาชนทราบและเห็นความสำคัญของการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย
ประชาสัมพันธ์แผนรักษาความสะอาด จัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ปีงบประมาณ 2564
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการรับสมัคร/คัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 25633 และประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน้ำบริโภคเพื่อการเฝ้าระวัง กรมอนามัย พ.ศ. 2563
ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดในพื้นที่ปลูกพืช
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังการระบาดของโรคไหม้
บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ประจำเดือน สิงหาคม 2563)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ในการป้องกันการติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID – 19)
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมก้าวท้าใจ season 2 ต้านภัย COVID -19
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563
ประกาศอำเภอลำลูกกา เรื่อง อนุญาตขยายเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563
ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประชาสัมพันธ์การประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ฮ.ศ.1441) ของราชอาณาจักรซาอุดิอาราเบีย
บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ประจำเดือน กรกฏาคม 2563)
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลางสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
ประชาสัมพันธ์การรับโอน/ย้าย พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ประจำปีงบประมาณ 2563
คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ประชาสัมพันธ์ การฝึกเดินทางไกลของนักเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ 86 ในพื้นที่ตำบลบึงทองหลาง
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทเพลง ชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal
ประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรมกลุ่มที่ 1
ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่สื่อรณรงค์ป้องกันเชื้อโควิด – 19
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเกษตกรหรือบุคลเข้ารับสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2563
ประกาศ การมอบอำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้แก่รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ 2563
ประชาสัมพันธ์กระบวนงานที่เป็นตัวอย่างที่ดี Best Practice ปี 2563
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
โครงการ “1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ประชาสัมพันธ์คู่มือปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาทของโรคโควิด 19สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 3
สรุปผลการตอบแบบสอบถามประชาชนในการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ปี พ.ศ. 2562
โครงการศึกษาการพัฒนาจังหวัดปทุมธานีเมืองคุณภาพ Quality Pathum Thani 2020
ขอเชิญร่วมงาน"มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563" (Thailand Research Expo 2020)
รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงานแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
ประชาสัมพันธ์ กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ประกาศกรมอนามัย คำแนะนำ และสื่อความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
มาตรการผ่อนคลายการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ประชาสัมพันธ์ โครงการการประกวด ” NEW GEN HUG บ้านเกิด”
ประชาสัมพันธ์การรับโอน/ย้าย พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ประจำปีงบประมาณ 2563
การบังคับใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ (ฤดูน้ำแดง)
รายงานสรุปจำนวนผู้มารับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำปีงบประมาณ 2563
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ประจำปี 2563
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี 2562 รอบ 12 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง จังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ 2562
มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) แพร่ระบาด
ประชาสัมพันธ์ มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ประจำเดือน พฤษภาคม 2563)
ขอเชิญเข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในระบบ ITAS
กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ ประจำปีพ.ศ.2563 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลางสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม พ.ศ.2563
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2562 (รอบ 12 เดือน)
แผนปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2563
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง การกักตุนโภคภัณฑ์
ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขสำหรับ ตลาดสด ตลาดนัด และตลาดน้ำในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-๑๙)
ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2020)
ประชาสัมพันธ์ การแจ้งและการขออนุญาตให้ศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า
ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอน วิธีการและหลักเกณฑ์ในการคัดกรองผู้มีสิทธ์ได้รับการชดเชยรายได้
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดเกี่ยวกับพืชกระท่อม
มาตรการผ่อนคลายการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชนของสำนักงานที่ดินในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) และในช่วงเวลาปกติ
แนวทางและวิธีการจัดการศพมุสลิมที่เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของสำนักจุฬาราชมนตรี
ประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจแห่งประเทศไทย
ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติในการบริจาคหรือแจกจ่ายสิ่งของช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ปิดสถานที่และการผ่อนปรนมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID -19
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจการป้องกันและยับยั้งภัยพิบัติ กรณีภัยจากโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วในสถานการณ์(COVID-19)
