ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
พบการทุจริต
face book บึงทองหลาง


Untitled Document

หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์เมืองไทย

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้านประชาสัมพันธ์ กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ประกาศกรมอนามัย คำแนะนำ และสื่อความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 ประชาสัมพันธ์ กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ประกาศกรมอนามัย คำแนะนำ

และสื่อความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รวมทั้งใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ประกาศกรมอนามัย คำแนะนำ และสื่อความรู้.pdf

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บึงทองหลาง

ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น และการรับฟังความคิดเห็น ร่าง ข้อกำหนดว่าด้วยการะบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.....
ประชาสัมพันธ์การรับเรื่องราวร้องทุกข์และแจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา หมายเลขสายด่วน1374 ของ กอ.รม.น
บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (เมษายน 2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินโคลนถล่ม พ.ศ.2565
ประชาสัมพันธ์การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
ประกาศ ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
ประกาศ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
คำสั่งจังหวัดปทุมธานี เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง เรื่อง การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชนเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง
ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ
ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี เตรียมส่ง "คุณมาดี" ลงพื้นที่นับจดสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565
ประกาศ เปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 และกำหนดระยะเวลาการจัดการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลางปีการศึกษา 2565
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศ ปิดการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (เมษายน 2565)
บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (มีนาคม 2565)
คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2564
คำสั่งปรับปรุงคำสั่งการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม
คำสั่งปรับปรุงคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คำสั่ง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของกองช่าง
คำสั่ง การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง
คำสั่ง การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2564
มอบอำนาจหน้าที่ของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แก่รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน
ประกาศ กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ. 2560
ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2564)
ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560
ประกาศ กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558
ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
ประกาศ กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558
รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน
ประกาศ การดำเนินการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
สรุปผลการตอบแบบสอบถามประชาชนในการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล