ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
พบการทุจริต
face book บึงทองหลาง


Untitled Document

หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์เมืองไทย

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ

 วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง

"ก้าวสู่การพัฒนา สู่ความมั่งคั่ง  มั่นคง  และยั่งยืน

พร้อมรับใช้ประชาชน ให้เข้าถึงและพึ่งได้  ภายใต้หลักธรรมาภิบาล "

 

พันธกิจการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลาง

        1. สรรค์สร้างสิ่งใหม่  แก้ไขสิ่งเก่า รักษาสิ่งดี สามัคคีปรองดอง

        2. พัฒนาตำบลบึงทองหลางให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมถึงการคมนาคม

           มีมาตรฐานพัฒนาปรับปรุงให้เป็นโครงข่ายเชื่อมโยงต่อกัน ครอบคลุมอย่างทั่วถึง

        3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี

        4. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

        5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมแบบบูรณาการองค์ความรู้และมีส่วนร่วม

           เพื่อให้เป็นสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน

        6. เสริมสร้างพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมให้มีมาตรฐานปลอดภัย สะอาด

        7. พัฒนาการบริหารจัดการ การประสานงานและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนCopyright © 2012 All Rights Reserved.

ห้องสมุดความรู้  
ข่าวสารและชีวิตประจำวัน
เหตุการณ์สำคัญ I เบ็ดเตล็ด I วิทยุ โทรทัศน์ I การทำอาหาร I งานอดิเรก I ตกแต่ง hi5
บรรณานุกรม และความรู้ทั่วไป
บรรณานุกรม I พจนานุกรม I สารานุกรม I นามานุกรม I วารสาร นิตยสาร I บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ I งานวิจัย และโครงงาน
ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์
พระมหากษัตริย์และราชวงศ์ I บุคคลสำคัญของไทย I บุคคลสำคัญของโลก I ปฏิทิน และวันสำคัญ I ประวัติศาสตร์และอารยธรรม I ประวัติศาสตร์ไทย I พิพิธภัณฑ์และโบราณคดี I ภูมิศาสตร์และการท่องเที่ยว
ปรัชญา จิตวิทยา และศาสนา
ศาสนาพุทธ I ศาสนาคริสต์ I ศาสนาอิสลาม I ศาสนาสิกข์ I ศาสนาอื่น ๆ I ศาสนาเปรียบเทียบ
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มนุษยศาสตร์ I สังคมศาสตร์ I รัฐศาสตร์และการปกครอง I เศรษฐศาสตร์ I บริหารธุรกิจ I กฎหมาย I ประเพณีและวัฒนธรรม I การศึกษา I บัญชีและภาษีอากร I สมาคม ชมรม และองค์กร
ภาษาและวรรณกรรม
ภาษาและการสื่อสาร I ภาษาท้องถิ่น I ภาษาไทย I ภาษาอังกฤษ I วรรณคดี I เรื่องสั้น นวนิยาย I เรื่องเร้นลับ I เรื่องเล่าและตำนาน I บทกลอน I วรรณกรรมเด็กและเยาวชน
ศิลปกรรม และการบันเทิง
สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง I ประติมากรรม I จิตรกรรมและวาดเขียน I การถ่ายภาพ I เพลงและดนตรี I ภาพยนตร์ I ศิลปะการแสดง I ศิลปินและดารา I ศิลปหัตถกรรม I เพลง และเนื้อเพลง I ละคร และซีรี่ย์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ทั่วไป I คณิตศาสตร์และสถิติ I ดาราศาสตร์ I ฟิสิกส์ I เคมี I ชีววิทยา I ธรณีวิทยา I พฤกษศาสตร์และการเกษตร I สัตวศาสตร์ I วิศวกรรมศาสตร์ I แพทยศาสตร์ I อุตสาหกรรม I สิ่งแวดล้อม
คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต
คอมพิวเตอร์และฮาร์ดแวร์ I อินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ I เขียนโปรแกรมและซอฟต์แวร์ I กราฟิกดีไซน์ I เกมส์ I มือถือและอุปกรณ์ I โทรคมนาคมและการสื่อสาร