คำแนะนำเกี่ยวกับจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home)
ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่7) เพื่อลดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่างๆ กรณีการแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประกาศ ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563
มาตรการการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง มาตรการสำหรับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2564
บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน
ประกาศยกเลิกโครงการประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสถาพ จำนวน 98 รายการ
รายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดการรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ปีการศึกษา 2563
ประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจาดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563
กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 โครงการประเมินผลและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองลำลูกกา – บึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี (ปรับปรุงครั้งที่ 2 )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พ.ศ. 2563
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลาง
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือในการกวดขันการเล่นดอกไม่เพลิง การจุดและปล่อย พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง การเตรียมการป้องและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2563
ประชาสัมพันธ์ การฝึกเดินทางไกลของนักเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ 84 ในพื้นที่ตำบลบึงทองหลาง
ประชาสัมพันธ์การต่ออายุใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด้าว
แจ้ง ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ห้างหุ้นส่วน จำกัด อามีนทราเวล แอนด์ ทัวร์ ขอยกเลิกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบกิจการฮัจย์
ประกาศ การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 แก้ไข ครั้งที่ 2/2562
ประกาศ การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 แก้ไข ครั้งที่ 1/2562
ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องการป้องกันโรคและภัยสุขภาพ ที่เกิดขึ้นใยช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รายงานผลการติดตามและประเมิณผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 22561 – 2565) ประจำปีงบประมาณ 2562
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2562
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2562
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจบทบาทของกฏหมายคุ้มครองพันธ์พืช
ประชาสัมพันธ์ การรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสมทบ “กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี”
ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือนกันยายน 2562
ประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริม การท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้”
ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือนสิงหาคม 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศอำเภอลำลูกกา เรื่อง อนุญาตขยายเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562
ประกาศเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2
บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2562
กรมประชาสัมพันธ์ ได้แจ้งรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลด้วยวิธีการจัดทำโพล (Poll) เรื่องขออนุญาตให้ใช้กัญชาและกระท่อมในการแพทย์
ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัย 3 ประจำปี พ.ศ.2562
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2562
การสำรวจข้อมูลภาคสนามในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง การหลอกลวงการระดมทุนเพื่อดำเนินกิจการที่มีลักษณะได้ค่าตอบแทน (ช่วย 1,000 จะได้รับผลตอบแทน 1 ล้านบาท)
ประกาศกรมควบคุมโรค และภัยสุขภาพที่เกิดในฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลางร่วมรณรงค์ “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562” 17 กรกฎาคม 2562
ประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง มาตรการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ประชาสัมพันธ์ ผลการปฏิบัติงานมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 1 ราย บ้านเลขที่ 39/39 หมูที่ 18 ตำบลบึงทองหลาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว (พ.ศ. 2561 - 2564)
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
งบแสดงผลดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
รายงานผลวิจัยความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปี 2561
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงฤดูฝน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม พ.ศ. 2562
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2562
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 2562
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตปี 2562 รอบ 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2561 รอบ 12 เดือน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง การสำรวจข้อมูลภาคสนามในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัย 2 ประจำปี พ.ศ.2562
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี พ.ศ.2562
ประชาสัมพันธ์ การฝึกเดินทางไกลของนักเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ 83 ในพื้นที่ตำบลบึงทองหลาง
ช่องการการติดต่อสื่อสารกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
รายงานสรุปจำนวนผู้มารับบริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่องการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ค่าน้ำประปาบาดาล ค่าขยะมูลฝอย และค่าธรรมเนียมต่างๆ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง รายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามโครการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ขอเชิญชวนร่วมประดับตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
