ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
พบการทุจริต
face book บึงทองหลาง


Untitled Document

หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์เมืองไทย

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้านพบการทุจริต ประพฤติมิชอบของข้าราชการ

 พฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าข่ายทุจริตและประพฤติมิชอบ

คำชี้แจง

          การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐไม่สามารถดำเนินการโดยภาครัฐแค่เพียงลำพัง

ต้องได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะภาคประชาสังคม ซึ่งภาครัฐจะต้อง

สนับสนุนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เช่น การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ความรู้ที่เกี่ยวงข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนเสริมสร้างให้เครือข่ายภาคประชาชนเข้มแข็ง

มีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตและรังเกียจพฤติกรรมการทุจริต ตลอดจนสามารถเป็นพลังกลไก

ตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐ

วัตถุประสงค์

          1) เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าข่ายทุจริตประพฤติมิชอบ

           2) เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทราบช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

คำอธิบาย

          ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง ผู้ติดต่อรับบริการจากหน่วยงานของรัฐ ผู้เข้าร่วมหรือ

เกี่ยวข้องและมีส่วนได้เสียกับการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ของรัฐ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ

จัดซื้อจัดจ้าง เช่น ผู้รับเหมา ผู้เข้าร่วมประมูล บริษัทที่ปรึกษา ตัวแทนหน่วยงาน/องค์กรที่มีการติดต่อ

ราชการ เป็นต้น

พฤติกรรมการทุจริต หรือการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เช่น

           1) เรียกร้องผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหรือละเว้นต่อการปฏิบัติหน้าที่

             2) ใช้อำนาจหน้าที่ในการหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง

          3) ใช้ช่องโหว่ของกฎหมาย เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว

             4) ไม่เปิดเผยข้อมูล หรือเปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือบิดเบือนข้อมูล

          5) ไม่รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้น หรือโยนความผิดให้กับผู้อื่น

             6) ทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น การฮั้วการประมูล การล็อกสเปก เป็นต้น

          7) การวิ่งเต้นขอตำแหน่งและการโยกย้าย

             8) การทำลายระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงาน เช่น การแทรกแซงหรือไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับองค์กรหรือเครือข่ายที่ทำหน้าที่ตรวจสอบ การปรับแก้ระเบียบข้อบังคับหรือขั้นตอนต่างๆ ที่ทำให้มีข้อจำกัดในการตรวจสอบ เป็นต้น

           9) การนำทรัพย์สินหรือเวลาราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

            10) การมีพฤติกรรมที่ขาดคุณธรรม จริยธรรมอื่นๆ เป็นต้น

ช่องทางการร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง

          หากท่านพบเห็นการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเนื่องมาจากการ

ปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง อาทิ การประมูลงานการ

จัดซื้อจัดจ้าง การใช้รถยนต์ราชการ การเบิกค่าเช่าบ้าน ฯลฯ ท่านสามารถร้รองเรียน หรือแจ้งเบาะแส

การทุจริตได้ตามช่องทาง ดังต่อไปนี้

          1) สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง

              เลขที่ 14/2 หมู่ที่ 18 ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

             2) หมายเลขโทรศัพท์ 0-2150-7167-8

          3) เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง : http://www.btl.go.th

          4) เฟสบุ๊คองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง : https://www.facebook.com/btllumlukka

          5) ตู้รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ บริเวณอาคาร 1 ชั้น 1

          6) ช่องทางอื่นๆ เพิ่มเติม ดังนี้

              สำนักงาน ป.ป.ช. 361 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000  

              ตู้ ปณ. เขตดุสิต กทม. 10300 โทรศัพท์ 0-2528-4800-01

              www.nacc.go.th/main.php

 

 

             ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

       

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดCopyright © 2012 All Rights Reserved.

ห้องสมุดความรู้  
ข่าวสารและชีวิตประจำวัน
เหตุการณ์สำคัญ I เบ็ดเตล็ด I วิทยุ โทรทัศน์ I การทำอาหาร I งานอดิเรก I ตกแต่ง hi5
บรรณานุกรม และความรู้ทั่วไป
บรรณานุกรม I พจนานุกรม I สารานุกรม I นามานุกรม I วารสาร นิตยสาร I บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ I งานวิจัย และโครงงาน
ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์
พระมหากษัตริย์และราชวงศ์ I บุคคลสำคัญของไทย I บุคคลสำคัญของโลก I ปฏิทิน และวันสำคัญ I ประวัติศาสตร์และอารยธรรม I ประวัติศาสตร์ไทย I พิพิธภัณฑ์และโบราณคดี I ภูมิศาสตร์และการท่องเที่ยว
ปรัชญา จิตวิทยา และศาสนา
ศาสนาพุทธ I ศาสนาคริสต์ I ศาสนาอิสลาม I ศาสนาสิกข์ I ศาสนาอื่น ๆ I ศาสนาเปรียบเทียบ
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ I สังคมศาสตร์ I รัฐศาสตร์และการปกครอง I เศรษฐศาสตร์ I บริหารธุรกิจ I กฎหมาย I ประเพณีและวัฒนธรรม I การศึกษา I บัญชีและภาษีอากร I สมาคม ชมรม และองค์กร
ภาษาและวรรณกรรม
ภาษาและการสื่อสาร I ภาษาท้องถิ่น I ภาษาไทย I ภาษาอังกฤษ I วรรณคดี I เรื่องสั้น นวนิยาย I เรื่องเร้นลับ I เรื่องเล่าและตำนาน I บทกลอน I วรรณกรรมเด็กและเยาวชน
ศิลปกรรม และการบันเทิง
สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง I ประติมากรรม I จิตรกรรมและวาดเขียน I การถ่ายภาพ I เพลงและดนตรี I ภาพยนตร์ I ศิลปะการแสดง I ศิลปินและดารา I ศิลปหัตถกรรม I เพลง และเนื้อเพลง I ละคร และซีรี่ย์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ทั่วไป I คณิตศาสตร์และสถิติ I ดาราศาสตร์ I ฟิสิกส์ I เคมี I ชีววิทยา I ธรณีวิทยา I พฤกษศาสตร์และการเกษตร I สัตวศาสตร์ I วิศวกรรมศาสตร์ I แพทยศาสตร์ I อุตสาหกรรม I สิ่งแวดล้อม
คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต
คอมพิวเตอร์และฮาร์ดแวร์ I อินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ I เขียนโปรแกรมและซอฟต์แวร์ I กราฟิกดีไซน์ I เกมส์ I มือถือและอุปกรณ์ I โทรคมนาคมและการสื่อสาร