ประชาสัมพันธ์ การแอบอ้างซื่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อตรวจสอบธุรกิจ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง
ประชาสัมพันธ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4)
ประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการและการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประชาสัมพันธ์ การยื่นคำขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนวันเลือกตั้ง (การลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า)
แจ้งเตือนประชาชนไม่เผาตอซังข้าว หรือพืชทางการเกษตร ขยะ ฯลฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ดำเนินการเปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2562
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง การเตรียมการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2562
แจ้ง ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง วิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (หมู่บ้าน/ชุมชนจัดการตนเอง) เรื่อง การจัดเก็บ และขนขยะมูลฝอย เรื่อง ลงทะเบียนผู้ต้องการขยะมูลฝอยอินทรีย์ และขยะเปียกไปใช้ประโยชน์
ประชาสัมพันธ์ การฝึกเดินทางไกลของนักเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการแอบอ้างเชิญชวนให้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ด้วยเงินสนับสนุนจากต่างประเทศ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง กำหนดยื่นแบบการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ประจำปี 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง กำหนดยื่นแบบการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ประจำปี 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการเข้าสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ประชาสัมพันธ์ข้อแนะนำของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี 2561 รอบ 6 เดือนหลัง
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี 2561 รอบ 6 เดือนแรก
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานสรุปจำนวนผู้มารับบริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำปีงบประมาณ 2561
ประชาสัมพันธ์ข้อแนะนำของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561
เปิดรับสมัคร แข่งขันเรือพาย
ประชาสัมพันธ์มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2561/62
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้ง 1 โครงการสำรวจและออกแบบรายละเอียด ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (ด้านตะวันออก) ช่วงจุดตัด ทล.305-ทล.34 ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2
ประชาสัมพันธ์ งานอบรมสัมมนาวิชาการ เพื่อการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Thailand Local Government Summit 2018
โครงการแข่งขันเรือพายวันออกพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2562
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
ประชาสัมพันธ์ เชิญผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประกวดการ์ตูนคาแรคเตอร์ "ท่าทางที่อยากเห็นและไม่อยากเห็นในครอบครัว" ชิงเงินรางวัลกว่า 65,000 บาท
แจ้งเตือนภัยการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
ประชาสัมพันธ์ เน็ตประชารัฐ ในพื้นที่ตำบลบึงทองหลาง จุดปล่อยสัญญาณ WIFI และการเข้าใช้
ประชาสัมพันธ์ ตามที่ มีประชาชนร้องเรียนเรื่อง มีกลิ่นเหม็นบริเวณพื้นที่หมู่ที่ 3
รณรงค์การสวมหมวกนิรภัยเพื่อความปลอดภัย ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
ประชาสัมพันธ์ เรื่องความล่าช้าในการเก็บขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
ประกาศ อำเภอลำลูกกา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ นำ้ประปาบาดาล หมู่ที่ 2 ตำบลบึงทองหลาง
ประกาศ อำเภอลำลูกกา เรื่องแจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง
มีบริษัทแอบอ้างให้เงินทุนกู้ยืมแก่เกษตรกรในพื้นที่
ประกาศ อำเภอลำลูกกา เรื่อง อนุญาตขยายเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
ขั้นตอนการดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้า ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
คำแนะนำการดำเนินโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ
ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (การประชุมใหญ่ ครั้งที่ 1) โครงการสำรวจและออกแบบถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (ด้านตะวันออก) ช่วงจุดตัดทาง ทล.305 – ทล.34 ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2
ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังการลงทุนที่อาจเข้าข่ายอันมีลักษณะการเป็นแชร์ลูกโซ่ (Blockmine)”
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง การสำรวจข้อมูลภาคสนามในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เพื่อจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอดับกระแสไฟฟ้าบริเวณ หมู่ที่ 6
ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศโครงการ(การประชุมใหญ่ครั้งที่ 1 ของโครงการ สำรวจและออกแบบถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 3 (ด้านตะวันออก) ช่วงจุดตัด ทล.305-ทล.35 ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
ประกาศ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561
ประกาศอำเภอลำลูกกา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561
ประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนยุติธรรม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม พ.ศ. 2561
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)
ประชาสัมพันธ์ คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปี 2561 รอบที่ 1
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561
ประชาสัมพันธ์ การฝึกเดินทางไกลของนักเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
ขอเชิญชวนประชาชนสนับสนุนการใช้น้ำดื่มบรรจุขวดที่ไม่มีแคปซีล
ประชาสัมพันธ์ เรื่องความล่าช้าในการเก็บขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
ลงพื้นที่ตรวจติดตาม โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์
ประกาศขอดับกระแสไฟฟ้า
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พ.ศ.2561
กิจกรรมโครงการ จิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ ตำบลบึงทองหลาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ พ.ศ.2561
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน(มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 5-7 เมษายน 2561)"
ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำปีการศึกษา 2561
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (9 ก.พ.61)
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง การให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2561
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2561
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุมาขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พิการ ขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยความพิการ
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก
กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนจากทุกเหล่าทัพ และบุคคลพลเรือน (ชาย) อายุตั้งแต่ 20 – 28 ปี เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ (อัตราพลอาสาสมัคร) เป็นจำนวนมาก
ประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลำลูกกา
ประกาศเตือนภัยมิจฉาชีพ..รวมรูปแบบที่มิจฉาชีพนำมาหลอกลวงประชาชนในขณะนี้
ประชาสัมพันธ์ สถานที่ให้บริการรับชำระค่าไฟฟ้า (ฟรีค่าทำเนียม) PEA Shop
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
กิจกรรมสะท้อนข้อมูล และจัดทำแผนพลังงานชุมชน
รายงานผลการปฏบัติงาน ประจำปี 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง กำหนดยื่นแบบภาษี โรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ประจำปี 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษี บำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561 ถึงปี 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศการปีใหม่ พ.ศ. 2561
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)
รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562) ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2 (เมษายน – กันยายน 2560)
ประชาสัมพันธ์ เทศการข้าวใหม่
ประกาศอำเภอลำลูกกา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560
ประชาสัมพันธ์ การฝึกเดินทางไกลของนักเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด บริเวณพื้นที่ตำบลบึงทองหลาง
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่อง บริษัท เชียงใหม่ เทรลส์ จำกัด ขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการฮัจย์
บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
สัญญาประชาคม สัญญาใจไทยทั้งชาติ
ร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่ หน้าที่คนไทย ร่วมใจจัดการขยะ
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบการเงินอื่นๆ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (กรกฎาคม 2560 - กันยายน 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายป้องกันการทุจริต
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 1) องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การใช้และรักษารถยนต์ส่วนกลาง
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2560
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560
กำหนดการจัดทำแผนประชาคมโครงการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560
100 ปี ธงไตรรงค์ ประวัติศาสตร์ธงชาติไทย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติม )ฉบับที่ 3)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงส่องหล้า๑
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
รายงานผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำปี 2559
ประกาศอำเภอลำลูกกา เรื่อง อนุญาตขยายเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560
เชิญชวน ร่วม ประดับธง “สก” และธงชาติ
ขอเชิญชวน ร่วมประดับธงชาติไทย
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง เรียกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560
“ขายข้าวเปลือก ให้ได้ราคาดี”
ประชาสัมพันธ์ศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวจังหวัดปทุมธานี
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ขอเชิญร่วมบริจาคมือถือเก่าเพื่อสร้างชีวิตใหม่ให้สังคม ภายใต้โครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา”
รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 -2562) ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 1 (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560)
ประชาสัมพันธ์ ของแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา
บริการรับชำระ ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ค่าน้ำประปา ค่าขยะมูลฝอย
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ขอเชิญร่วมกิจกรรม โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2560
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวตำบลบึงทองหลาง ตอบคำถามนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ
กำหนดค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร (ต่อเดือน) เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการประเมินค่ารายปี ประจำปีภาษี 2561
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 60/61 รอบที่ 1 ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ขอเชิญเที่ยวชมนิทรรศการแสดงผลงานทางพิพิธภัณฑ์และอนุสรณสถานแห่งประเทศไทย "รักชาติ เฟสติวัล"
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง "การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0"
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัย และความสงบเรียบร้อยในการจัดงานรื่นเริง หรืองานเทศกาลสำคัญ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยาน จากการปล่อยโคมลอย/โคมควัน
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ขอเชิญชวนmทุกคน กด Like & Share Face book เพจ ปรองดองเป็นของประชาชน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลางเชิญชวนประชาชนชาวตำบลบึงทองหลาง ปลูก'ดอกดาวเรือง'หรือดอกไม้สีเหลือง ช่วงวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง การเตรีมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม พ.ศ.2560
เชิญชวนประชาชนบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน ประจำปี 2560
จังหวัดปทุมธานี เชิญชวนร่วมบริจาคเงินมูลนิธิ
ประชาสัมพันธ์การฝึกเดินทางไกลของนักเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด
ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลที่พักอาศัยของคนต่างด้าว
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม MOBILE SEVICE
ประชาสัมพันธ์การทำสำมะโน อุตสาหกรรม
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประชาสัมพันธ์ แจ้งประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกำหนดให้เกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร พ.ศ. 2560
“ชุมชนต้นแบบแห่งความดี”
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พ.ศ.2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560
ประกาศอำเภอลำลูกกา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2560
จังหวัดปทุมธานีขอความร่วมมือจากเกษตรกร งดปลูกข้าวนาปรัง ครั้งที่ 2 ปีการเพาะปลูก 2559/60
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2017)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมค่ายยุวชนประชาธิปไตยสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง การเตรียมการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2560
ประชาสัมพันธ์การฝึกเดินทางไกลของนายททารนักเรียนในพื้นที่ตำบลบึงทองหลาง
ประชาสัมพันธ์ โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายประปาส่วนภูมิภาค
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 2
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสถานบริการตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 สถานบันเทิง การจัดงานประจำปี งานมหรสพ งานบันเทิงและกิจกรรมต่างๆ ในช่วงมีงานพระราชพิธีพระบรมศพ เมื่อพ้นกำหนด 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
กิจกรรมจำหน่ายข้าวสารสหกรณ์ และสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือชาวนา และร่วมสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2559
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2559
ประกาศ การรับหมายเรียก ทหารกองเกิน
ประกาศ การลงบัญชีทหารกองเกิน อำเภอลำลูกกา
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบการเงินอื่นๆ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559
ประกาศอำเภอลำลูกกา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การยื่นแบบชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้ายประจำปี ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
ร่วมลงนามถวายความอาลัยพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรีหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
กำหนดการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ/คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2561
ประชาสัมพันธ์มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2559/60
ประชาสัมพันธ์สรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินประจำปี 2560
ประกาศอำเภอลำลูกกา เรื่อง อนุญาตขยายเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อสภาพ article
ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง
ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมทำบุญคนละ 1 บาท ในการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองอำเภอลำลูกกา article
ประชาสัมพันธ์สำเนาเอกสารฝึกอบรมวิทยากรครู ก. และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบทบัญญัติและสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ
ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม พ.ศ. 2559
ประชาสัมพันธ์ การขอรับความช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบจาก พายุฝน ลมกระโชคแรง
เกร็ดความรู้ ประชาคมอาเซียน
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ร่วมรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559
ประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ แจ้งสถานการณ์น้ำและการเพาะปลูกข้าวนาปี ปีการเพาะปลูก 2559
ประกาศ กระทรวงเกษตร เรื่อง กำหนดฤดูปลามีไข่ และกำหนดชนิดขนาด และวิธีการใช้เครื่องมือทำการประมง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง กำหนดราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร(ต่อเดือน)
ประกาศการเตรียมการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2559 article
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือก "แม่ดีเป็นศรีของชาติ" ประจำปี พ.ศ.2559 article
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ปี 2559 article
PEA จับมือเคาน์เตอร์เซอร์วิส นำร่องบริการรับชำระค่าไฟฟ้า Online
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิเข้ารับการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
ประชาสัมพันธ์การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทย
ประชาสัมพันธ์โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.2559 article
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+Earth Hour 2016) article
ประชาสัมพันธ์เรื่อง การขอความร่วมมือภาคประชาชน เพื่อป้องกันการเกิดภาวะการขาดแคลนน้ำบาดาล article
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง ปิดการเรียน - การสอน ภาคเรียนที่ 2/2558
ประชาสัมพันธ์การดำเนินการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชน article
แจ้งสาเหตุน้ำบาดาลหมู่ 12 ไม่ใหลและการดำเนินการแก้ไข
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2559
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2559
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกการดับเพลิงขั้นต้น แก่สถานประกอบกิจการ
ประชาสัมพันธ์การออกใบอนุญาตขายสุรา ยาเส้น ยาสูบและไพ่
กรอบระยะเวลาและกิจกรรมดำเนินการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
กรอบระยะเวลาและกิจกรรมดำเนินการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
ขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วน ร่วมแรงร่วมใจกันรณรงค์ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรเฉพาะด้านประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ article
ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก article
ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.บึงทองหลาง เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พ.ศ. 2559 article
ประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานสรุปผลการจัดประชุมรับความคิดเห้นของประชาชน "เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ อปท." ในวันที่ 8 ธ.ค. 2558 ณ วัดทำเลทอง article
ประชาสัมพันธ์ ประกาศเรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2559 article
เชิญชวนเกษตรกรในพึ้นที่ตำบลบึงทองหลาง งดเผาตอซังฟางข้าว
ประชาสัมพันธ์การออกใบอนุญาตขายสุรา ยาเส้น ยาสูบและไพ่ ประจำปี 2559 เป็นการล่วงหน้า article
ขอเชิญร่วม "โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา" เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 article
ขอเชิญชวนประดับธงชาติไทย และธงตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2558 article
ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ธันวาคม 2558 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
ประกาศการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลลอยกระทง พ.ศ.2558 article
ขอความร่วมมือในการตรวจสอบจุดพบ (แหล่งแกะนอน) ค้างคาวแม่ไก่เพื่อการเฝ้าระวัง
การให้บริษัท สัญญาประกันภัย จำกัด (มหาชน) หยุดรับประกันภัยเป็นการชั่วคราว article
กิจกรรมซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ
ประชาสัมพันธ์ โครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
ประชาสัมพันธ์ โครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
ประกาศเรื่องกำหนดยื่นแบบการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ประจำปี 2559 article
ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ เรื่อง การร่างรัฐธรรมนูญ ตามสารที่นายกรัฐมนตรีส่งถึงประชาชน เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 article
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์ศูนย์ดำรงธรรม ชื่อ "แก้ทุกข์ 24 ชั่วโมง"
ประกาศสภา อบต.บึงทองหลาง เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2558
ประกาศสภา อบต.บึงทองหลาง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2558
การจ้างแรงงานเกษตรกรในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558
ประชาสัมพันธ์ การสร้างความเข้าใจ เรื่อง การร่างรัฐธรรมนูญและการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง article
ประกาศเรื่องการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 article
ประกาศการรับขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 article
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลำลูกกา ประชาสัมพันธ์ประกาศแจ้งเตือนให้ระวังกลุ่มมิจฉาชีพทำใบแจ้งเตือนตัดปลอมและแอบอ้างเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้า article
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558
ประกาศสภา อบต.บึงทองหลาง เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมประชุมสภา อบต.บึงทองหลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558
ประกาศ อบต.บึงทองหลาง เรื่อง การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 article
ประชาสัมพันธ์เรื่องชำรุดถนนคลองซอยที่ 10 (ฝั่งตะวันออก) หมู่ 5
ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้าในคน ฉบับที่ 1
ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำบาดาลขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
ประชาสัมพันธ์ข่าวการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี
ประชาสัมพันธ์ข่าวการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี
ประกาศเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยาน จากการปล่อยโคมลอย/โคมควัน
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง"
ประชาสัมพันธ์ ประกาศการควบคุมโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส
ประกาศ อบต.บึงทองหลาง เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม พ.ศ.2558
ประกาศสภา อบต.บึงทองหลาง เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.บึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2557
ประกาศสภา อบต.บึงทองหลาง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2557
ประกาศสภา อบต.บึงทองหลาง เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.บึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2557
ประกาศสภา อบต.บึงทองหลาง เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.บึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557
ประกาศสภา อบต.บึงทองหลาง เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.บึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2557
ประกาศสภา อบต.บึงทองหลาง เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.บึงทองหลาง สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2557
ประกาศสภา อบต.บึงทองหลาง เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.บึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2557
ประกาศสภา อบต.บึงทองหลาง เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.บึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2557
ประกาศ สภา อบต.บึงทองหลาง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา อบต.บึงทองหลาง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2557 และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2558
ประกาศสภา อบต.บึงทองหลาง เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.บึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2557
ประกาศสภา อบต.บึงทองหลาง เรื่อง การให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.บึงทองหลาง
ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.บึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2557
ขอเชิญชวนเกษตรกรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2558
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันตามนโยบายของรัฐบาล
ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์
ประกาศ สภา อบต.บึงทองหลาง เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.บึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558
ประกาศสภา อบต.บึงทองหลาง เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.บึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2557
ประกาศ อบต.บึงทองหลาง เรื่อง การเตรียมการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2557
ขอความร่วมมือแจ้งข้อมูลเรือที่ได้ทำการยืมเมื่อเหตุอุทกภัยปี พ.ศ.2554
ประชาสัมพันธ์การห้ามขายสุราผสมยาสมุนไพร (สุรายาดอง)
ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
การประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พ.ศ. 2558
แจ้งดับกระแสไฟฟ้า
ประชาสัมพันธ์ การใช้น้ำประปาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2558
ประกาศสภองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2558
ขอเชิญร่วมทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
ประชาสัมพันธ์ "คลองสวยน้ำใส ร่วมแรงช่วยกันเพื่อลดสารเคมีในการกำจัดวัชพืชในลำคลองตำบลบึงทองหลาง"
ประชาสัมพันธ์การคัดแยก และลดปริมาณขยะมูลฝอยตำบลบึงทองหลางตามนโยบายรัฐบาล และผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
ประชาสัมพันธ์การขอรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บีงทองหลาง
ประกาศเรื่องการป้องกันแะลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2558
ขอเชิญร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ วัดทำเลทอง
ประกาศ เรื่อง กำหนดยื่นแบบการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ประจำปี 2558
ขอเชิญชวนประดับธงชาติไทย และธงตราสัญลักษณ์ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2557
ประกาศสภา อบต.บึงทองหลาง เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.บึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2557
ประชาสัมพันธ์การจัดทำประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีฤดูกาลผลิต ปี 2557/58
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมถวายพระพรออนไลน์กับสำนักงานใต้ร่มพระบารมี
การหยุดจ่ายน้ำประปา article
ขอเชิญร่วมงานแข่งขันเรือพายประเพณีประจำปี 2557 article
ประกาศกรมชลประทาน งดส่งน้ำเพื่อการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่องและข้าวนาปรังในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา article
ประกาศเรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลออกพรรษาและลอยกระทง พ.ศ.2557
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการเรียกชื่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. เป็น "PEA(พีอีเอ)" article
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรผู้ปลูกข้าว ในวันที่ 25 , 29 และ 31 กรกฎาคม 2557 article
ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง การใช้น้ำประปา พ.ศ.2557
ประชาสัมพันธ์ชี้แจงสาเหตุของการเข้าปกครองของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ article
ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีรถนอกเวลาราชการ article
ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของรถไปชำระภาษีรถประจำปี article
ประชาสัมพันธ์การจัดทำงบรับ-จ่ายเงินสด งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2557
แจ้งดับกระแสไฟฟ้า
ประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่อง เลื่อนกำหนดเวลาการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2557
กำหนดการประชาคมหมู่บ้านตำบลบึงทองหลาง article
ประกาศการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พ.ศ.2557 article
ประชาสัมพันธ์การขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา article
แจ้งดับกระแสไฟฟ้า article
แจ้งดับกระแสไฟฟ้า article
เตือนการระบาดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล article
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง article
ขอเชิญชวนประดับธงชาติไทยและธงตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2556 article
แจ้งดับกระแสไฟฟ้า article
ประกาศสภา อบต.บึงทองหลาง เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2556 article
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ article
ประกาศให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อสียภาษีบำรุงท้องที่ article
ประกาศกำหนดยื่นแบบการชำระภาษีโรงเรียนและที่ดิน ภาษีป้าย ประจำปี 2557 article
ประกาศสภาอบต.เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2556 article
ประกาศกำหนดการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2558
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเรือพายวันออกพรรษา
ประกาศการเตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม พ.ศ.2556 article
ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ(ข้าว)ปี2556/57 article
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต article
แจ้งดับกระแสไฟฟ้าในเขตตำบลบึงทองหลาง article
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556 article
ประกาศสภา อบต.บึงทองหลาง เรื่อง การให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง article
ประกาศ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ประชาสัมพันธ์ แนะนำ แหล่งท่องเที่ยวในตำบลบึงทองหลาง
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ "ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด"
ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ “วินัยและการรักษาวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น”
ประกาศ เรื่อง การมอบอำนาจหน้าที่ของนายก อบต.ให้แก่รองนายกฯปฏิบัติราชการแทน ประจำปีงบประมาณ 2562
ระเบียบ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ปีงบประมาณ 2562
แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2560
ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2019)
ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2018)
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ที่ 452/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง แผนอัตรากำลังสามปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 (ฉบับที่1) พ.ศ.2558
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
ขอเชิญเข้าร่วมประชาคมตำบลบึงทองหลาง ประจำปี 2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2559และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง การให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
รายงานผลการปฏิบัติราชการปฏิบัติงานประจำปี 2557 และ 2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง ให้ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2558 - 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง หมายเลขโทรศัพท์พิเศษ (Call Center)
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อบต.บึงทองหลาง ครั้งที่ 14/2559
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อบต.บึงทองหลาง ครั้งที่ 13/2559
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อบต.บึงทองหลาง ครั้งที่ 12/2559
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อบต.บึงทองหลาง ครั้งที่ 11/2559
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อบต.บึงทองหลาง ครั้งที่ 10/2559
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อบต.บึงทองหลาง ครั้งที่ 9/2559
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อบต.บึงทองหลาง ครั้งที่ 8/2559
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อบต.บึงทองหลาง ครั้งที่ 7/2559
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อบต.บึงทองหลาง ครั้งที่ 6/2559
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อบต.บึงทองหลาง ครั้งที่ 5/2559
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อบต.บึงทองหลาง ครั้งที่ 4/2559
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อบต.บึงทองหลาง ครั้งที่ 3/2559
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อบต.บึงทองหลาง ครั้งที่ 2/2559
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อบต.บึงทองหลาง ครั้งที่ 1/2559
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2559
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2559
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
ประชาสัมพันธ์ แบบสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) : (สถ – อปท) ประจำปี 2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลการติดตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง การใช้แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2559และสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง การให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
แผนปฏิบัติการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (2559 - 2562)
ประชาสัมพันธ์ e-mail องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง article
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง การประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๔ ปี (๒๕๕๙ - ๒๕๖๒)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ของ อบต.บึงทองหลาง
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัดวันอาทิตย์ วิถีชีวิตชาวพุทธ article
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ที่ 96/2559 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ที่ 95/2559 เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่องแจ้งบุคคลพ้นสภาพการเป็นพนักงาน
ประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พ.ศ. 25633 และประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน้ำบริโภคเพื่อการเฝ้าระวัง กรมอนามัย พ.ศ. 2563
ประชาสัมพันธ์ โครงการประกันภัยนาข้าว ปีการผลิต 2564
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนเลือกซื้อสิ้นค้า ในงาน “ตลาดเกษตรยังชีพ”
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง การหลอกลวงการระดมทุนเพื่อดำเนินกิจการที่มีลักษณะได้ค่าตอบแทน (ช่วย 1,000 จะได้รับผลตอบแทน 1 ล้านบาท
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2017)
ประกาศอำเภอลำลูกกา เรื่อง อนุญาตขยายเวลาประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559
ประชาสัมพันธ์การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง ปิดการเรียน - การสอน ภาคเรียนที่ 2/2558
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกการดับเพลิงขั้นต้น แก่สถานประกอบกิจการ
ประกาศรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศสภา อบต.บึงทองหลาง
ข่าวด่วนarticle
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2556
ประชาสัมพันธ์กำหนดการประชาคมเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ(ข้าว) ปี 2556/57
ประกาศสภาอบต.บึงทองหลางขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต.บึงทองหลาง article
ประกาศสภาอบต.บึงทองหลาง เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2556 articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.

ห้องสมุดความรู้  
ข่าวสารและชีวิตประจำวัน
เหตุการณ์สำคัญ I เบ็ดเตล็ด I วิทยุ โทรทัศน์ I การทำอาหาร I งานอดิเรก I ตกแต่ง hi5
บรรณานุกรม และความรู้ทั่วไป
บรรณานุกรม I พจนานุกรม I สารานุกรม I นามานุกรม I วารสาร นิตยสาร I บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ I งานวิจัย และโครงงาน
ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์
พระมหากษัตริย์และราชวงศ์ I บุคคลสำคัญของไทย I บุคคลสำคัญของโลก I ปฏิทิน และวันสำคัญ I ประวัติศาสตร์และอารยธรรม I ประวัติศาสตร์ไทย I พิพิธภัณฑ์และโบราณคดี I ภูมิศาสตร์และการท่องเที่ยว
ปรัชญา จิตวิทยา และศาสนา
ศาสนาพุทธ I ศาสนาคริสต์ I ศาสนาอิสลาม I ศาสนาสิกข์ I ศาสนาอื่น ๆ I ศาสนาเปรียบเทียบ
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ I สังคมศาสตร์ I รัฐศาสตร์และการปกครอง I เศรษฐศาสตร์ I บริหารธุรกิจ I กฎหมาย I ประเพณีและวัฒนธรรม I การศึกษา I บัญชีและภาษีอากร I สมาคม ชมรม และองค์กร
ภาษาและวรรณกรรม
ภาษาและการสื่อสาร I ภาษาท้องถิ่น I ภาษาไทย I ภาษาอังกฤษ I วรรณคดี I เรื่องสั้น นวนิยาย I เรื่องเร้นลับ I เรื่องเล่าและตำนาน I บทกลอน I วรรณกรรมเด็กและเยาวชน
ศิลปกรรม และการบันเทิง
สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง I ประติมากรรม I จิตรกรรมและวาดเขียน I การถ่ายภาพ I เพลงและดนตรี I ภาพยนตร์ I ศิลปะการแสดง I ศิลปินและดารา I ศิลปหัตถกรรม I เพลง และเนื้อเพลง I ละคร และซีรี่ย์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ทั่วไป I คณิตศาสตร์และสถิติ I ดาราศาสตร์ I ฟิสิกส์ I เคมี I ชีววิทยา I ธรณีวิทยา I พฤกษศาสตร์และการเกษตร I สัตวศาสตร์ I วิศวกรรมศาสตร์ I แพทยศาสตร์ I อุตสาหกรรม I สิ่งแวดล้อม
คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต
คอมพิวเตอร์และฮาร์ดแวร์ I อินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ I เขียนโปรแกรมและซอฟต์แวร์ I กราฟิกดีไซน์ I เกมส์ I มือถือและอุปกรณ์ I โทรคมนาคมและการสื่อสาร